Ocena brak

Hierarchia potrzeb

Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011

Hierarchia potrzeb w znacznym stopniu jest uzależniona nie tylko od charakterupotrzeb, ale również od panujących i uznawanych przez konsumenta systemów wartości, posiadanych lub możliwych do pozyskania zasobów pieniężnych. Czynniki ekonomiczne takie jak: dochody i ceny znacząco wpływająna kształtowanie się oma-wianej hierarchii potrzeb, ale przy wzrastającej zamożności coraz silniejszy wpływna modyfikację tej hierarchii wywierają czynniki psychologiczne i społeczne (np. efekt naśladownictwa, chęć wyróżnienia się w swojej grupie społecznej, moda).

Taklasyfikacja ma istotne implikacje praktyczne, gdyż w działalności marketingowejpowinno się zwracać szczególną uwagę na jak najkorzystniejsze przedstawienie produktu z punktu widzenia potrzeb, które mają być zaspokojone oraz motywów, któreukierunkowują i określają konkretne zachowanie konsumentów.

By skutecznie oddziaływać na kształtowanie potrzeb ludzkich, należy znać ichpodstawowe właściwości. Zaliczają się do nich:

  • nieskończoność potrzeb w czasie - potrzeby zaspokojone odnawiają się lubgenerują inne z różną siłą i częstotliwością,

  • niepoliczalność - niemożliwe jest sporządzenie szczegółowej liczby potrzeby uwzględniające wszelkie sposoby ich zaspokajania,

  • nieograniczonośćpotrzeb - powoduje, że zaspokojenie potrzeby na określonym poziomie prowadzi jedynie do czasowego zadowolenia, po nim zaś nas-tępuje zwykłe niezadowolenie i dążenie do zaspokojenia potrzeb na wyż-szym poziomie,

ograniczony zakres potrzeb - odnosi się do podstawowych potrzeb fizjolo-gicznych, któiych zarówno pojemność, jak i zakres nasycenia reguluje samorganizm (sen, głód),

różnice w intensywności ujawniania się poszczególnych grup potrzeb - do-minujące znaczenie mają potrzeby nie zaspokojone. Hierarchia intensyw-ności odczuwania potrzeb ustala się odwrotnie proporcjonalnie do stopniaich zaspokojenia, przy czym generalnie dominują podstawowe potrzeby fizjologiczne.

ujawnianie się potrzeb wyższych po zaspokojeniu niższych zgodnie z hierarchią potrzeb Masłowa,

substytucyjnośćpotrzeb - odnosi się tylko do różnych sposobów zaspokojenia tej samej potrzeby,

duża komplementarność potrzeb (szczególnie wyższego rzędu).

Konsument chcąc zaspokoić określone potrzeby, dokonuje wyboru formy kon-sumpcji. Potrzeby może zaspokoić np. za pomocą konsumpcji indywidualnej (np.jazda własnym samochodem) lub konsumpcji zbiorowej (np. jeżdżąc tramwa-jem). Określone dobra może nabywać na własność po cenie rynkowej (spożycierynkowe), można samemu wytworzyć (spożycie naturalne), lub może nabyć jepo cenie subsydiowanej przez państwo (konsumpcja społeczna), czy też wydzier-żawić (leasing - na zasadach rynkowych).

Wybór form konsumpcji może wynikać z chęci maksymalizowania użytecznoś-ci konsumpcji jak i z wielkości posiadanych dochodów przeznaczonych na kon-sumpcję. Właściwa ocena sytuacji przez przedsiębiorstwa wymaga z jednej strony

gromadzenia dużej liczby niezbędnych informacji o kliencie, z drugiej - umiejęt-ności ich wchłonięcia i racjonalnego wykorzystania.

Philip Morris wydał około 15 min USD na reklamę, której głównym celem było zebranie informacji o potencjalnych klientach, zidentyfikowanie ich po nazwisku oraz stworzenie na tej podstawie bazy danych, gdyżzindywidualizowany marketing lat dziewięćdziesiątych zmierza do rozpoznania i obsługi klientów, których profile są znane firmie.

Podobne prace

Do góry