Ocena brak

Gwarancje ubezpieczeniowe

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011

Gwarancje ubezpieczeniowe


Gospodarka rynkowa charakteryzuje się swobodą zawierania więzi gospodarczych. Jednym ze sposobów zapewnienia bezpieczeństwa obrotu jest złożenie zabezpieczenia majątkowego przez strony współpracy gospodarczej. W tym wypadku jedna strona umowy zobowiązuje się że w określonych sytuacjach przedstawi gwarancję, a gwarant (poręczyciel) spełni żądania finansowe drugiej strony umowy. Gwarancja zwiększa pewność, że obowiązki wynikające z umowy łączącej strony zostaną wykonane należycie i terminowo. Gwarancje finansowe w takiej sytuacji mogą być wydawane również przez zakłady ubezpieczeń, które zawierając umowy ubezpieczeń wchodzą w prawa gwaranta i jednocześnie przyjmują zobowiązania wynikające z treści umowy. Posiadanie umowy ubezpieczenia gwarancji na dany rodzaj kontraktu jest korzystne dla podmiotu gospodarczego występującego o taką gwarancję, ponieważ umożliwia udział w kontaktach gospodarczych bez angażowania środków własnych na zabezpieczenie zobowiązań dodatkowych wynikających z danego kontraktu.


Geneza gwarancji


Różne formy gwarantowania za zobowiązania osób trzecich pojawiły się już w starożytności. Były to gwarancje, poręki osób fizycznych. Tego rodzaju gwarancje (osób fizycznych) funkcjonowały przez wiele stuleci aż do czasów współczesnych, przy czym coraz wyraźniej dostrzegano ułomność takiego zabezpieczenia. Pod koniec XIX pojawili się więc zinstytucjonalizowani gwaranci działający na zasadach komercyjnych, a więc odpłatnie wystawiający gwarancje na zlecenie innych podmiotów. Warto zwrócić uwagę, że kontynentem, na którym rynek gwarancji rozwinął się najwcześniej i najpełniej, była właśnie Ameryka Północna. Do dziś rynek amerykański jest najlepiej rozwiniętym rynkiem gwarantowania za inne podmioty. W Europie jednym z bodźców do rozwoju gwarancji była polityka fiskalna państw, a ściśle mówiąc tryb pobierania danin na rzecz Skarbu Państwa. Rządy, kierując się ograniczonym zaufaniem do urzędników odpowiedzialnych za ściąganie od ludności podatków od dochodów, żądały zabezpieczeń, zwykle kaucji pieniężnej, na wypadek nie przekazania fiskusowi pobranych sum. Zauważmy, że gwarancje wystawiane przez zakłady ubezpieczeń w Europie były przez długi okres w cieniu gwarancyjnej działalności banków. Dopiero okres powojenny przyniósł wzrost konkurencji między tymi dwoma sektorami usług finansowych.


Przedmiot gwarancji


Przedmiotem umowy ubezpieczenia gwarancji może być praktycznie każdy kontrakt. Przed wydaniem gwarancji strona występująca o zawarcie umowy musi przedstawić całość dokumentacji dotyczącej danego kontraktu, a także własnej sytuacji finansowej. Umowa o gwarancję ubezpieczeniową rodzi po stronie zobowiązanego podmiotu obowiązek zapłacenia składki, zakład ubezpieczeń przyjmuje natomiast zobowiązania wynikające z gwarancji.


Rodzaje gwarancji


Gwarancje ubezpieczeniowe mogą być wydawane w stosunku do wielu różnorodnych zobowiązań kontraktowych. Najbardziej jednak popularne i najczęściej występujące w obrocie gospodarczym są:


* Gwarancje zapłaty wadium


* Gwarancje zwrotu zaliczki


* Gwarancje dobrego wykonania kontraktu


* Gwarancje dobrego działania


Autor: Joanna Moszczak
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry