Ocena brak

Historia Unii Europejskiej

Autor /ApparlSleeria Dodano /07.02.2006

1945.V.-koniec II wojny w Europie
1947.VI.5–sekretarz stanu USA George Marshall wygłasza
przemówienie na Uniwersytecie Harvarda-proponuje krajom
europejskim pomoc finansową na odbudowę i modernizację
Europy(plan Marshalla).Pomoc napływa od IV.48-VI.52.
1948.III.17-powstanie Unii Zachodniej na mocy Traktatu o
współpracy w sprawach gospodarczych,społecznych i
kulturalnych oraz kolektywnej obronie(traktat brukselski)
podpisanego w Brukseli przez:Wlk.Brytanię,Francję,Benelux
1948.IV.16-Utworzenie Organizacji Współpracy
Gospodarczej(OEEC) w celu koordynowania
realizacji Planu Marshalla
1948.V.7-10-Kongres Europejski w Hadze z inicjatywy
Winstona Churchilla,spotkali się na nim zwolennicy
federacji europejskiej
1949.IV.4-Podpisanie Paktu Północnoatlantyckiego
(traktatu Warzyngtońskiego),tworzącego NATO
1949.V.5-podpisanie przez 10państw Europy Zach.w
Londynie Statutu Rady Europy,najstarszej europejskiej
organizacji o charakterze integracyjnym.Do jej głównych
obszarów działania należą:ochrona praw czowieka,współpraca
gospodarcza,kulturalna,naukowa,społeczna,prawna
1950.V.5-Francuski minister spraw zagranicznych,Robert
Schuman,proponuje połączenie francuskich i zach.niemieckich
zasobów węgla i stali w ramach wspólnoty otwartej dla innych
krajów zachodnioeuropejskich
1951.IV.18-Belgia,Francja,Holandia,Luksemburg,RFN,
Włochy podpisują Traktat Paryski, ustanawiający
Europejską Wspólnotę węgla i Stali na 50lat,wszedł w życie
25.VII.1952 Na siedzibę Wspólnoty wybrano Luksemburg
1952.V-Te same sześć państw podpisuje traktat,
ustanawiający Europejską Wspólnotę Obronną, ze wspólną
armią europejską
1954 .VIII-Francuski parlament nie ratyfikuje Traktatu o
Europejskiej Wspólnocie Obronnej, która zostaje
natychmiast unieważniona
1954.X.23-zmodyfikowanie traktatu brukselskiego z 1948,
do którego przystąpiły RFN i Włochy,podczas konferencji
w Paryżu.Traktat powołał do życia
Unię Zachodnioeuropejską(UZE)
1955.VI.1-2-W Mesynie rozpoczynają się negocjacje w
sprawie utworzenia wspólnego rynku europejskiego
1957.III.25-W Rzymie podpisano dwa traktaty. Sześć
państw Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali utworzyło
Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom),
weszły w życie 1.I.1958
1958.I.1-Utworzono Komisję Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej.Na jej tymczasową siedzibę wybrano Brukselę
1960.I.4-Konwencja Sztokholmska ustanawia Europejskie
Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA), skupiające Austrię,
Danię, Norwegię, Portugalię, Szwajcarię, Szwecję i Wielką
Brytanię,wszedł w życie 3.V.1961 z siedzibą w Genewie
1960.XII-Rozwiązanie Organizacji Współpracy Gospodarczej
i zastąpienie jej przez Organizację Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD), z siedzibą w Paryżu
1961.VII-Europejska Wspólnota Gospodarcza podpisuje
umowę stowarzyszeniową z Grecją,Irlandia zgłasza wniosek
o członkostwo do EWG
1961.VIII-Dania i Wielka Brytania składają wnioski o
członkostwo w EWG
1961.IX.30-rozpoczęcie działalności Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju(OECD)na mocy Konwencji Praskiej
1961.XI-W Brukseli rozpoczynają się negocjacje członkostwskie
1962.IV-Norwegia składa wniosek w sprawie przystąpienia do EWG
1963.I-Prezydent de Gaulle zawetował przyjęcie Wlk.Brytanii do
Wspólnoty. Pozostali kandydaci wycofują swoje wnioski o
członkostwo w EWG.Podpisanie Francusko-Niemieckiego
Traktatu o Współpracy
1963.VII-W Kamerunie podpisano tzw. Konwencję z Yaounde,
która ustanowiła pomoc gospodarczą oraz wprowadziła pewne
ustępstwa odnośnie do wymiany handlowej dla 17 krajów
afrykańskich,dawnych kolonii państw członkowskich EWG
1963.IX-EWG podpisuje umowę stowarzyszeniową z Turcją
1964.VII-Wdrożenie wspólnej polityki rolnej
1965.IV.8-zawarcie Traktatu fuzyjnego-wspólnymi organami
dla 3 Wspólnot stały się Rada Misnistrów i Komisja EWG.
