Ocena brak

Identyfikacja i pomiar ryzyka płynności

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

Skuteczne zarządzanie ryzykiem płynności wymaga jego identyfikacji. Pnieważ zagrożeniem płynności jest niedostatek środków płynnych do pokrycia wymagalnych zobowiązań, rozpoznanie takiej sytuacji wymaga porównania obu wielkości. Poziom płynności banku ustala się na podstawie bilansu oraz zestawienia przepływów pieniężnych.

1. Bilans. Daje statyczny obraz płynności banku. Podlega przekształceniu na tzw. bilans płynności, w którym zestawia się płynne aktywa i płynne pasywa. Wyróżnić można trzy zasady zachowania płynności:

I zasada - musi być spełniony następujący warunek:

aktywa płynne ≥ pasywa płynne

II zasada:

aktywa o niskiej płynności ≤ pasywa długoterminowe

gdzie:

aktywa – majątek trwały i inwestycje finansowe banku oraz kredyty udzielone na okres co najmniej 4 lat;

pasywa – kapitał własny, długoterminowe lokaty, pożyczki obligacyjne oraz części osadu na wkładach oszczędnościowych, terminowych i a’vista, która podlega transformacji terminu.

III zasada:

aktywa o średniej płynności ≤ pasywa średnioterminowe

gdzie:

aktywa – wszystkie należności od podmiotów niebankowych w okresie do 4 lat, giełdowe papiery wartościowe i część należności od banków w okresie powyżej 3 miesięcy;

pasywa – średnioterminowe zasoby finansowe, wkłady i zobowiązania wobec banków poddane transformacji terminu.

Ocena płynności na podstawie bilansu nie może stanowić podstawy do zarządzania ryzykiem.

2.Zestawienie przepływów pieniężnych.

Dla zarządzania ryzykiem konieczne jest zastosowanie takiego systemu pomiaru płynności, który dawałby informację liczbową o łącznym zapotrzebowaniu na gotówkę, wynikającym z zawartych kontraktów i z potencjalnych potrzeb klientów. Dlatego identyfikacja i pomiar ryzyka muszą się opierać na analizie przepływów pieniężnych.

Zestawienia przepływów pieniężnych pokazują realne przepływy gotówki i realne wpływy.

  1. Musimy określić przedziały czasowe i horyzont prognoz – okres prognozowania. Przedziały czasowe powinny być możliwie nieduże. Im węższe są pasma czasowe, tym pomiar ryzyka jest dokładniejszy;

  2. Musimy dokonać analizy cyklu depozytowego – powinna ona dotyczyć depozytów a’vista i łącznych stanów depozytów. Badanie depozytów a’vista - pasywów najbardziej płynnych – ma istotne znaczenie dla bieżącego zarządzania, natomiast łącznych depozytów – dla prognozowania płynności w dłuższych okresach;

  3. Musimy dokonać analizy cyklu kredytowego. Roczne obserwacje codziennych zmian stanów należności i kredytowych w wyniku spłat i wypłat kredytów dają możliwość ujawnienia cykliczności.

 

Podobne prace

Do góry