Ocena brak

HACHA EMIL (1872-1945) - polityk

Autor /koles Dodano /24.02.2011

Prezydent Czechosłowacji od 30 li­stopada 1938 r. W marcu 1939 r. mimo braku upoważnienia parla­mentu podpisał w Berlinie - pod groźbą Adolfa Hitlera, że oddziały Wehrmachtu wkroczą do Czecho­słowacji - dokument przekazujący w ręce Niemców pełnię władzy na obszarze jego kraju. 16 marca 1939 r. został prezydentem no­wo proklamowanego Protektoratu Czech i Moraw; jego władze ogra­niczały jednak uprawnienia protek­tora Rzeszy (Reichsprotektor).

Po wyzwoleniu Czechosłowacji przez wojska radzieckie został w czerw­cu 1945 r. aresztowany; 27 czerwca zmarł w więzieniu.

Podobne prace

Do góry