Ocena brak

Gwarancje bankowe

Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011

Gwarancje bankowe uregulowane są w ustawie prawo bankowe w rozdziale VI. Jest to jakaś forma zabezpieczenia i zawsze jest podmiot kwalifikowany (sensu stricto). Gwarancji bankowej może udzielać tylko bank.

Banki mogą na zlecenie udzielać i potwierdzać gwarancje bankowe, poręczenia, a także otwierać i potwierdzać akredytywy.

Definicja legalna. Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta,

że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.

Gwarancje bankowe są podobne do poręczenia. Są dwa podmioty przedsiębiorca chcący zaciągnąć kredyt i Bank.

A chce zawrzeć umowę kredytową, ma rachunek w banku C, zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej. A zleca Bankowi C udzielenie gwarancji. C udziela gwarancji (C jest gwarantem, B jest beneficjentem), jednostronnie zobowiązuje się, że gdyby A nie wywiązał się ze swoich obowiązków, C gwarant spłaci zobowiązanie A.

Beneficjent ma korzyści otrzymuje najlepsze zabezpieczenie, czyli gwarancje bankowe, które można bardzo szybko odzyskać.

Udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej następuje na piśmie pod rygorem nieważności.

Gwarancja bankowe jest zabezpieczeniem osobistym.

Umowa gwarancji jest jednym z najlepszych zabezpieczeń. Gwarancji udziela się tylko stałym klientom. Gwarancja jest samodzielna. Należy ją porównać z poręczeniem. Poręczenie trwa tyle samo co umowa kredytu, te same roszczenia przysłygują osobom. Jeżeli wygaśnie kredyt, to poręczenie też. Gwarancja jest samodzielna, więc nawet, gdy kredyt wygaśnie, to gwarancja nie.

1)kwota gwarancji

2)jak długo trwa gwarancja

Roszczenia wynikają z gwarancji. Są różne rodzaje umowy gwarancji.

I niezależnie co zrobił A, bank musi na pierwsze żądanie zapłacić. Są różne odmiany gwarancji bankowych. Gwarancja warunkowa, gwarancja na pierwsze żądanie.

Gwarancji może udzielić kilka podmiotów (np. Bank C i Bank D). Może być tak, że Bank D nie od początku udzielił gwarancji, ale później potwierdza gwarancje bo C chce się podzielić gwarancją.

Regwarancja. B nic nie zyskuje, lecz C jest w korzystniejszej sytuacji, bo dzieli się ryzykiem z E np. A nie spłaca B, więc B kieruje roszczenie do C, a C do E. Oczywiście C musi też podzielić z E zyskiem.

Bank może potwierdzić zobowiązanie innego banku wynikające z gwarancji bankowej; w przypadku tym roszczenia z gwarancji można kierować do banku, który jej udzielił, lub do banku, który ją potwierdził, albo do obu tych banków łącznie, aż do zupełnego zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Przepisy stosuje się odpowiednio przy potwierdzaniu przez bank zobowiązań wynikających z poręczenia udzielonego przez inny bank.

Akredytywa

  • 1)Dokumentowa

Mamy bank i beneficjenta. Bank zobowiązuje się, że zapłaci beneficjentowi pewną sumę pieniężną, jeżeli spełni warunki określone w akredytywie. A ma dostarczyć towar. A zleca bankowi, ,bank zobowiązuje się wykonać to zobowiązanie, działa we własnym imieniu.

Bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający akredytywę), może zobowiązać się pisemnie wobec osoby trzeciej (beneficjenta), że dokona zapłaty beneficjentowi akredytywy ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez beneficjenta wszystkich warunków określonych w akredytywie (akredytywa dokumentowa).

Akredytywa dokumentowa musi w szczególności zawierać: nazwę i adres zleceniodawcy i beneficjenta, kwotę i walutę akredytywy, termin ważności akredytywy oraz opis dokumentów, po których przedstawieniu beneficjent jest uprawniony do żądania wypłaty w ramach akredytywy.

Zobowiązanie banku otwierającego staje się wymagalne z chwilą przedstawienia przez beneficjenta dokumentów zgodnie z warunkami akredytywy.

Przepisy te stosuje się odpowiednio do akredytyw zabezpieczających.

  • 2)Pieniężna

Pojawia się jeszcze jeden podmiot, jeszcze jeden bank.

Bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający), może zobowiązać się pisemnie wobec innego banku, że dokona zwrotu kwot wypłaconych beneficjentowi lub skupi weksle trasowane ciągnione przez beneficjenta na wskazany bank (akredytywa pieniężna).

Akredytywa pieniężna musi w szczególności zawierać: nazwę i adres osoby upoważnionej do dokonywania wypłat, kwotę i walutę akredytywy oraz termin jej ważności.

Zobowiązania banku otwierającego stają się wymagalne z chwilą wypłaty dokonanej beneficjentowi na zasadach określonych w akredytywie, pod warunkiem przedstawienia przez beneficjenta dokumentu tożsamości.

Jeżeli w akredytywie pieniężnej uzależniono wypłatę od spełnienia przez beneficjenta innych warunków niż określone w ust. 3, wypłata może nastąpić wyłącznie po łącznym spełnieniu tych warunków.

Przelewu wierzytelności z gwarancji bankowej można dokonać wraz z przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonej gwarancją.

Do gwarancji bankowych i poręczeń udzielanych przez bank stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, z tym że zobowiązanie banku jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

Roszczenia z tytułu gwarancji bankowych, poręczeń udzielanych przez banki oraz akredytyw, które stały się wymagalne, przedawniają się z upływem 6 lat.

Bieg przedawnienia roszczeń z tytułu gwarancji i akredytyw rozpoczyna się od daty przedłożenia skutecznego żądania zapłaty i w tym okresie roszczenie jest wymagalne, choćby zobowiązanie, z którym gwarancja bądź akredytywa była związana, już wygasło.

Podobne prace

Do góry