Ocena brak

Induktor - maszyna indukcyjna

Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011

Jest to maszyna elektryczna (występująca najczęściej w postaci silnika elektrycznego) prądu przemiennego jedno lub trójfazowa, w której siła elek-tromotoryczna potrzebna jest do wytwarzania prądu, a zatem i momentu ob-rotowego wirnika, siła ta powstaje przez indukcję elektromagnetyczną wywo-łanej w wyniku przecinania uzwojenia wirnika przez linie wirującego pola ma-gnetycznego stojana.

W tym celu jest niezbędny brak synchroniczności, tj. występowanie różni-cy między prędkością obrotową ns wirującego pola stojana a prędkością obroto-wą n wirowa-nia wirnika.

Prędkość obrotowa pola ns (w obrotach na minutę) zależy od częstotliwości f i liczby par biegunów:

p: na = 60j / p

Silnik indukcyjny (asyn-chroniczny) ma prędkość obrotową n zawsze mniejszą od prędkości obrotowej ns, czego miarą jest wartość tzw. poślizgu:

s = (n.-n):n ,

wyrażanego często także w procentach (od około 1,5 do 5%).

Pod względem konstrukcji wirnika rozróżnia się dwa silniki: silniki induk-cyjne klatkowe i pierścieniowe.

Silniki te dzięki prostej kon-strukcji, łatwej obsłudze oraz niezawodności działania są powszechnie stosowane, m.in. w przemyśle, rolnictwie czy go-spodarstwie domo-wym. Produkuje się je na napięcia do 6 kV i moce do kilku-dziesięciu MW. Prądnice in-dukcyjne mają poślizg ujemny, tj. wirnik musi być napędzany z prędkością obrotową nadsyn-chroniczną.

Maszynę indukcyjną (prądnicę trójfazową) wynalazł w roku 1888 Michał Doliwo-Dobrowolski.

Podobne prace

Do góry