Ocena brak

HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIÓŁ KATOLICKI: DUSZPASTERSTWO POLONIJNE

Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012

W czasie II wojny świat,
wśród pol. emigrantów w H., zwł. wojskowych (po kapitulacji
Francji znaleźli się oni w obozach dla internowanych w
H., nast. dołączyli do Pol. Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii),
sprawowali pol. księża diec. Antoni Liedtke i Zygmunt
Broel-Plater (kierowali również Delegaturą PCK i Tow.
Opieki Społ. przy pol. poselstwie w Madrycie) oraz Józef
Worek OESA; nabożeństwa pol. odbywały się głównie z
okazji świąt kośc. i państw, w kaplicy sióstr przy ul. Blanca
de Navarra w Madrycie. W skupisku Polaków w Barcelonie
(był tu czynny pol. konsulat gen. z dobrze zorganizowaną
opieką społ. dla pol. żołnierzy) prowadził duszpasterstwo ks.
Paweł Świtalski, a 1946-47 ks. Paweł Łysek SDB, który otoczył
opieką kilkudziesięcioosobową grupę dzieci pol. ewakuowanych
z Niemiec (z H. wyjechały one do Stanów Zjedn.).

Po II wojnie świat, pozostała w Madrycie nieliczna grupa
Polaków, rekrutująca się przeważnie z arystokracji i pracowników
dyplomacji; 1946-47 w ramach stypendiów przyznawanych
(dla studentów z krajów Europy Środk.-Wsch., znajdujących
się na uchodźstwie w Europie Zach.) przez Kat. Organizację
Pomocy Uniw. (OCAU), działającą przy międzynar.
organizacji —> Pax Romana, przybyło^ do Madrytu 50 Polaków,
którzy zamieszkali w Kolegium Świętych Apostołów w
Madrycie; w kolegium tym, funkcjonującym przez kilkanaście
lat, uczyło się ponad 150 studentów pol., zrzeszonych w
stow, samopomocowych i religijno-kulturalnych, np. Kółko
Rei. prowadzące niedzielne poranki dyskusyjne; pod pol.
kierownictwem powstał tam międzynar. chór męski z repertuarem
muzyki rei. oraz pol.-hiszp. zespół tańców ludowych.

W 1948 poselstwo pol. w Madrycie zwróciło się do pol.
władz kośc. za granicą o przysłanie duszpasterza dla Polonii
w H.; skierowany został do tej pracy (przez bpa polowego
J.F. —» Gawlinę) ks. Marian Walorek (1912-88) z archidiec.
poznańskiej (były więzień Dachau, nast. kapelan w dywizji
bryt.); przybył on do Madrytu 17 X 1948 i po roku zorganizował
parafię pol. (eryg. kanonicznie 29 XI 1984), objął także
kierownictwo koła Veritas dla studentów Kolegium Świętych
Apostołów oraz założył dla młodzieży akademickiej (po zamknięciu
Veritasu w Londynie) Iuventus Christiana. Polonia
w H. utrzymywała więź z Kościołem w Polsce;

1953 (po
uwięzieniu prymasa S. Wyszyńskiego) ks. Walorek zorganizował
razem z Akcją Kat. Instytutu Centr, w Madrycie procesję
różańcową z udziałem ok. 100 000 osób; współpracował
także z Radio Nacional de España Madrid jako komentator
niedzielnej pol. audycji rei.; do 1976 wraz z księżmi hiszp.
brał również udział w hiszp. programach rei. radiowo-telewizyjnych;
w roku obchodów 1000-lecia chrztu Polski (1966)
występował w 3 audycjach radiowych (w ramach programu
Ustedes son formidables), przeznaczając uzyskane stąd fundusze
na zakup sprzętu liturg. dla Polski.

W każdą drugą niedzielę
miesiąca oraz z okazji uroczystości kośc. i państw, dla
Polonii w H. (także rodzin pol.-hiszp.) ks. Walorek odprawiał
w kaplicy sióstr Damas Apostólicas mszę z kazaniem w
języku pol. (również streszczenie w języku hiszp.); byl też
duszpasterzem w hiszp. parafii S. Ildefonso; od 1983 odbywały
się w jego mieszkaniu comiesięczne spotkania rei. o charakterze
formacyjno-dyskusyjnym, w ramach ustalonego na każdy rok tematu wiodącego (m.in. godzina Maryjna, człowiek
w Kościele i świecie, człowiek chrześcijanin); w spotkaniach
tych brał także udział pol. poeta Józef Łobodowski.

Przybyła do Madrytu 1982 i 1987 kilkusetosobowa grupa
emigrantów pol. (oczekująca na wyjazd do Ameryki Pn. i
Australii) znalazła w pol. parafii nie tylko opiekę duchową,
ale także pomoc materialną i pośrednictwo w staraniach o
dalszy wyjazd. Duszpasterstwo polonijne w H. wydaje (od
1966) mies. „Inter Nos". Biuletyn Pol. Misji Kat. w Hiszpanii.
Po śmierci ks. Walorka duszpasterzem pol. w H. został
klaretyn, ks. Stanisław Wójcik.

 

K. Pielatowski, Polska Misja Katolicka w H.. Przewodnik Katolicki (1974) z. 3, 16; M. Maciołka. Doświadczenie i optymizm. Rozmowa z księdzem pral. Marianem Walorkiem - rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Hiszpanii. Przewodnik Katolicki (1980) z. 6, 4-5; S. Kosiński, Polscy salezjanie w służbie emigracji 1893-1975, w: Działalność męskich zgromadzeń zakonnych wśród Polonii. Lb 1982. 342; D. Bartkowiak, Polacy na Półwyspie Iberyjskim - stan i potrzeby badań. PZ 41(1985) z. 4, 95-102.

Do góry