Ocena brak

HIPOTEZA

Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012

(gr. hypothesis założenie, przypuszczenie),
w metodologii n a u k rodzaj tez występujących w teorii
nauk., których prawomocność nie została dostatecznie uzasadniona
(na danym etapie rozwoju nauki) i których przyjęcie
umożliwia —> wyjaśnianie zaobserwowanych —» faktów oraz
przewidywanie przyszłych zdarzeń; w t e o l o g i i zdanie (lub
zespół zdań) podające domniemaną rację jakiegoś rei. stanu
rzeczy, nie występującą lub nie określoną wyraźnie w —» objawieniu
Bożym i nie rozstrzygniętą definitywnie przez —I
nauczycielski urząd Kościoła; w niektórych typach filozofii i
teologii religii określana jako h. B o g a lub h. r e l i g i j n a
stanowi specyficzną redukcjonistyczną formę interpretacji -»
doświadczenia religijnego, abstrahującą często od przedmiotowego
uzasadnienia prawdziwości —> religii (np. od rzeczywistego
istnienia Boga) i traktującą rei. —> wiarę jako postulat
życia mor., spot., polit, i kulturowego lub jako rozmaicie
pojęty kontekst psychologiczno-kulturowy wypowiedzi językowej
o treści ret. (—» język II), analizowanej zwł. w aspekcie
pragmatycznym (—> pragmatyka).

Podobne prace

Do góry