Wszedł w życie 1.VII.1967
1965.VI-Rozpoczyna się kryzys w EWG. Przez siedem
miesięcy Francja bojkotuje zebrania Wspólnoty, odmawiając
udziału w głosowaniach dotyczących spraw dużej wagi
1966.I-po zawarciu „kompromisu luksemburskiego”,
zgodnie z którym wszystkie ważne kwestie miały być
zatwierdzone jednomyślnie,bez względu na postanowienia
Traktatu Rzymskiego,Francja podejmuje obejmuje
obowiązki wynikające z jej członkostwa we Wspólnocie
1967.V-Dania, Irlandia, Norwegia, i Wielka Brytania
ponownie zgłaszają chęć przystąpienia do EWG. Mając na
uwadze ciągły sprzeciw de Gaulle’a,rozpatrzenie podań
akcesyjnych odłożono na termin późniejszy
1967.VII-EWG łączy się z Europejską Wspólnotą Węgla i
Stali oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,
tworząc jedną Wspólnotę Europejską (WE)
1968.VII-Usunięto wszystkie cła na granicach wewnętrznych
W.Europejskiej,tworząc wspólną zewnętrzną taryfę celną
1969.XII-szczyt w Hadze prezydent Francji, Georges
Pompidou,uzgadnia wraz z pozostałymi szefami państw
członkowskich rozważenie możliwości rozszerzenia
Wspólnoty Europejskiej o nowych członków,wypracowania
unii gospodarczo-walutowej,rozwijania współpracy politycznej
1970.VI-W Brukseli rozpoczęły się negocjacje w sprawie
członkostwa w WE z czterema krajami kandydującymi
1970.X.8-przedstawienie przez premiera i ministra finansów
Luxemburga Pierr’a Wernera(raport Wernera)planu
dochodzenia do unii gospodarczo-walutowej w trzech
etapach do końca 1980
1970.X.27-podpisanie raportu luksemburskiego ustalającego
zakres,formy i zasady współpracy w ramach Europejskiej
Współpracy Politycznej(EWP)
1972.I-WE podpisała traktaty akcesyjne z Danią,Irlandią,
Norwegią i Wielką Brytanią
1972.VII-Z sześcioma krajami Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA), które nie ubiegały się o członkostwo
we WE,podpisano porozumienia w sprawie wolnego handlu
1972.IX-Norwegia odrzuca w referendum(46%.za,54%.przeciw)
członkostwo w WE
1973.I.1-Dania,Irlandia,Wielka Brytania zostają pełnymi
członkami Wspólnoty Europejskiej
1973.V-Norwegia podpisuje z WE porozumienie w sprawie
wolnego handlu
1974.IV-Na żądanie nowego, laburzystowskiego rządu w
Wielkiej Brytanii rozpoczynają się „renegocjacje”
warunków jej członkostwa w WE
1975.I.28-Podpisanie Pierwszej Konwencji w Lome,
zastępującej Konwencję z Yaounde z roku 1963. Konwencja
z Lome przyznawała pomoc gospodarczą i szła na pewne
ustępstwa co do wymiany handlowej dla 46 krajów Afryki,
Karaibów i Pacyfiku
1975.VI-Większość Brytyjczyków(w stosunku 2:1)
opowiedziała się w referendum za utrzymaniem członkostwa
Wielkiej Brytanii we Wspólnocie Europejskiej.
