Ocena brak

Indyki

Autor /Werner Dodano /31.01.2012

Indyki w stanie dzikim występują tylko w Ame­ryce Północnej i Środkowej. Samce dzikich indy­ków są prawie dwa razy większe niż samice, ich masa ciała dochodzi do 9 kilogramów. Do Europy indyki zostały sprowadzone z Meksyku w XVI wieku przez Hiszpanów. Już wtedy ptaki te były tam gatunkiem udomowionym. W czasach obec­nych występują dwa gatunki indyków i oba nale­żą do jednej rodziny indykowatych.
U wielu gatunków kuraków występuje poligynia. Ten system kojarzenia się polega na tym, że jeden samiec zapładnia wiele samic, które po ko­pulacji same sprawują opiekę rodzicielską nad przyszłym potomstwem. Istnieje więc w takich populacjach grupa samców rozmnażających się i grupa samców, które są wyłączone z rozrodu -zwykle są to ptaki słabsze lub jeszcze młode, nie­doświadczone. U dzikich indyków młode samce z każdego lęgu walczą ze sobą - brat przeciwko bratu - w ten sposób ustala się między nimi hierar­chia (czasami w czasie tych walk silniejszy samiec zabija słabszego). Kiedy w takiej grupie rodzinnej ustali się porządek dominacji, samce walczą soli­darnie z samcami z innych grup rodzinnych i zwy­kle liczniejsza grupa zwycięża i samce z tej grupy będą tymi, które mają większe szanse na zdobycie samic. W jednym przypadku na tokowisku, gdzie stwierdzono obecność 170 indorów, wszystkie sa­mice zostały zapłodnione tylko przez 6 samców!

Podobne prace

Do góry