Ocena brak

Hurtownik

Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011

 

W wielu krajach świata znaczna część obrotów towarowych z zagranicą jest realizowana przez przedsiębiorstwa handlowe zatrudniające stosunkowo niewielką liczbę pracowników. Są one zazwyczaj własnością indywidualnych osób lub rodzin, bądź też spółkami prawa handlowego. Jeżeli liczba zatrudnionych w takich przedsiębiorstwach nie przekracza 200 lub 250 osób, to korzystają one ze statutu tzw. małych firm.

Jeszcze w latach sześćdziesiątych w krajach zachodnich zostały podjęte badania, a w ich wyniku — decyzje mające na celu ułatwienie takim firmom działania i rozwoju przez zwiększenie ich konkurencyjności w stosunku do wielkich korporacji. Znajduje to obecnie wyraz w uprzywilejowaniu podatkowym, ułatwieniach w dziedzinie obrotu z zagranicą, tworzeniu zrzeszeń i izb, które przekazują takim przedsiębiorstwom użyteczne informacje i bronią ich interesów, zwłaszcza w sferze ustawodawstwa. Jednak liczba zatrudnionych nie może być jedynym kryterium, na podstawie, którego uznaje się firmę za małą.

W sferze produkcji liczba 200 czy 250 zatrudnionych może faktycznie być uznana za niewielką w obecnej strukturze produkcji światowej, natomiast w dziedzinie handlu, a zwłaszcza handlu hurtowego, większość przedsiębiorstw nie zatrudnia tak dużej liczby pracowników. Hurtownicy zatrudniający mniej niż 100 pracowników osiągają często wielomilionowe obroty (W latach osiemdziesiątych udział takich firm w imporcie wynosił ok. 70% w RFN i Francji, ok. 50% w Szwajcarii oraz we Włoszech). Dlatego też, w celu ograniczenia możliwości korzystania z uprawnień małych firm, w niektórych krajach jako dodatkowe kryterium przyjmuje się wielkość obrotu przedsiębiorstwa.

Firmy handlowe uczestniczące w obrocie międzynarodowym są wyspecjalizowane. Najczęściej jest to specjalizacja pod względem towarowym, dość często geograficzna, niekiedy zaś towarowo-geograficzna. Specjalizacja towarowa dotyczy ogólnie towarów masowych, w tym również takich, które są przedmiotem obrotu na rynkach formalnych. Przedmiotem obrotu firm prowadzących wymianę z określonymi krajami są najczęściej towary bardziej wyspecjalizowane. Często jest to sprzęt gospodarstwa domowego, konfekcja damska, futra i skóry zwierząt futerkowych, a także sprzęt inwestycyjny. Dzięki wąskiej specjalizacji geograficznej firmy te mają dość wszechstronne rozeznanie sytuacji na danym rynku. W związku z tym nawet wytwórcy wyspecjalizowanego sprzętu korzystają często z ich pośrednictwa przy sprzedaży swoich wyrobów na nie znanych im rynkach. Hurtownik działający na własny rachunek na każdą transakcję zawiera odrębną umowę kupna-sprzedaży nawet wówczas, gdy współpracuje z danym dostawcą przez dłuższy okres. Hurtownik taki nie korzysta z wyłączności geograficznej i towarowej. W związku z tym na danym terytorium można korzystać nawet z większej liczby hurtowników przy sprzedaży tego samego towaru. W dziedzinie importu, a w pewnych przypadkach również eksportu, firmy takie działają na własny, ale także na cudzy rachunek (komis). Jeżeli ich współpraca z zagranicznym dostawcą jest oparta na wieloletniej umowie i działają na własny rachunek, nazywani są dystrybutorami.

Podobne prace

Do góry