Ocena brak

HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH i PRAWNYCH

Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012

Historia filozofii prawa, dyscyplina zajmująca się
dziejami poglądów na polit, strukturę państwa oraz na obowiązujące
w nim prawo.

Jako jedna z najmłodszych dyscyplin prawoznawstwa, powstała
w XIX w. pod wpływem niem. szkoły hist. (F.C. —»
Savigny); była reakcją na teorię —> prawa naturalnego i formalizm
I. - Kanta.

Przedmiotem h.d.p. i p. jest przede
wszystkim państwo (jego istota, pochodzenie, cele, zadania,
funkcje, ustrój i formy rządów), władza (pochodzenie, rodzaje)
i prawo (istota, pochodzenie, moc wiążąca i funkcje). Początkowo
odwoływała się do znaczących koncepcji państwa i
prawa, których podstawą były logicznie zwarte założenia filoz.
i metodol. Platona, Arystotelesa, Augustyna, Tomasza z
Akwinu, N. Machiavellego, H. Grotiusa, J. Locke'a, G.W.F.
Hegla, K. Marksa; z czasem zaczęła uwzględniać poglądy
manifestowane w wypowiedziach polityków, dokumentach
władzy i administracji państw., ideologiach ruchów społ., publicystyce,
literaturze pięknej i rei., symbolice dzieł sztuki
lub zabytkach kultury materialnej dawnych społeczeństw.

Zadaniem h.d.p. i p. jest rekonstrukcja, systematyzacja oraz
ocena poglądów w ich hist, rozwoju; ustala zwł. ich wpływ
na konkretne instytucje, a także urządzenia ustroju danej
epoki, również na rozwój nauki o państwie i prawie, ocenia
doktryny w aspekcie ich wartości poznawczych, ich wkład do
zastanych poglądów i teorii, przedstawia wypracowane przez
myślicieli wizje urzeczywistniania oraz funkcjonalizowania
ich idei. H.d.p. i p. ujmowana jest sprawozdawczo, sprawozdawczo-
krytycznie, jako refleksja na realizację idei sprawiedliwości,
socjologicznie i dialektyczno-krytycznie.

Najbardziej
znaczącymi doktrynami są - chrzęść, indywidualistyczno-
liberalna i marksistowska, w in. zaś ujęciu - doktryny prawa
naturalnego, pozytywizmu i marksistowska.

Jako dyscyplina
naukowa h.d.p. i p. wzbogaca wiedzę hist., a jako teoretyczna
- pozwala lepiej zrozumieć problemy współcz. państwa i prawa, mechanizmy funkcjonowania władzy oraz prawa,
umożliwia kompleksowe ujmowanie zjawisk społ.-polit.,
ułatwia odczytywanie deklaracji, teorii i programów polit.,
skłania do ostrożności w formułowaniu prognoz, podnosi kulturę
polityczną.

 

E. Krzymuski, Historia filozofii prawa do potowy XIX wieku, Kr 1923; R.
Labrousse, Introduction à la philosophie politique, P 1959; J. Touchard, Histoire des idées politiques I-II, P 1959-62, 1973-786; K. Grzybowski, H.d.p. i p. Od państwa niewolniczego do rewolucji burżuazyjnych, Wwa 1967, 1968 ; E. Jarra, Historia polskiej filozofii politycznej, Lo 1968; J. Baszkiewicz, F. Ryszka, Historia doktryn politycznych i prawnych, Wwa 1970, 19845; Klassiker des polltischen Denkens I-II, Mr 1972; J. Kodrębski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Ł 1978; H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Wwa 1982, 1986; Politische Theorie und sozialer Fortschritt, B 1986.

Podobne prace

Do góry