Ocena brak

Historia prasy

Autor /marisa Dodano /02.04.2011

 

 

STALINIZACJA MEDIÓW 1947-1953

 

UWARUNKOWANIA POLITYCZNE I DECYZJE ORGANIZACYJNE

 

 • Sfałszowane wybory w styczniu 1947 roku otwierają drogę PPR do rządów mono partyjnych

 • zimna wojna” jako pretekst do zwarcia szeregów i wzmożenia czujności

 • powołanie biura informacyjnego partii komunistycznych i robotniczych (wrzesień 1947)

 

CENTRALIZACJA DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO-PROPAGANDOWEJ

 

 1.  
  •  
   • Powołanie Komisji Prasowej przy KC PZPR

   • Utworzenie Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „PRASA”

   • Likwidacja 60 tytułów ograniczenie przydziału papieru, czasowe wstrzymanie wydawania zezwoleń

   • Wprowadzenie prenumeraty zbiorowej dla członków PPR

   • J. Berman jako kreator polityki informacyjnej i propagandowej

   • Odebranie podmiotowości korporacyjnej Związkowi Zawodowemu Dziennikarzy RP. Organizacja pod nowym kierownictwem deklarowała: „nierozerwalne związki ze światem pracy i uznawała się za integralną część ruchu pracowniczego i robotniczego”

   • Atak J. Bermana na „CZYTELNIKA” zarzuty o infiltrację anglosaską, dezorientację tytułową, nieokreślony i pesymistyczny ton.

   • Pierwsza wzorowana na prasie radzieckiej kampania współzawodnictwa pracy zainicjowana przez Wincentego Pstrowskiego.

 

III. DYREKTYWY KC PZPR - MARZEC 1948 ROK
 1. Ograniczenie dostępu di innych niż PAP źródeł informacji
 2. Ograniczono prawo do wykorzystywania zagranicznych serwisów foto. (CAF)

 3. Polecono zmienić proporcję materiałów informacyjnych na korzyść doniesień z krajów socjalistycznych

 4. Wydano walkę z „amerykanizmu” bezkrytycznym zachwytom dla nauki i techniki amerykańskiej

 5. Zakazano reklamowania organizacji charytatywnych posiadających centralę za granicą

 6. Światowe wydarzenia sportowe postanowiono zdominować informacjami o rozwoju masowej kultury fizycznej w ZSRR.

 

 

 

 

 

 

 

 1.  
  1. PLENUM SIERPNIOWO- WRZEŚNIOWE KC PZPR (1948)

Odchylenie prawicowo nacjonalistyczne i przyśpieszenie procesu

stalinizacji mediów.

 

 • Obniżenie nakładów prasy Kościoła Katolickiego o połowę

 • Kolejne kalki wzorów radzieckich. Nowe kampanie medialne i bermanowska koncepcja krytyki prasowej

 • Czystki kadrowe w związku ze zjednoczeniem ruchu robotniczego.

 

 1.  
  1. ZJEDNOCZENIE RUCHU ROBOTNICZEGO I JEGO

KONSEKWENCJE ( GRUDZIEŃ 1948)

 

 • Odrzucenie ponad półwiecznej tradycji czasopiśmienniczej ruchu socjalistycznego

 • Przejęcie bazy technicznej i redakcyjnej kilkunastu tytułów dla potrzeb prasy PZPR

 • Wchłonięcie przez RSW „PRASA” struktur pepesowskiej Spółdzielni Wydawniczej „WIEDZA”

 • Początek końca pionu prasowego „CZYTELNIKA”

 • Pozbycie się grupy dziennikarzy związanych z prasą PPS

 

 1.  
  1.  

 

 1. uruchomienie Raszyna

 2. po raz pierwszy w Polsce dwa równocześnie nadawane programy ogólnokrajowe

 3. podwojeniu uległa łączna moc

 4. liczba abonentów przekroczyła 3mln

 5. uruchomiono nowa siedzibę przy ul. Myśliwieckiej

 

 1.  
  1.  
   •  
    1.  
     1. STALINIZACJA W POLSKIM RADIU

 

 • Zmiany w ramówce

 • Publicystyka i informacja podawana w „ideologicznym sosie” często przez odpowiednio dobrane głosy np. Wandy Odolskiej, Stafana Martki

 • Nowe cykle pt: „Muzyka i Aktualności” czy „Fala 49”

 • Zaangażowany teatr radiowy i reportaż

 • Renesans pieśni masowych muzyki ludowej w tym radzieckiej

 • Powołanie redakcji kontrolnej do politycznej oceny programu

 

 1.  
  1.  
   •  
    1.  
     1. INSPIRACJA

 

 • Inspiracje dla prasy pochodziły z oficjalnych dokumentów partyjnych, przemówień działaczy czy spotkań dziennikarzy z władzami. Wynikały także z bieżących wydarzeń krajowych i zagranicznych

 • Precyzowano je następnie w odpowiednich wydziałach Komitetu centralnego i jako dyrektywy przesyłano do redakcji.