Grecja zgłasza chęć przystąpienia do WE
1975.VII.22-podpisanie traktatu powołującego do życia
Trybunał Obrachunkowy-wszedł w życie 1.VII.1977
1977.III-Portugalia składa wniosek o członkostwo w WE
1977.VII-Hiszpania składa wniosek o członkostwo w WE
1979.III-Utworzenie Europejskiego Systemu Walutowego
1979.VI.7-10-Pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu
Europejskiego
1979.X.31-podpisanie drugiej Konwencji z Lome z 58
państwami AKP
1979.XII-Awantura na szczycie w Dublinie z powodu
brytyjskiej składki do budżetu WE,wywołana przez
Margaret Tahatcher, która zażądała„oddania naszych
pieniędzy”
1980.V-Tymczasowe rozwiązanie brytyjskiego problemu
odnośnie do budżetu WE.Miało obowiązywać przez 3lata
1981.I.1-poszerzenie EWG o Grecję
1984.VI-Drugie bezpośrednie wybory do Parlamentu
Europejskiego.Na szczycie w Fontainebleau uzgodniono
zmniejszenie składki Wielkiej Brytanii do budżetu WE
oraz zwiększenie zasobów finansowych samej Wspólnoty
1984.XII.8-podpisanie trzeciej Konwencji z Lome z 65
państwami AKP
1985.I-Jacques Delors zostaje przewodniczącym Komisji
Europejskiej
1985.VI-szczyt w Mediolanie-uzgodniono siedmioletni
plan działań dotyczący usunięcia 300 barier istniejących
w rynku wewnętrznym, na podstawie programu
opracowanego przez brytyjskiego komisarza,lorda
Cockfielda.Ustalono termin konferencji w sprawie
rozważenia możliwości wprowadzenia poprawek do
Traktatu Rzymskiego
1985.VI.14-podpisanie przez Francję,RFN,Belgię,Holandię,
Luksemburg układu w Schengen znoszącego stopniowo
kontrole na wspólnych granicach
1985.XII-Na międzyrządowej konferencji przyjęto Jednolity
Akt Europejski, stanowiący szereg poprawek do traktatu
(TR)dotyczących przyspieszenia procesu decyzyjnego, w
szczególności odnośnie rynku wewnętrznego. Został on
podpisany przez wszystkie państwa członkowskie
1986.I.1-Hiszpania i Portugalia przystępują do EWG
1986.II.17-podpisanie w Hadze przez większość państw
EWG tekstu Jednolitego Aktu Europejskiego(JAE),
wszedł w życie 1.VII.1987
1986.II.28-JAE podpisały Dania,Włoch,Grecja
1987.IV-Turcja składa wniosek o członkostwo w WE
1988.II-Przyjęcie pierwszego pakietu Delorsa.Zawierał on
wytyczne w sprawie zwiększenia budżetów WE oraz
ściślejszej kontroli wydatków na rolnictwo. Pakiet ten
obejmował pięcioletni okres, tzn. lata 1988-1992
1989.IV.17-opublikowanie etapowego planu dochodzenia
do unii gospodarczo-walutowej przygotowanego przez
ówczesnego przewodniczącego Komisji EWG-Jacques’a
Delorsa(raport Delorsa)przyjęty podczas posiedzenia Rady
Europejskiej w Madrycie w VI.1989,podjęcie decyjzji o
rozpoczęciu pierwszego etapu unii gospodarczo-walutowej
1.I.1990
1989.VI-Trzecie bezpośrednie wybory do Parlamentu
Europejskiego. Austria składa ponownie podanie w sprawie
członkostwa w WE
1989.VII-G7(Grupa 7) zwraca się z prośbą do WE, aby
koordynowała działania dotyczące przekazywanie pomocy
Polsce i Węgrom. Pomoc zachodnia została następnie
rozszerzona na inne kraje Europy Wschodniej.Podpisano
także porozumienia handlowe oraz umowy
stowarzyszeniowe z byłymi „satelitami radzieckim”
1989.XI-Zburzenie muru berlińskiego zapowiada upadek
komunizmu w Europie Wschodniej
1989.XII-WE i państwa członkowskie Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu(EFTA) rozpoczęły
negocjacje w sprawie utworzenia Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
1989.XII.15-podpisanie czwartej Konwencji z Lome z
69 państwami AKP
1990.VII-Liberalizacja przepisów odnośnie do przepływ
kapitału wewnątrz Wspólnoty.Na madryckiej konferencji
na szczycie przyjęto ogólny trójetapowy plan wprowadzenia
unii gospodarczej i walutowej. Margaret Thatcher uzyskała
dla Wlk.Brytanii pewne ustępstwa(zgodę na
nieuczestniczenie w trzecim etapie unii)Cypr i Malta
składają wnioski oczłonkostwo w WE
1990.X-Zjednoczenie Niemiec: terytorium byłych Niemiec
Wschodnich(NRD)połączyło się z WE, stając się integralną
częścią Niemiec Zachodnich
1990.XII-rozpoczynają pracę dwie międzyrządowe konferencje,
odpowiedni: w sprawie unii gospodarczej i walutowej oraz
unii politycznej.Na szczycie w Rzymie, zatwierdzono
programy WE dotyczące pomocy żywnościowej oraz
wsparcia technicznego dla Związku Radzieckiego
1991.VII-Szwecja składa wniosek o członkostwo w WE
1991.IX-Po nieudanym radzieckim zamachu misja WE udała
się do byłego ZSRRi krajów bałtyckich,które na nowo
odzyskały niepodległość,aby przedyskutować rozszerzenie
programu pomocy. Otwarcie konferencji pokojowej pod
auspicjami WE w sprawie Jugosławii.
1991.XI-Osiągnięcie porozumienia w sprawie utworzenia
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1 stycznia 1993 roku.
1991.XII-Osiągnięcie porozumienia na szczycie w
Maastricht w sprawie Traktatu o Unii Europejskiej.
Zawierał on dokładne ustalenia dotyczące unii gospodarczej
i walutowej,jednolitej waluty,która ma zostać wprowadzona
nie później niż w 1999 roku,chociaż z możliwością nie
uczestniczenia w tym przedsięwzięciu Wielkiej Brytanii,
a także stopniowego postępu w zakresie polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa
1992.II-Przyjęcie drugiego pakietu Delorsa, który proponował
wzrost budżetu Wspólnoty Europejskiej o 30%w okresie 5lat
1992.II.7-podpisanie w Maastricht Traktatu o Unii Europejskiej
1992.III-Finlandia składa wniosek o członkostwo w WE
1992.III-Szwajcaria składa wniosek oczłonkostwo we WE
1992.VI-Dania odrzuca w referendum niewielką przewagą
głosów Traktat z Maastricht.Na szczycie w Lizbonie Jacques
Delos jest ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji
na następną dwuletnią kadencję, rozpoczynającą się w I.1993.
Rada Ministrów z wielkim trudem uzgodniła reformę w
zakresie wspólnej polityki rolnej
1992.XI-Porozumienie z Blair House ujednolica stanowisko
WE i Usa odnośnie do sektora rolniczego w negocjacjach
Urugwajskiej Rundy GATT
1992.XII-Szwajcaria odrzuca w referendum członkostwo w
Europejskim Obszarze Gospodarczym.Zatwierdzenie na
szczycie w Edynburgu drugiego, okrojonego pakietu Delorsa.
Realizację propozycji zawartych w pakiecie rozciągnięto
zamiast 5 na 7 lat oraz utworzenie Europejskiego Funduszu
Inwestycyjnego
1993.I.1-ustanowienie jednolitego rynku wewnętrznego na
obrzarach pańswt tworzących Unię Europejską
1993.II- Rozpoczęcie negocjacji w sprawie członkostwa
Austrii, Finlandii i Szwecji
1993.IV-Rozpoczęcie rozmów o przystąpieniu Norwegii
1993.V-W drugim referendum Duńczycy głosują na
ratyfikację Traktatu z Maastricht
1993.VI.21-22-posiedzenieRady Europejskiej w Kopenhadze
ustalenie politycznych i ekonomiczych kryteriów(kryteria
kopenhaskie)przystąpienia krajów Europy Śr. i Wsch.do UE
1993.VII-Zatwierdzenie programu TACIS-przekazanie
pomocy technicznej niepodległym państwom, wchodzącym
w skład byłego Związku Radzieckiego
1993.VIII-Po długiej zwłoce Wlk.Brytania ratyfikowała
Traktat z Maastricht
1993.X-Niemcy,jako ostatnie państwo,po przegranej
sprawie sądowej ratyfikują Traktat z Maastricht
1993.XI.1-Wchodzi w życie Traktat z Maastricht:
Wspólnota Europejska przekształca się w Unię Europejską
1993.XII-szczyt w Brukseli-zatwierdzony w oparciu o
przygotowaną przez Komisję Europejską Białą Księgę,
plan działań odnośnie do wzrostu,konkurencyjności i
zatrudnienia
1993.XII-W Genewie kończy się powodzeniem,
Urugwajska Runda negocjacji
1994.I.1-Wchodzi w życie porozumienie w sprawie
Europejskiego Obszaru Europejskiego. Łączy ono UE z
pięcioma państwami członkowskimi Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)wyłączając
Szwajcarię i czasowo Liechtenstein
1994.III-Zakończono negocjacje w sprawie członkostwa w
UE z Austrią, Finlandią, Norwegią i Szwecją
1994.VI-Czwarte bezpośrednie wybory do Parlamentu
Europejskiego.Podpisanie na wyspie Korfu Porozumienia
w sprawie Partnerstwa i Współpracy z Rosją. Wielka
Brytania sprzeciwia się kandydaturze Jeana-Luca
Dehaene’a na przewodniczącego Komisji Europejskiej
1994.VII-Przewodniczącym Komisji zostaje Jacques
Panter, następca Jacques’a Delorsa
1994.XI-Norwegia odrzuca w referendum członkostwo w
Unii Europejskiej
1994.XII-szczyt w Essen-przyjęto 14 pierwszych
projektów odnośnie do sieci transeuropejskich
1995.I.1-Austria, Finlandia i Szwecja wstępują do UE.
Urzędowanie rozpoczyna nowa Komisja pod przewodnictwem
Jacques’a Pantera.Między UE i państwami należącymi do
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zostaje
podpisany w Paryżu Pakt o Stabilności w Europie.
1995.IV-Liechtenstein przystępuje do Europejskiego Obszary
Gospodarczego
1995.V-Komisja przedstawiła Białą Księgę, zawierającą listę
działań,które kraje Europy Śr.i Wsch.muszą przeprowadzić,
aby przygotować się do członkostwa w Unii Europejskiej
1995.VII-Państwa członkowskie podpisują Konwencję o
utworzeniu Europolu(Biura Policji Europejskiej).Jacob
Soderman-wybrany pierwszym rzecznikiem praw
obywatelskich UE
1995.XI.27-28-Śródziemnomorska konferencja ministerialna
w Barcelonie przyjmuje deklarację regulującą przyszłe stosunki,
łącznie z pomocą finansową i postępem w dziedzinie obszaru
wolnego handlu,między UE a 12 państwami basenu
Morza Śródziemnomorskiego
1995.XII-UE i USA podpisują Nową Agendę Transatlantycką
i wspólny plan działań.Parlament Europejski uchwala unię
celną między Turcją i UE.Na madryckim szczycie potwierdzono
wprowadzenie jednolitej waluty (euro) 1 stycznia 1999 roku.
W ciągu 1995-Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia i
Słowacja złożyły wnioski o członkostwo w UE
1996.I-Republika Czeska składa wniosek o członkostwo w UE
1996.III-W Turynie rozpoczęła się międzyrządowa konferencja
w sprawie rewizji Traktatu z Maastricht i przygotowania do
dalszego rozszerzania Unii. UE zakazuje eksportu brytyjskiej
wołowiny,ale przekazuje pomoc finansową w celu wsparcia
działań mających na celu zażegnanie wybuchu epidemii
choroby szalonych krów (BSE).Wlk.Brytania rozpoczyna
realizowanie polityki polegającej na odmowie współpracy,
w celu wymuszenia na UE tego zakazu.
1996.VI-Po przedstawieniu przez Unię warunków ostatecznego
zniesienia zakazu Wielka Brytania podejmuje współpracę.
Słowenia składa wniosek o członkostwo w UE
1996.X-UE demonstracyjnie odrzuca transterytorialne
postanowienia ustawy Helmsa-Burtona w sprawie handlu
z Kubą i zapowiada podjęcie odpowiednich środków
wymierzonych przeciwko Stanom Zjednoczonym
1996.XII-szczyt w Dublinie-uzgodniono pakt stabilizacyjny,
zobowiązujący państwa członkowskie,mające wprowadzić
jednolitą walutę,do gospodarczej i finansowej dyscypliny.
