Ocena brak

Hodowla lasów na terenie Polski - Odnowienia i zalesienia

Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011

"Krajowy program zwiększenia lesistości", przyjęty przez Rząd RP dnia 23 czerwca 1995 r. Przewiduje on wzrost udziału lasów w przestrzeni kraju do 30% w 2020 r. i 33% w perspektywie 2050 r. Leśne zagospodarowanie gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa jest uzasadnione przede wszystkim potrzebą zwiększenia roli lasu w ochronie środowiska (przeciwdziałanie erozji i stepowieniu) oraz kształtowania krajobrazu i ładu przestrzennego w użytkowaniu ziemi.

W latach 1995-97 Lasy Państwowe zalesiły 33 tys. ha (66,0% Krajowego Programu na okres 1995-2000), tj. 11 tys. ha średnio rocznie, przy przewidywanych 8,33 tys. ha rocznie. Planowany rozmiar zalesień na 1998 r. wynosił 9.871 ha, a wykonano 10.617 ha.

Plan zalesień w 1999 r. wynosi 11.852 ha, tj o 20% więcej niż planowano w 1998 r. Realizacja zadań określonych w "Krajowym Programie zwiększenia lesistości" przebiega zgodnie z założeniami, a nawet z pewnym wyprzedzeniem. Przyspieszenie realizacji zalesień ponad zadania określone w Programie jest związane ze zwiększeniem środków budżetu Państwa przekazywanych Lasom Państwowym oraz pozyskaniem dodatkowych środków NFOŚiGW, NFOŚiGW i EkoFunduszu, a także dotacji w umowach pożyczkowych EBI, Banku światowego i funduszu PHARE.

Lata    ha    Lata   ha

1985 3645 1992 4300

1986 3954 1993 4581

1987 3349 1994 9848

1988 3278 1995 11580

1989 4700 1996 12012

1990 3665 1997 9417

1991 3587 1998 10627

W roku 1998 zalesiono 10 627 ha, a łącznie z odnowieniem lasu i dolesieniem luk prace związane z przywracaniem roślinności drzewiastej wykonano na powierzchni 59 170 ha. W roku 1998 największe powierzchnie zalesiono w następujących regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych (w ha): w Szczecinku 1846,Olsztynie 1779, Wrocławiu 1207 i Białymstoku - 1029 ha.

Rozmiar wykonanych w 1998 r. zadań w zakresie odnowienia i pielęgnowania lasu ilustrują następujące wielkości (w ha):

Odnowienia i zalesienia (wraz z dolesianiem luk i wprowadzaniem II piętra) 59 170

Poprawki i uzupełnienia upraw 13 680

Wprowadzanie podszytów 9 805

Przebudowa drzewostanów 9 904

Pielęgnacja gleby i niszczenie chwastów 143 114

Czyszczenia wczesne 68 049

Czyszczenia późne 93 539

Trzebieże wczesne 219 490

Trzebieże późne 331 569

Podobne prace

Do góry