Ocena brak

HRM

Autor /Lauren Dodano /20.04.2011

 

Powstało w latach 60 ’s, a zostało udoskonalone w latach 80 ‘s. Twórcami byli m.in. Maslow, Likert, Mc Gregor, Drucker.

W koncepcji tej bierze się pod uwagę:

 • wzrost znaczenia konkurencji międzynarodowej,

 • wzrost poziomu wykształcenia pracowników,

 • szeroki rozwój postępu technicznego i stosowanie go w firmach,

 • upowszechnia się struktury organiczne, w których na miejsce kierownika nadzorcy wchodzi kierownik charyzmatyczny ( kierownik leader).

Realizacja:

 1. poszukuję się wszechstronnie wykształconych pracowników, bardzo często o wielozawodowych umiejętnościach, przedsiębiorczych i otwartych na zmiany

 2. Nie uważa się, ‘że ważne są tylko cele firmy, ale istotna jest też wspólnota interesów pracodawcy i pracowników

 3. Występuje potrzeba stosowania szerokiej gamy bodźców uwzględniającej nie tylko wymagania pracy na poszczególnych stanowiskach, ale także zróżnicowane systemy wartości i potrzeby poszczególnych pracowników

Założenia:

W modelu tym stwarza się warunki do pełnego wykorzystania posiadanych przez pracowników potencjałów pracy oraz niezbędnego rozwoju zawodowego, uwzględniając z jednej strony potrzeby firmy, a z drugiej aspiracje pracowników.

Dużą uwagę zwraca się na szkolenie zawodowe. Planuje się dość starannie budżety szkoleń. Szkolenie dotyczy nie tylko umiejętności twardych (profesjonalnie związanych z wykonywanym zawodem), ale także umiejętności współdziałania stosunków międzyludzkich, efektywności firmy. System wynagrodzeń uwzględnia zróżnicowanie płac nie tylko w zależności od stanowiska, ale także od wkładów i efektów pracy poszczególnych pracowników. Kultura organizacji ma sprzyjać pracy zespołowej, przedsiębiorczości, innowacyjności i wysokiemu zaangażowaniu pracowników.

 

PODZIAŁ RÓL W ZAKRESIE ZARZĄDZNIA PERSONELEM

Kierownictwo najwyższego szczebla jest odpowiedzialne za cele strategiczne:

 • Ma kształtować wizerunek firmy

 • Ma wyznaczać, synchronizować cele polityki personalnej z misjami i strategią firmy

Działania na szczeblu taktycznym realizowane są przez komórki personalne – sztabowo liniowe o znacznej samodzielności do podejmowania decyzji. Oprócz administracji zajmują się projektowaniem, wdrażaniem i stosowaniem metod, narzędzi i technik. Ponadto zajmują się doradzaniem i wspomaganiem w podejmowaniu decyzji przez kierowników liniowych.

Szczebel operacyjny - kierownicy liniowi na bieżąco podejmują decyzje i rozwiązują problemy związane z przyjmowaniem, zwalnianiem, ocenianiem, awansowaniem i motywowaniem.

 

MENEDŹERSKO PARTNERSKI SYSTEM ZARZĄDZANIA

Główną ideą jest utworzenie, utrzymanie i rozwój wspólnoty pracowników. Uważa się, że cel społeczny jest równie ważny jak cel ekonomiczny firmy. Obydwa te cele wykazują sprzężenie zwrotne. Z uzyskanych przez firmę wyników ekonomicznych powinni w pewnej mierze korzystać pracownicy. Pracodawca powinien kształtować klimat pracy w taki sposób, aby pracownicy odczuwali, że pracują w ciepłym i przyjaznym otoczeniu (Japonia).Powinno się kształtować warunki do pracy zespołowej.

Realizacja:

 • Struktura organizacyjna nie uwzględnia podziału na piony i komórki. Oparta jest na tworzeniu zespołów, przy czym liderem zespołów niekoniecznie musi być człowiek z dużymi umiejętnościami technicznymi( twardymi), ważne są umiejętności w zakresie współdziałania i kształtowania dobrobytem stosunków międzyludzkich. Lider powinien umieć koordynować pracę zespołu, utrzymywać ład i porządek oraz solidarność w grupie.

 • Występuje zbiorowa odpowiedzialność za pracę zespołu.

 • Dużą uwagę zwraca się na współudział w zarządzaniu. Przyjmuje on dwie formy:

 1. organizuje się tzw. Ringi – są to zebrania organizowane przez lidera dla szeregowych pracowników zespołu w regularnych bądź nieregularnych okrasach. Na zebraniach pracownicy mają całkowitą swobodę wypowiedzi na temet wszystkich problemów związanych z pracą zespołów oraz działalnością firmy .W wyniku sugestii pracowników podejmuje się zbiorową decyzję. Cechą takiej formy jest większa trafność tych decyzji a wadą spowolnienie procesu podejmowania decyzji.

