Ocena brak

GUMPLOWICZ LUDWIK

Autor /Natalis Dodano /11.10.2012

ur. 3 III 1839 w Krakowie,
zm. 19 III 1909 w Grazu (Austria), prawnik i socjolog.

Pochodził
z rodziny żyd.; studia prawnicze odbył w Krakowie i
Wiedniu; 1864 uzyskał doktorat na U J , po czym pracował
jako adwokat i notariusz; prowadził też działalność publicystyczną
i polit.; 1875 został docentem, a 1882 prof, prawa
adm. na uniw. w Grazu.
W swych poglądach filoz.-społ. był zwolennikiem —* monizmu
i —> pozytywizmu; ulegał wpływom historiozoficznych
koncepcji A. Comte'a, H. Spencera, —* ewolucjonizmu Ch. Darwina i —> determinizmu J.A. Gobineau.

G. twierdził, że
zadaniem socjologii jest wykrywanie przyr. praw rządzących
zjawiskami społ., że czynnikiem rozwoju społeczeństw jest
walka między rasowo odrębnymi grupami społ. (rasę pojmował
jako hist, zbiorowość etniczno-kulturową), tj. hordami,
potem plemionami, państwami, a wewnątrz nich stanami i
klasami społ.; sądził, iż równocześnie dokonuje się proces
amalgamacji, czyli zlewania się podbitej większości i panującej
mniejszości w nową całość społ. - państwo; system socjologii
G., będący wynikiem dociekań w zakresie teorii państwa,
wpłynął wg niego na powstanie szkoły tzw. socjologicznej
teorii państwa.

Poglądy swe wyraził głównie w pracach
Prawodawstwo polskie wzglądem Żydów (Kr 1867), Der Rassenkampf
(In 1883), Grundriss der Soziologie (W 1885), Die
soziologische Staatsidee (Gr 1892), Soziologie und Politik (L
1892) i Sozialphilosophie im Umriss (In 1909).

 

F. Mirek, System socjologiczny Ludwika G. Studium krytyczne, Pz 1930; G. Eiserman, Internationales Soziologenlexikon, St 1959, 19802, I 160-161; W. Bieńkowski, PSB IX 150-153; A. Gella, Ewolucjonizm a początki socjologii. Ludwik G. I Lester Frank Ward, Wr 1966; D. Goetze, Die Staatstheorie von Ludwig G., Hei 1969; J. Pragłowski, Socjologia Ludwika G. Koncepcja jej przedmiotu, SF 20(1977) z. 4, 163-174; J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wwa 1981, 1983. I 405-413.

Podobne prace

Do góry