 

 1.  
  1.  

 

 • Pierwszy stopień to autocenzura i kontrola w ramach redakcji

 • Drugi stopień to kontrola cenzury (paradoksalnie nie mieli wiele do roboty po pierwszym etapie)

 • Trzeci stopień to formy kontroli dokonywane z pewnej perspektywy czasowej (od Podstawowej organizacji Partyjnej w redakcji poprzez Komitet Wojewódzki i wydział zajmujący się pracą w KC)

 

 1.  
  1.  
   •  
    1.  
     1. KADRY

 

 • Kluczowy problem ideologiczny

 • Plenum KC z kwietnia 49-ego na którym Bierut zapowiedział: izolowanie, wypieranie i rugowanie elementów klasowo wrogich, walkę z obcą agenturą…”

 • Jesienią tego roku rozpoczęto masowe szkolenia dziennikarzy w oparciu o krótki kurs WKP(b)

 

 1.  
  1.  
   •  
    1.  
     1. NOWE KRYTERIA OCENY PRZYDATNOŚCI DO ZAWODU

 

 1. Właściwa postawa polityczna

 2. Ideowość

 3. Pochodzenie społeczne

 4. Talent i kwalifikacje

 

 1.  
  1.  
   •  
    1.  
     1. KADRY- KONSEKWENCJE NOWEJ POLITYKI

 

 1. czystki personalne, które objęły ponad 100 dziennikarzy

 2. ruch korespondentów robotniczo-chłopskich

 3. zorganizowanie szkolnictwa dziennikarskiego w ramach uniwersytetów i szkół partyjnych

 4. rozbicie syndykalistycznej struktury Związku Zawodowego Dziennikarzy RP i utworzenie w marcu 1951 Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

 5. w ciągu 5 lat doszło do wymiany kadr. Ponad trzy czwarte pracujących w mediach rozpoczynało karierę po wojnie.

 

 1.  
  1.  

 

 • Propagandę i agitację w prasie i radiu uzupełniały filmy, gazetki, ścienne plakaty, hasła. Czytelnik został osaczony.

 • Polityka wydawnicza miała na celu pełne nasycenie punktów dystrybucyjnych prasy partyjnej( nie mogło jej zabraknąć). Hamowano przyrost prasy „nie w pełni ideologicznej”

 • Ceny dzienników i czasopism ustalono według siły nabywczej ludności w oderwaniu od rzeczywistych kosztów.

 • Doszło do zmonopolizowania przez RUCH kanałów kolportażowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  
  1.  
   •  
    1.  
     1. KAMPANIJNOŚĆ

W systemach totalitarnych władza tworzy klimat permanentnej gotowości społeczeństwa do wykonania różnych zadań.

 

 • Stawianie ambitnych celów miało konsolidować społeczeństwo, tworzyć więzy emocjonalne z kierownictwem oraz zniechęcać do głębszych refleksji i formułowania pytań

 

 1.  
  1.  
   •  
    1.  
     1. RODZAJE KAMPANII PROPAGANDOWEJ

 

 • Narzucanie przez ZSRR wszystkim krają bloku haseł propagandy np kolektywizacji wsi

 • Wynikające ze specyfiki i sytuacji w Polsce np. kampania oszczędzania surowców

 

 1.  
  1.  

 

 1. Rzeczywistość w mediach była preparowana

 2. Przekaz miał być zgodny z ideologią

 3. Prawdę relatywizowano. Była akceptowana przez partyjnego dysponenta do momentu kiedy nie obnażała błędów władzy i słabości systemu

 4. Świat przedstawiany w mediach był dwubiegowy, opisywano go za pomocą prostych stereotypów i mitów

 

 1.  
  1.  
   •  
    1.  
     1. NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE STEREOTYPY I MITY

 

 1. ZSRR i kraje socjalistyczne obrońcami pokoju

 2. Partia reprezentantem obrońcą interesów ludzi pracy

 3. Zachód i USA żandarmami świata

 4. Kapitalizm ustrój wyzysku ludzi pracy ideologia oparta na pieniądzu i żądzy zysku

 5. Cywilizacja i kultura zachodu w fazie schyłkowej przynosząca uczucie alienacji.

 

 1.  
  1.  

 

 • Partyjna mitologia rodziła się w gabinetach KC w oparciu o doświadczenia i wzory radzieckie np., mit o romantyzmie wielkich budów socjalizmu

 • Strażnicy mitów to nie tylko dziennikarze PAP, aparatu partyjnego, cenzury czy „zagłuszarki’ zagłuszające sygnał Radia Wolna Europa, czy BBC ale przede wszystkim ludzie kultury w tym prawie wszyscy pisarze

 

 1.  
  1.  

 

 • Cechą języka były epitety

 • Te o konotacji pozytywnej wykorzystywane do opisywania socjalizmu i negatywne stosowane wobec wrogów

 • Dominował styl militarny

 

Rzeczywistość pierwszej połowy lat 50-tych była „polem bitwy” poprzez które przetaczały się „kampanie”.

 

 1.  
  1.  
   •  
    1.  
     1. INNE RODZAJE MANIPULACJI

 

 

 1.  
  1.  

 

 • Londyn największe centrum prasy emigracyjnej

 • Tematyka koncentrowała się wokół najnowszej historii Polski. Publicystyka odchodziła od bieżących wydarzeń

 • Prasa pełniła ważną rolę kulturotwórczą i edukacyjną wobec środowisk emigracyjnych pozwala zapomnieć o wyobcowaniu i nostalgii

 

 1.  
  1.  

 

 • Nad 390-cioma członkami sprawował pieczę Emigracyjny Związek Dziennikarzy

 • Trzon prasy stanowiły tytuły złożone jeszcze w czasie wojny np. „Dziennik Polski”, „Dziennik Żołnierza”

 

 1.  
  1.  
   •  
    1.  
     1. „WIADOMOŚCI” –REDUTA ŚRODOWISKA „NIEPRZEJEDNANE”

 

 • trzecie wcielenie tygodnika (po „Wiadomościach Literackich” i „Wiadomościach Polskich” było ponownie dziełem M. Grydzewskiego

 

 

 1.  
  1.  
   •  
    1.  
     1. PARYSKA „KULTURA”

 

 • Pierwszy numer ukazał się w połowie 1947 roku w Rzymie jako suplement do książek wydawanych przez Instytut Literacki kierowany przez I. Giedroycia

 • Następne numery ukazywały się już w pod paryskim Maisons Laffitte

 • Paryska „KULTURA” w przeciwieństwie do londyńskich „nieprzejednanych” akceptowała nowy kształt geograficzny państwa, uznawała dobro kraju

AUTORKI KRĄG „KULTURY”

 

 1.  
  1.  
   •  
    1.  
     1. GŁOS POLSKI NA FALACH RADIA

 

 1.  
  1.  

 

 • Pierwsza emisja 3 maja 1952 roku pod nazwą „GŁOS WOLNEJ POLSKI”

 • Słowo wstępne wygłosił współorganizator stacji i jej szef Jan Nowak-Jeziorański

 • Pierwszy wielki sukces który zwrócił uwagę słuchaczy w Polsce na program stacji był cykl wystąpień płk Józefa Światły „ZA KULISAMI BEZPIEKI I PARTII”

 

 1.  
  1.  
   •  
    1.  
     1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE RADIA WOLNA EUROPA

 

 • Program adresowany do wszystkich grup społecznych

 • Treści o odpowiednio dobranej formie kierowane do inteligencji, robotników, chłopów, młodzieży, członków partii

Krajowy serwis informacyjny oparty o wszystkie możliwe źródła najważniejsze wydarzenia były niezwłocznie komentowane

 • Sztandarowe cykle informacyjno- publicystyczne to „PANORAMA” oraz „FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE”

 

 1.  
  1.  

 

 • Pierwsze systematyczne prace badawcze rok 1935

 • Pierwsza eksperymentalna stacja telewizyjna w gmachu Towarzystwa Ubezpieczeniowego „PRUDENTIAL” przy ul. Napoleona 1938 rok

 • W październiku emisja filmu „Barbara Radziwiłłówna”

 

 1.  
  1.  
   •  
    1.  
     1. OD PIERWSZEGO POKAZU DO PROGRAMU OGÓLNOPOLSKIEGO

 

 • Pierwszy publiczny pokaz aparatury telewizyjnej na wystawie „Radio w walce o pokój i postęp” grudzień 1951 rok

 • Inauguracyjny program nadano w sobotę 25 października 1952 roku o godz. 19.00

 • Program zapowiadała pierwsza polska spikerka Maria Krzyżanowska

 

 1.  
  1.  
   •  
    1.  
     1. SAMODZIELNA REDAKCJA PROGRAMU TELEWIZYJNEGO- 2 STYCZEŃ 1953 ROKU

 

 • Pół godzinny program regularnie w każdy piątek o godzinie 17.00

 • 70 metrowe studio bez zaplecza i wentylacji. Temperatura dochodziła do 50 stopni.

 • Kamery jednoobiektywowe bez regulacji, obraz odwrócony

 

 1.  
  1.  

 

 • Luty- samodzielną redakcję zastąpiono naczelną redakcją

 • Rząd przyjął uchwałę o rozwoju telewizji

 • Kwiecień- program 2 razy w tygodniu po 2-3 godziny

 • Programy artystyczne, adresowane do dzieci, filmy. Pierwsza forma cykliczna: „TELEWIZYJNY MAGAZYN ROZMAITOŚCI”

Podobne prace

Do góry