Ocena brak

HARRIS ARTHUR (1892-1984) - generał

Autor /koles Dodano /24.02.2011

Oficer brytyjski, rozpoczął karierę lotnika w czasie I wojny światowej, gdy pełnił służbę w 1 Regimencie Rodezyjskim. Wstąpił wówczas do brytyjskiego lotnictwa Royal Flying Corps iw 1918 r. objął do wodzenie eskadrą. We wrześniu 1939 r. powierzono mu dowodzenie 5 grupą lotnictwa bombowego, a wkrótce stanowisko zastępcy sze­fa sztabu lotnictwa (Air Staff). W lutym 1942 r. objął stanowisko sze­fa brytyjskiego Dowództwa Lotnic­twa Bombowego (Bomber Com-mand). Wierzył, że naloty bombo­we będą miały decydujący wpływ na bieg wojny, ale uważał, że cięż­kie bombowce nie mogą precy­zyjnie niszczyć wybranych celów w Niemczech i dlatego organizował naloty dywanowe.

Pierwszy „rajd 1000 bombowców" na Kolonię zor­ganizował już trzy miesiące po ob­jęciu stanowiska dowódcy Bomber Command; polecił wówczas zebrać wszystkie samoloty bombowe, za­równo z jednostek szkoleniowych, jak i bojowych, co w razie fiaska nalotu i dużych strat mogło zdezor­ganizować strukturę i funkcjono­wanie brytyjskiego lotnictwa. Ry ­zyko, jakie zdecydował się ponieść, opłaciło się, gdyż w czasie rajdu Bomber Command stracił tylko 40 samolotów. W lipcu i czerwcu 1942 r. polecił wykonać podobne naloty na Essen (965 samolotów) i Bremę (904 samoloty). 3 listopa­da 1943 r. przekonywał premiera Winstona Churchilla: „zamienimy Berlin w ruiny, jeżeli tylko Amery­kanie włączą się do gry. Nas będzie to kosztować 400-500 bombow­ców, Niemców przegraną wojnę". Jego konsekwentnie realizowana strategia niszczenia niemieckiego przemysłu i miast miała wpływ na bieg II wojny.

Podobne prace

Do góry