Potwierdzono,że unia gospodarcza i walutowa zostanie
wprowadzona w życie 1 stycznia 1999 roku
1997.V-Świeżo powołany laburzystowski rząd Wlk.Brytanii
zapowiedział „nowy start” w stosunkach z UE i zatwierdzenie
Karty Społecznej
1997.VI-Uchwalenie traktatu Amsterdamskiego zawierającego
umiarkowane poprawki do traktatu Rzymskiego i
Traktatu z Maastricht
1997.VII-Komisja przyjmuje program polityczny„Agenda2000”
,przygotowując grunt pod przyszłe rozszerzenie Unii, i stawia
perspektywiczne cele dla reform w rolnictwie i finansach
1997.X.2-podpisanie Traktatu Amsterdamskiego
1997.XII.12-13-szczyt w Luksemburgu-zapadła zgoda na
rozpoczęcie w marcu 1998 roku negocjacji z Cyprem,
Czechami, Estonią, Węgrami, Polską i Słowenią
1998.V-specjalny szczyt w Brukseli zostaje zawarte
porozumienie o przyjęciu od stycznia 1999 r. przez 11 państw
członkowskich wspólnej waluty w ramach unii gospodarczej i
walutowej.Wim Duisenberg jako pierwszy wybrany na stanowisko
prezesa Europejskiego Banku Centralnego.Na szczycie w UE–
USA prezydent Clinton wyraża zgodę na wniesienie prośby do
Kongresu USA o wyłączenie Unii spod sankcji nałożonych
ustawą Halma-Burtona
1998.IX-Malta ponownie ogłasza zamiar przystąpienia do UE
1998.XII-Parlament Europejski odmawia przyjęcia rozliczenia
budżetowego za rok 1996 i rozpoczyna się kryzys w Komisji
1999.I.1-wejście w życie(euro)-trzeciego etapu unii
gospodarczo-walutowej
1999.III-Spodziewając się krytyki Parlamentu,cała komisja
Santera składa rezygnację. Na szczycie zostają również przyjęte
plany budżetowe na lata 2000-2006
1999.V.1-Wchodzi w życie Traktat Amsterdamski. Po konflikcie
w Kosowie ministrowie spraw wewnętrznych proponują pakiet
o stabilizacji w południowo-wschodniej Europie
1999.IX.-Po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski władzę
przejmuje nowa Komisja pod przewodnictwem Romano Prodiego
1999.X-Na specjalnym spotkaniu na szczycie w Tampere
poświęconym kwestiom sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
pada propozycja utworzenia w UE „obszaru wolności,
sprawiedliwości i bezpieczeństwa”
1999.XII.10-11-szczyt w Helsinkach zapada decyzja o
rozpoczęciu negocjacji z grupą helsińską:Bułgarią, Litwą,
Łotwą, Maltą, Rumunią i Słowacją
2000.III-specjalny szczyt w Lizbonie zostaje
zainaugurowana realizacja 10-letniego programu uczynienia z
UE„najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki świata”
2000.VI.23-podpisanie w Cotonou umowy o partnerstwie
między krajami AKP a WE,porozumienie to zawarto na 20lat
2000.IX-W Danii w referendum w sprawie przyjęcia euro
53,3%głosujących jest przeciw, a 46,7% za
2000.X-Konwent przedstawia szkic Karty Praw
Podstawowych dla UE
2000.XII-W Nicei Rada Europejska przyjmuje Traktat,
którego postanowienia mają ułatwić przyjęcie 12 nowych
państw członkowskich
2001.I-Grecja jako dwunasta przyłącza się do strefy euro
2001.II.26-podpisanie przez kraje UE Traktatu z Nicei
otwierającego drogę do przeprowadzenia m.in.reformy
instytucjonalnej Unii przed poszerzeniem jej składu
członkowskiego o kraje Europry Śr.i Wsch.
2001.VI-Irlandia odrzuca w referendum Traktat Nicejski
stosunkiem głosów 54% do 46%
2001.XII-Na szczycie po zamachach 11.IX.2001 roku w
Lacken zostają przyjęte propozycje zwalczania terroryzmu.
Powołany zostaje również konwent mający przed konferencją
międzyrządową w 2004 roku przygotować propozycje reform UE
2002.I.1-Pieniądze narodowe zostają zastąpione przez banknoty
i monety euro
2002.II-do eurostrefy należy 12 państw
2002.XII.13-zakończenie naegocjacji akcesyjnych z Cyprem,
Czechami,Estonią,Litwą,Łotwą,Maltą,Polską,Słowacją,
Słowenią,Węgrami określających warynki och członkowstwa
w UE.Negocjacje z Bułgarią i Ruminią trwają
2003.II.1-wiejście w życie Traktatu z Nicei
2003.IV.16-podpisanie traktatu akcesyjnego przez 10państw
kandydujących do członkowsktwa w Unii

Podobne prace

Do góry