Ocena brak

Grzywna w celu przymuszenia

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Grzywnę w celu przymuszenia nakłada się gdy: obowiązek polega na znoszeniu lub zaniechaniu czegoś, wykonaniu czynności, w szczególności takiej, której w zamian nie może wykonać inna osoba. Może być nakładana na osoby fizyczne jednostki prawne oraz jednostki nie mające osobowości prawnej, może być również nałożona na przedstawiciela ustawowego lob statutowego.

Może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub większej wysokości. Wyjątkiem są grzywny stosowane w odniesieniu do prawa budowlanego gdzie jednorazowa grzywna nałożona osobie fizycznej nie może przekroczyć 5000 a łączna kwota nałożonych grzywien nie może przekroczyć 10000. W odniesieniu do osób prawnych kwoty te wynoszą odpowiednio 25000 i 100000 PLN. Szczególnym uregulowaniem jest grzywna za nie dokonanie rozbiórki. Jest nią iloczyn powierzchni przeznaczonej do rozbiórki i 1/5 wartości 1m2 ustalona przez właściwego ministra w celu naliczania premii gwarancyjnej.

Grzywnę nakłada organ egzekucyjny, który doręcza zobowiązanemu postanowienie o grzywnie oraz tytuł wykonawczy. Postanowienie zawiera informację o możliwości zastosowania dalszych grzywien oraz o możliwości wykonania zastępczego. W razie wykonania obowiązku, nałożone a nie uiszczone grzywny ulegają umorzeniu. Ustawa dopuszcza zwrot uiszczonych grzywien jeżeli zobowiązany wykonał obowiązek i zwrócił się z odpowiednim wnioskiem.

Podobne prace

Do góry