Ocena brak

Granice praw i wolności obywatelskich

Autor /Honorat Dodano /13.12.2011

We współczesnym społeczeństwie nie mogą istnieć prawa i wolności jednostki o charakterze absolutnym, bo konieczności życia publicznego i wzgląd na prawa i wolności i innych osób wymagają od każdego poddania się określonym ograniczeniom. Wyznaczenie ogólnych ram i zasad tych ograniczeń musi być przeprowadzone w przepisach konstytucyjnych, a ich konkretyzacja dokonywana jest w ustawach oraz w orzecznictwie sądowym.

Konstytucja formułuje w tych kwestiach kilka zasad ogólnych. Art. 31 ust. 3 dopuszcza ustanawianie ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych praw i wolności, ale:

  1. w aspekcie formalnym – ograniczenia te mogą być ustanawiane tylko w ustawie;

  2. w aspekcie materialnym – ograniczenia te mogą być ustanowione tylko dla ochrony jednej z sześciu wartości wyliczonych w art. 31 ust. 3: bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, środowiska, zdrowia publicznego, moralności publicznej, wolności i praw innych osób.

Z uwagi jednak na ogólność przytoczonych wyżej określeń, rodzi się konieczność wyznaczenia granic, poza którymi ograniczenia takie nie są w żadnym wypadku dopuszczalne. Wymienić tu należy zasadę proporcjonalności (ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych praw wolności mogą być ustanawiane tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwieart. 31 ust. 3) oraz koncepcję istoty poszczególnych praw i wolności (opiera się na założeniu, że w ramach każdego konkretnego prawa i wolności można wyodrębnić pewne elementy podstawowe, bez których takie prawo czy wolność w ogóle nie będzie mogła istnieć – ideę tą wyraża art. 31 ust. 3 zd. 2).

Podobne prace

Do góry