Ocena brak

Grupa społeczna: pojęcie, typy, charakterystyka

Autor /Aline Dodano /18.04.2011

 

Grupa społeczna – co najmniej 2-3 osoby, pomiędzy którymi zachodzą bezpośrednie interakcje, posiadające wspólne cele, wartości, normy i wzorcowe zachowania. Grupa społeczna to świat racji i emocji, posiada strukturę, której wskaźnikiem jest przywódca oraz własny system nagród i kar. (wspólne cele ≠ identyczne cele)

Podział grup społecznych:

  • formalne – wprowadzane w celu lepszej atmosfery pracy (np. brygady, oddziały) – znaczenie pozytywne, na czele stoi formalny przełożony

  • nieformalne – powstają spontanicznie w miejscu pracy, na czele stoi przywódca nieformalny (spontanicznie obrana przez grupę liderem)

Wg HR należy dążyć do tego, by przywódcami formalnymi mianować przywódców nieformalnych, lub tak kształcić kierowników formalnych, aby zdobyli autorytet nieformalny.

By zlikwidować grupę nieformalną należy „usunąć” jej lidera.

Czasami może dojść do niezdrowych rywalizacji między grupami.

Korzyści, jakie grupy nieformalne mogą przynieść organizacji:

  • stabilność, zadowolenie, pozycja i bezpieczeństwo

  • poprawa dyscypliny

  • utrwalenie wartości i norm kulturowych

  • pomoc w rozwiązaniu problemów, załatwienie skarg

  • ułatwiają porozumienie między członkami organizacji.

Grupy formalne dzielimy na: stałe (hierarchiczne) i tymczasowe (grupy zadaniowe, komitety)

Grupy nieformalne dzielimy na: apatyczne (najmniejsza tendencja do skoordynowanej presji na kierownika, mała zwartość i rozproszenie przywództwa, nisko wykwalifikowani pracownicy), kapryśne (niekonsekwentne zachowania wobec kierownika, autokratyczni przywódcy w fazie tworzenia grupy, potem demokratyczni, pracownicy wzajemnie od siebie zależni, np. przy taśmie), strategiczne (wyrachowane, ciągle naciskające, wymagają ciągłej uwagi, potrafią wzmocnić żądania akcjami grupowymi, silne, zwarte przywództwo – niewielki trzon aktywny), konserwatywne (potężna elita, pewni siebie, wysoko kwalifikowani rzemieślnicy i operatorzy)

Zastosowanie grup w podejmowaniu decyzji:

+ różne punkty widzenia, burza mózgów, motywacja do dyskusji

- syndrom grupowego myślenia, konformizm, długotrwałość

Podobne prace

Do góry