Ocena brak

Hałas

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011

Charakterystyka

Hałasem określa się wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, żądane, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe drgania ośrodka sprężystego, oddziałujące za pośrednictwem powietrza na narząd słuchu i inne zmysły oraz inne narządy.

Drgania akustyczne polegają na ruchu drgającym cząsteczek ośrodka sprężystego względem położenia równowagi.

Rozprzestrzenianie się drgań akustycznych nazywa się falą akustyczną.

W zależności od częstotliwości drgań akustycznych rozróżniamy hałas:

 • infradźwiękowy - w widmie, którego występują składowe o częstotliwościach od 1-20 Hz i o częstotliwościach słyszalnych do 50 Hz
 • słyszalny - w widmie, którego występują składowe o częstotliwościach słyszalnych od 20 Hz-20 kHz
 • ultradźwiękowy - w widmie, którego występują składowe o częstotliwościach od 10 Hz-40 kHz

Granice podziału nie są tak wyraźne jak podano wyżej, ponieważ jest to zależne od wrażliwości osobniczej. Dźwięki występujące w hałasie charakteryzują się różnym oddziaływaniem biologicznym na człowieka w zależności od ich częstotliwości. Istotną sprawą jest więc uwzględnienie tego faktu podczas oceny narażenia na hałas.


Rodzaje hałasu

Wyróżnia się następujące rodzaje hałasu, biorąc pod uwagę zmienność jego natężenia w czasie:


 • Hałas ustalony - poziom dźwięku mierzony w określonym miejscu zmienia się podczas obserwacji nie więcej niż 5dB,
 • Hałas nie ustalony - poziom dźwięku mierzony w określonym miejscu zmienia się podczas obserwacji więcej niż 5dB,
 • Hałas impulsywny - składa się z jednego lub więcej impulsów dźwiękowych, z których każdy trwa krócej niż 1 s.

Źródła hałasu

 • mechaniczne, np. hałas wywołany przez maszyny i urządzenia o napędzie mechanicznym, elektrycznym, pneumatycznym,
 • aerodynamiczne i hydrodynamiczne, np. ruch gazów i cieczy w rurociągach, wentylatorach,
 • technologiczne, np. hałas wynikający z kruszenia, łamania materiałów.

Dopuszczalne wartości, ze względu na ochronę słuchu, wynoszą:

 • poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy lub tygodnia pracy nie powinien przekraczać 85 dB (zalecany próg działania 80 dB),
 • maksymalna wartość skuteczna dźwięku (maksymalny poziom dźwięku) występująca w czasie
obserwacji nie jest większa niż 115 dB,

 • maksymalna wartość chwilowa poziomu dźwięku (szczytowy poziom dźwięku) nie przekracza 135 dB.

W przypadku, gdy ze względów technicznych nie ma możliwości zmniejszenia hałasu

poniżej granicznych wartości, pracownicy są obowiązani stosować ochronniki słuchu

dobrane do wielkości charakteryzujących hałas.


Metody ograniczania zagrożeń hałasem

Rozwiązania techniczne

Ograniczanie emisji hałasu ze źródła polega na:

 • zmianie technologii,
 • wymianie maszyny na cichszą,
 • wyciszeniu maszyny u źródła np. w przestrzeni roboczej maszyny,
 • zastosowaniu tłumików na wylotach mediów,
 • zastosowaniu w konstrukcji maszyny materiałów tłumiących drgania i hałas.

Ograniczanie hałasu na drodze propagacji polega na:

 • odizolowaniu maszyny od podłoża,
 • zastosowaniu obudowy dźwiękoizolacyjnej maszyny,
 • zastosowaniu ekranu akustycznego osłaniającego maszynę lub stanowisko pracy,
 • umieszczeniu na powierzchniach ścian, stropu, podłogi materiałów dźwiękochłonnych,
 • zastosowaniu kabin dźwiękoizolacyjnych dla obsługi,
 • stosowaniu ochronników słuchu.

Rozwiązania organizacyjno-administracyjne

 • właściwe rozplanowanie zakładu, w tym rozmieszczenie pomieszczeń ze źródłami hałasu,
 • odsunięcie stanowisk pracy od źródeł hałasu, w tym automatyzacja i mechanizacja procesów
technologicznych,

 • wydzielenie i grupowanie maszyn, które są źródłem hałasu,
 • stosowanie przerw w pracy i ograniczanie czasu pracy na hałaśliwych stanowiskach.

 • Autor: Łukasz Białek
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry