Ocena brak

HISTONY

Autor /IdaD Dodano /23.07.2013

Małe zasadowe białka, na które nawinięty jest DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) w chromosomach komórek eukariotycznych. Stanowią one prawie połowę masy chromosomu. Kompleks nukleoproteinowy, złożony z DNA nawiniętego na histony, nazywany jest chromatyną. Występuje pięć typów histonów: HI, H2A, H2B, H3 i H4.

Cząsteczki histonów są bogate w dodatnio naładowane reszty aminokwasów (lizyny i ar-gininy). Histony ulegają licznym modyfikacjom po-sttranslacyjnym, co wpływa na zmianę ich ładunku, a w konsekwencji na różny stopień oddziaływania z DNA i upakowania materiału genetycznego oraz różny stopień dostępności DNA dla procesów replikacji i transkrypcji. Histony H3, H4 u różnych organizmów prawie nie różnią się sekwencją aminokwasową, są one bowiem białkami konserwatywnymi, które pozostają niezmienione od wczesnych etapów ewolucji organizmów eukariotycznych.

Osiem histonów (po dwa H2A, H2B, H3 i H4) tworzy podstawową jednostkę (tzw. okta-mer), na którą nawijany jest odcinek DNA o długości 140 par zasad - w ten sposób powstaje nu-kleosom. Sąsiadujące nukleosomy są spinane na zewnątrz histonem HI, który wiąże się z łącznikowym DNA (odcinek DNA pomiędzy dwoma nukle-osomami) i oddziałuje z histonem H2A w oktame-rze. Główną rolą histonów jest udział w pierwszych etapach kondensacji (upakowania) chromatyny.

Podobne prace

Do góry