 2. Tworzy się (poza zespołami) tzw. Jednostki biznesu. Na menedżera jednostki wybiera się taką osobę , która nie jest liderem , a jest kompetentna do kierowania większymi zespołami niż zespół. Jednostki biznesu tworzy się z działalności będącej przedmiotem kilku lub kilkunastu zespołów. Menedżer w pewnym stopmiu rywalizuje , a jednocześnie współpracuje z liderami zespołów.Zarówno liderzy jak i menadżerowie powinni podejmować takie zadania , aby osiągnąć co najmniej zamierzone wyniki. Po wykonaniu zadań ocenie podlegają menażerowie i liderzy .Tworzy się ranking. Najlepsi otrzymują specjalne nagrody , a gorsi muszą “wyjść z twarzą” i wyjaśnić przyczyny niepowodzeń.

  • W zakresie doboru pracowników kompetencje posiada zespół. Stwarz on też warunki do szybkiej adaptacji nowo zatrudnionych

  • Dominują wewnętrzne szkolenia , przy czym ich zakres przedmiotowy jest szeroki i obejmuje:umiejętności twarde , miękkie (współdziałanie na stanowisku) , mierniki dotyczące efektywności pracy na stanowisku w powiązaniu z miernikami ekonomicznymi w skali firmy

  • System motywacjiekonomicznej oparty jest na wartości stanowiska pracy i stażu pracy pracownika . Mało zróżnicowane są płace między pracownikami na tych samych lub podobnych stanowiskach.Drugą częścią wynagrodzenia są świadczenia , do których dostęp mają wszyscy pracownicy (urlopy , wczasy , posiłki w restauracji, ubrania służbowe , stołówka ). Trzecia częścią są tzw. bonusy (“13”)

 

BUSINESS PROCESS ENGEENIRING

Stanowi filozofię i strategię działania innowacyjnego . Uważa się , że nic nie jest doskonałe , a jeśli tak , to należy je zmieniać , poprawiać – dążyć do doskonałości . Należy odrzucać stereotypowe i rutynowe działania dotyczące wykonywania pracy na rzecz nowych rozwiązań . Ważnymi walorami pracy są :

 • Zdolność widzenia i oceny zjawisk związanych z realizacją celów firmy w perspektywie czasowej

Pracownicy powinni mieć zdolność do modyfikowania swoich nawyków myślenia innowacyjnego i odwagi w podejmowaniu decyzji. Muszą także umieć wykorzystywać nadarzające się sprzyjajace okoliczności . Celem jest przekazanie wszystkim pracownikom i każdemu z osobna potrzeby i możliwości ciągłych zmian firmy . Zmiany powinny dotyczyć wszystkich obszarów działalności firmy.

Realizacja:

 • Odchodzi się od sztywnej struktury uwzględniającej podział na piony i komórki. W ich miejsce tworzy się zespoły zadaniowe , których przedmiotem jest wyodrębniony obszar działalności

 • Zespoły zadaniowe realizują kompleksowe zadania ( projektowanie wyrobów ,, technologia , wdrażanie , wytwarzanie wyrobów, sprzedaż(marketing) )

 • Do wykonywania prac w zespole zatrudnia się różnych pracowników w różnych zespołach. W zespole niezbędna jest komunikacjaprosta i łatwa – co wymaga ciągłego szkolenia pracowników , wzrostu kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Robotnik musi zrozumieć założenia nowego wyrobu. Praca w zespole w dłuższym okresie powoduje , że zacieraja się różnice między poszczególnymi zawodami, a w ogólności miedzy pracą na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych.

 • Występuje potrzeba ciągłej i wielokierunkowej edukacji- szkolenie permamentne lub organizacja ucząca się

 • Zespoły osiągaja dobre wyniki wówczas , gdy zatrudnia się pracowników o szerokich interzawodowych umiejętnościach

 • Menadżer nie jest nadzorcą , a jego zadaniem jest pomagać pracownikom , uczyć , być doradcą , wyjaśniać i udzielać szerokich informacji , być nawet przyjacielem

 • Wynagrodzenie kształtowane jest dla każdego zespołu – i zasady i wielkości środków. Zespół planuje budżet , w ramach którego ustala się wielkość środków na płace. Srodki te dzielone są w zespole przez menadżera lub cały zespół

Podobne prace

Do góry