Ocena brak

INDYWIDUALNE I OGÓLNE ZEZWOLENIA DEWIZOWE

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

Ogólne zezwolenie dewizowe jest aktem generalnym, czyli jest wprowadzone dla pewnej grupy podmiotów, czy też dla pewnego rodzaju czynności, które spełniają określone warunki!

Są one wydawane w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych po zasiągnięciu opinii Prezesa NBP!!!

Ograniczenia te mogą dotyczyć wszystkich podmiotów biorących udział w obrocie lub też rodzajowo określonych kategorii tych podmiotów lub określonej kategorii czynności lub też wszystkich czynności dewizowych.

Zezwolenie dewizowe jest aktem normatywnym!!!

Art. 6

1. Zezwoleń dewizowych udziela się, jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu  państwa, porządkowi publicznemu lub równowadze bilansu płatniczego albo  innym podstawowym interesom państwa.

2. W zezwoleniu dewizowym może być ustalony obowiązek spełnienia  określonych warunków.

3. Z zezwolenia dewizowego udzielonego na zawarcie umowy mogą korzystać  wszystkie jej strony, o ile w zezwoleniu nie zastrzeżono inaczej.

4. Udzielone spółce zezwolenie dewizowe nie przechodzi na spółkę  przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną, gdy spółka, która otrzymała  zezwolenie, została przejęta przez inną spółkę lub wraz z inną spółką  albo spółkami zawiąże nową spółkę.

Zezwolenie indywidualne to zezwolenie w konkretnej sprawie, czyli dotyczy konkretnej sytuacji i konkretnego podmiotu!!

1. Indywidualne zezwolenie dewizowe jest wymagane na odstąpienie od  ograniczenia lub obowiązku, w zakresie których  nie udzielono ogólnego zezwolenia dewizowego albo udzielono takiego  zezwolenia, ale na innych warunkach niż te, na których ma nastąpić  odstąpienie.

2. Sprawy związane z udzielaniem indywidualnych zezwoleń dewizowych są  rozstrzygane przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w drodze decyzji  administracyjnej, z uwzględnieniem ust. 4 i 5.

3. Decyzje Prezesa Narodowego Banku Polskiego wydane w sprawach, o  których mowa w ust. 2, są ostateczne.

4. Prezes Narodowego Banku Polskiego może uchylić udzielone zezwolenie,  jeżeli korzystanie z niego odbywa się wbrew określonym w tym zezwoleniu  warunkom.

5. Prezes Narodowego Banku Polskiego może upoważnić do załatwiania spraw,  o których mowa w ust. 2, wyłącznie dyrektorów departamentów Centrali  Narodowego Banku Polskiego oraz dyrektorów oddziałów Narodowego Banku  Polskiego lub jednostek równorzędnych.

Jeżeli dany podmiot posiada zezwolenie ogólne, to nie stara się już o zezwolenie indywidualne, czyli zezwolenie indywidualne przyznawane jest tym podmiotom, które nie posiadają zezwolenia ogólnego!!

Zezwolenia indywidualne wydaje w formie decyzji administracyjnej Prezes NBP- jako centralna bankowa instytucja dewizowa!!!- rozstrzyga w sprawach związanych z uchylaniem indywidualnych zezwoleń dewizowych!! Jego decyzje są ostateczne i NIE można się od nich odwoływać!! Taka decyzja ma charakter konstytutywny!

Prezes NBP nie musi wydawać tych zezwoleń samodzielnie. Może do tego upoważnić dyrektorów departamentów centralnych Centrali NBP oraz dyrektorzy oddziałów NBP bądź jednostek równorzędnych!!

Działają oni w imieniu Prezesa NBP. Jest to instytucja 2-instancyjna. Jeżeli np. Dyrektor Departamentu Centrali NBP wyda decyzję odmowną udzielenia zezwolenia indywidualnego podmiotowi, to i tak podmiot ten może się jeszcze zwrócić do Prezesa NBO, bo dyrektorzy działają w jego imieniu!!

Jeżeli podmiot działa w obrocie dewizowym bez zezwolenia, to działalność ta wywiera określone skutki prawne.

Czynności dokonane bez zezwolenia dewizowego są w sferze czynności cywilnoprawnych nie ważne!!!

Zaś w sferze prawno karnej podmiot taki ponosi odpowiedzialność za przestępstwo i wykroczenie skarbowe.

Zarówno w zezwoleniu dewizowym ogólnym, jak i indywidualnym można zastrzec, że owo zezwolenie będzie obowiązywać po spełnieniu określonego warunku!!

 Prezes Narodowego Banku Polskiego może uchylić udzielone zezwolenie, jeżeli:

   1) osoby, którym udzielono zezwolenia przestały spełniać określone w zezwoleniu      warunki,

   2) działalność kantorowa jest prowadzona wbrew warunkom określonym w     zezwoleniu albo wbrew ustawie lub przepisom wydanym na jej podstawie.

Prowadzenie działalności kantorowej nie wymaga zezwolenia w przypadku banków, oddziałów banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych i oddziałów instytucji kredytowych!!

Podobne prace

Do góry