Ocena brak

HALDER FRANZ (1884-1972) - generał

Autor /koles Dodano /24.02.2011

Potomek bawarskiej rodziny woj­skowej (Jeg° ojciec był generałem), w latach 1914-18 pełnił służbę w sztabach armijnych. Po wojnie pozostał w Reichswehrze i był m.in. wykładowcą taktyki, oficerem szta­bu dywizyjnego i szefem Truppen-amtu (Sztabu Generalnego Reichs-wehry, nazwanego tak ze względu na zakazy traktatu wersalskiego). W styczniu 1933 r. objął stanowisko szefa sztabu VI okręgu wojskowego w Munster, później dowodził 7 dy­wizją piechoty, w 1937 r. został za­stępcą szefa Sztabu Generalnego ds. szkolenia, następnie zastępcą szefa Sztabu Generalnego ds. operacyj­nych. W 1938 r. awansował na sta­nowisko szefa Sztabu Generalnego wojsk lądowych.

Był przeciwni­kiem Adolfa Hitlera, gdyż uważał, że jego polityka doprowadzi Niem­cy do zguby, lecz nigdy nie odważył się wystąpić czynnie przeciwko Fiihrerowi. Kierował pracami nad przygotowaniem planów operacyj­nych działań przeciwko Polsce w 1939 r., Norwegii, w zachodniej Europie, Grecji, Jugosławii oraz działań lądowych w inwazji na Wielką Brytanię.

Pod jego kierow­nictwem opracowano plan *„Barba-rossa". 24 września 1942 r. został zdymisjonowany przez Hitlera ze względu na odmienne koncepcje strategiczne. Po zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 r. aresztowano go i zesłano do obozu koncentracyjne­go we Flossenbiirgu, a następnie w Dachau, gdzie doczekał wyzwo­lenia przez wojska amerykańskie. Po wojnie przez 14 lat pracował w wydziale historycznym armii amerykańskiej (US Anny Historical Division), i to z takim poświęce­niem, że w 1961 r. nagrodzono go Meritorious Civilian Service Award.

Podobne prace

Do góry