Ocena brak

HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIOŁY PROTESTANCKIE

Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012

Protestanci w H.
stanowią mniejszość wyznaniową; zorganizowani są w Hiszp.
Kościele Ewang. i Reformowanym Kościele Episkopalnym.
Reformacja luteránská nie znalazła w H. odpowiedniego
podłoża; wskutek tego niewielkie wspólnoty protestantów
hiszp. znalazły się na wygnaniu w wielu krajach eur.; dla ich
potrzeb wydrukowano 1569 w Bazylei Biblię w języku hiszp.,
a także przekład dzieła J. Kalwina Institutiones oraz Katechizm
—» heidelberski.

1. Hiszpański Kościół Ewang. (Iglesia Evangélica Española),
powstały 1869 po ogłoszeniu tolerancji rei., jest związkiem
wspólnot prezbiterian, metodystów, kongregacjonalistów
i luterán.

Pierwsze zgromadzenie gen. tego Kościoła odbyło
się 1872 w Sewilli; przyjętą wówczas nazwę Hiszp. Kościół
Chrzęść, zmieniono 1874 na Hiszp. Kościół Ewang.;
1948 zosta! on włączony do Świat. Rady Kościołów; 1980
dzięki państw, prawu o wolności rei. zosta! zalegalizowany;
utrzymuje związki z in. wspólnotami rei. w H. i prowadzi
działalność ewangelizacyjną; obecnie liczy ok. 3200 wiernych,
ponad 50 parafii i ponad 20 pastorów.

2. Hiszpański Reformowany Kościół Episkopalny (Iglesia Española
Reformada Episcopal) powstał 1880 na synodzie w Sewilli,
a jego pierwszym bpem byl Juan B. Cabrera (zm. 1916);
do 1936 funkcje ręl. sprawowała tu hierarchia irl.; wiele strat
Kościół ten poniósł podczas wojny domowej 1936-39; po Soborze
Wat. II (pod wpływem DWR) gen. F. Franco zapewnił
temu Kościołowi swobodę wyznaniową; jest on też pełnoprawnym
członkiem wspólnoty anglik, jako pozaprowincjalna diec.
podległa prymasowi w —» Canterbury. Synod nar. tego Kościoła
składa się z kapłanów i świeckich, którzy biorą udział w
pracach jako katechiści i lektorzy; ponadto Kościół ma diakonów
i starszych.

Obrzędy Kościoła zawiera —» Common Prayer
Book, przy czym porządek oddawania kultu odzwierciedla mozarabskie
wpływy (— mozarabski ryt), które trwały w H. do
czasu przyjęcia rytu rzym.; Kościół ten przestrzega także —»
anglikańskich artykułów, choć w sposób przystosowany do warunków
hiszp. (ma tylko 38 artykułów);

utrzymuje kontakty z
episkopalnymi Kościołami w Ameryce Środk. i Pd.; w H. liczy
ok. 2000 wiernych, 15 kongregacji, 1 bpa, 10 prezbiterów i 5
diakonów; publikuje w Madrycie dwumies. „La Luz".

 

Handbook Member Churches. World Council of Churches, G 1982, 163-164.

Do góry