Ocena brak

Hipoteka przymusowa

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011

Charakterystyka

Hipoteka przymusowa zasadniczo uregulowana jest w ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 1982 r. Nr 19, poz. 147 z późn. zm.) ("K.w.h.").


Zgodnie z art. 109 K.w.h. "1. Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa).

2. Jeżeli nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa, hipoteka przymusowa może

być ustanowiona w wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych".


Zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi hipotek, do powstania hipoteki konieczny jest jej wpis w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości.


Hipoteka przymusowa może zostać wpisana do księgi wieczystej także na podstawie także na podstawie tymczasowego zarządzenia sądu, postanowienia prokuratora, na mocy przepisów szczególnych na podstawie decyzji, chociażby decyzja nie była ostateczna albo zarządzenia zabezpieczenia dokonanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o czym stanowi art. 110 K.w.h.


Hipoteka przymusowa wpisana na podstawie nieprawomocnego orzeczenia, tymczasowego

zarządzenia sądu, postanowienia prokuratora albo nieostatecznej decyzji jest hipoteką kaucyjną, tj. zabezpiecza ona wierzytelność o nieokreślonej jeszcze wysokości.


Zgodnie z treścią art. 1111 K.w.h., w braku przeciwnych postanowień ustawy, łączne obciążenie kilku nieruchomości hipoteką przymusową jest niedopuszczalne, chyba że nieruchomości te są już obciążone inną hipoteką łączną albo stanowią własność dłużników solidarnych. Podział zabezpieczenia między poszczególne nieruchomości zależy natomiast od uznania wierzyciela.


Należy też pamiętać, że w razie przelewu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką przymusową albo w razie innego rozporządzenia taką wierzytelnością nie stosuje się przepisów o rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.Hipoteka przymusowa jest także uregulowana w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926) ("O.p."). Zgodnie bowiem z art. 34 par. 1 O.p. "Skarbowi Państwa i jednostce samorządu terytorialnego przysługuje hipoteka na wszystkich nieruchomościach podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osób trzecich z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 par. 1 pkt 2, a także z tytułu zaległości podatkowych w podatkach stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, zwana dalej "hipoteką przymusową". Jak więc widać państwo zabezpiecza swoje interesy fiskalne przewidując możliwość ustanowienia hipoteki przymusowej na nieruchomościach niesolidnego podmiotu.


Należy pamiętać, że przedmiotem hipoteki przymusowej w ujęciu Ordynacji podatkowej może być część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział podatnika, nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej podatnika i jego małżonka, nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej lub część ułamkowa nieruchomości stanowiąca udział wspólników spółki cywilnej - z tytułu zaległości podatkowych spółki, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz wierzytelność zabezpieczona hipoteką.


Autor: Michał Chudykowski
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry