Ocena brak

Gwarancje niezawisłości sędziowskiej

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Gwarancje niezawisłości sędziowskiej należy rozpatrywać w aspekcie personalnym i w aspekcie merytorycznym.

Aspekt personalny – odnosi się do praw i obowiązków sędziego, w tym zakresie w szczególności należy wymienić:

  1. stabilizację urzędu sędziowskiego: sędziowie powoływani na czas nieoznaczony, tzn. na stałe, do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ustawa obecnie określa ten wiek na 65 lat (poza sądami wojskowymi),

  2. nieusuwalność sędziego: sędzia może zostać złożony z urzędu jedynie w sytuacjach wyjątkowych, tylko na mocy orzeczenia sądu (także dyscyplinarnego) i tylko w przypadkach określonych w ustawie,

  3. nieprzenaszalność sędziego: sędzia nie może, wbrew swojej woli, zostać przeniesiony do innego sądu lub na inne stanowisko; jedynie w sytuacjach wyjątkowych (np. na mocy orzeczenia sądu dyscyplinarnego), określonych przez ustawę,

  4. immunitet sędziowski: sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub pozbawiony wolności, bez uprzedniej zgody sądu. Nie może też być zatrzymany ani aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa,

  5. odpowiedzialność dyscyplinarna: za naruszenie obowiązków sędziowskich ponoszona jest odpowiedzialność przed sądami dyscyplinarnymi,

  6. niepołączalność: sędzia nie może zajmować innych urzędów i funkcji państwowych,

  7. apolityczność: sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej, nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów,

  8. status materialny i zasady wynagradzania: Konstytucja nakazuje zapewnienie sędziemu warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu oraz zakresowi obowiązków. Wynagrodzenie zasadnicze sędziów równorzędnych sądów – jest takie samo.

Aspekt merytoryczny – niezawisłości ozn., że sędzia – poza podległością prawu – może być w rozstrzyganiu sprawy poddany tylko wskazówkom sformułowanym w orzeczeniu sądu wyższego, zgodnie z przepisami obowiązujących procedur.

Podobne prace

Do góry