Ocena brak

Hałas

Autor /Kowal Dodano /31.01.2012

Hałas nie jest niczym nowym w aglomeracjach miejskich, ale systematyczne badania nad jego wpływem na człowieka i środowisko rozpoczęto stosunkowo niedawno. Pierwsze duże opracowanie na temat skażenia hałasem powstało w 1960 roku i dotyczyło Londynu. Oprócz czysto technicznych trudności pomiarowych poważnym problemem jest przedstawienie wyników w zrozumiałej, obrazo­wej formie. Natężenie dźwięku mierzymy w jed­nostkach zwanych decybelami (dB). Lecz nie tylko natężenie decyduje o tym, jak odbieramy hałas. Istotna jest również częstotliwość dźwięku, gdyż nasze uszy są bardziej czułe na dźwięki o pewnych częstotliwościach, a mniej czułe na inne. Jako głośniejsze odbieramy dźwięki o częstotli\$®>ściach wysokich i te są dla nas najbardziej nieprzyjemne.
Podczas opracowywania wyników istotne jest takie ich przedstawienie, by odzwierciedlały odczu­cia przeciętnego człowieka. Instrumenty dokonu­jące pomiaru natężenia dźwięków są wyposażone w integralne urządzenia elektroniczne powodują­ce, że aparatura odbiera je na „ludzki sposób". Wyniki przedstawia się w skali oznaczonej literą „A", a jednostką natężenia jest dB(A). Skala ta nie jest jednak skalą liniową a logarytmiczną, tzn. podwojenie natężeniapiie powoduje dwukrotnego wzrostu liczby określającej ilość decybeli, a jedy­nie jej wzrost o trzy dB. Hałas na poziomie 100 dB ma natężenie ponad stokrotnie wyższe od hałasu na poziomie 80 dB.
Innymi istotnymi czynnikami określającymi szkodliwość hałasu jest jego stałość (czy jest to hałas ciągły, czy tylko czasowy), nagłość wystę­powania (czy narasta, czy też pojawia się nagle z maksymalnym natężeniem) oraz pora doby, w której występuje.
Jednym z bardzo istotnych problemów jest hałas powodowany przez samoloty. Walka z nim pole­ga z jednej strony na wprowadzaniu odpowiednich zmian w samych silnikach, czyli u źródła, z dru­giej zaś na ograniczeniu budownictwa mieszkaniowego w rejonach dużych lotnisk. Wytyczane są także takie trasy przelotów samolotów, aby hałas dotykał jak najmniejszej ilości ludzi. Można także wprowadzić procedury redukujące hałas podczas faz lotu w sąsiedztwie siedzib ludzkich, na przy­kład regulujące prędkość wznoszenia maszyny po starcie. Z drugiej strony procedury te kolidują nie­kiedy z bardzo rygorystycznie przestrzeganymi przepisami bezpieczeństwa.
Normy i przepisy chronią także pracowników narażonych na hałas. Niektóre czynności mogą być wykonywane wyłącznie w dźwiękoszczelnych pomieszczeniach, a pracownicy wystawieni na działanie dźwięków o szkodliwym natężeniu są zobowiązani nakładać słuchawki ochronne.

Podobne prace

Do góry