Ocena brak

III Rzesza - Informacje Ogólne

Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011

30 stycznia 1933 r. Adolf Hitler zdobył stanowisko kanclerza Niemiec. Pierwszym jego posunięciem było rozwiązanie parlamentu. W Niemczech rozpoczął się okres budowania państwa totalitarnego i rządów terroru : Hitler uderzył w przeciwników politycznych, przede wszystkim w komunistów - fala aresztowań, przy-gotowania do wyborów w atmosferze zastraszenia; ograniczył wolność prasy i działalność związków zawodowych - pretekstem był pożar Reichstagu (oskarżeni tomuniści, podpalenie celowym działaniem polityków narodowosocjalistycznych). Hitler prowadził działalność w imię nadzwyczajnej ochrony narodu i państwa.W wyborach z 5 marca 1933 r. 44% uprawnionych głosowało za partią NSDAP.

Na pierwszym posiedzeniu Reichstagu Hitler otrzymał nadzwyczajne pełnomocnic-twa- zarządził likwidację wszystkich partii z wyjątkiem NSDAP - system mono-partyjny. W nowych wyborach do Reichstagu w listopadzie 1933 r. wszystkie miejsca zajęli hitlerowcy! Po śmierci (sierpień 1934) prezydenta Paula von Hin-denburga na mocy jego tzw. testamentu Hitler został "wodzem (fuhrer) i kanc-lerzem Rzeszy" - system wodzowski w państwie. Potem jako dowódca sil zbrojnych" stanął ponad prawem, jego wola stanowiła "najwyższe prawo". Przystąpił do rozprawy z opozycją w szeregach SA. 30 czerwca 1934 r. SS i ściśle związana z nimi policja dokonali masowego mordu na 300 osobach oskarżonych o przygotowania do zamachu stanu.

Zamordowany został szef szta-bu SA kpt Ernest Róhm i jego bezpośredni podwładni stanowiący starą gwardię organizacji SA (" noc dlugich noży ").Hitler przystąpił do rozbudowywania gospodarki niemieckiej dla potrzeb wojennych. Państwo totalitarne Adolfa Hitlera - Rzesza Niemiecka - ingerowało we wszyst-kie dziedziny życia obywateli - różne organizacje państwowe w imię ideologii faszystowskiej i nacjonalistycznej mogły sprawować kontrolę nad obywatelami. We wrześniu 1935 r. w Norymberdze Reichstag uchwalił ustawy norymberskie. W Niemczech wpro-wadzono prawo segregacji rasowej dzieląc społeczeństwo na aryjczyków i niearyjezyków.

9-11 listopada 1938 r. tzw. noc kryształowa rozpoczeły się ataki na synagogi i sklepy żydowskie, ponad 100 osób zamordowanych, liczni ranni, początek zakładania obozów koncentracyjnych.Hitler rozpoczął prowadzenie polityki agresji i łamania postanowienia trakta-tu wersalskiego: produkcja sprzętu wojennego i jego modernizacja. W marcu 1935 r. został złamany zakaz posiadania lot-nictwa, wprowadzono obowiązkową służbę wojskową. W marcu Niemcy zajęły zdemilitaryzowaną strefę Nadrenii dyplomacja hitlerowska wypowiedziała układ lokarneuski (z 1925 r.), jeszcze w 1933 r. Niemcy opuściły Ligę Narodów. Nastą-piła przyspieszona militaryzacja Rzeszy Niemieckiej i rozbudowa wszystkich rodzajów broni. W polityce zagranicznej Hitlerjawnie zmierzał do agresji i zmian granic.

Szukając sojuszników zawarł międzynarodowe układy: październik 1936 r. między Berlinem a Rzymem podpisano porozumienie o współpracy - "oś Ber-lin - RZym "; listopad 1936 r. podpisanie z daponią "paktu antykominternow-skiego" w celu zwalczania Międzynarodówki Komunistycznej i dominacji Mo-skwy w świecie. W następnym roku przystąpiły do niego Włochy Mussoliniego. Poparciem dla państw-sygnatariuszy była pomoc Niemiec Włochom w ich inter-wencji w Etiopii i wspólna akcja wspierająca generała Francisco Franco w EIisz-panii.

Podobne prace

Do góry