Ocena brak

Indywidualizm

Autor /pablo Dodano /19.07.2011

  1. Psychologiczna: postawa życiowa cechująca się afirmacją własnego „ja”, dążeniem do osobistej niezależności i samodzielności, poleganiem na sobie. Wobec otoczenia społecznego często manifestuje się w postaci przeciwstawiania się zasadom, zwyczajom bądź tradycjom obowiązującym w danej grupie (nonkonformizm) lub w radykalnej postaci – w dążeniu do zdobycia kontroli nad otoczeniem społecznym.

  2. Socjologiczna: rodzaj więzi międzyludzkich lub zespół cech określających organizację społeczną typu indywidualistycznego. Cechą wyróżniającą jest w tym rozumieniu prymat woli jednostki nad wolą/interesem społecznym. Podstawą więzi społecznych jest kontrakt, natomiast samo społeczeństwo jest z reguły pojmowane jako zbiór jednostek. Celem organizacji społecznej typu indywidualistycznego jest przede wszystkim ochrona wolności jednostki przed ingerencją ze strony innych jednostek lub instytucji.

  3. Polityczna: jako wartość ideowa zakłada uznanie prawa do nieskrępowanego rozwoju jednostki. Ponadto głosi, iż każda jednostka – jako osoba moralna – ma prawo do równego szacunku i winna być traktowana w równy sposób. Teorie indywidualistyczne są oparte na różnych założeniach filozoficzno – moralnych dotyczących natury ludzkiej, interpretacji zakresu i charakteru praw przyrodzonych jednostki, a w końcu modeli organizacji społeczno – politycznej.

Podobne prace

Do góry