Ocena brak

Grafika w programie Word 2000

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Grafika w programie Word 2000

Transkrypt

Microsoft Word 2000

Grafika w programie Word 2000
W rozdziale tym zostanie omówione (na przykładach):
1. Tworzenie ozdobnych napisów, moduł WordArt.
2. Wstawianie obrazków, galeria ClipArt.
3. Wstawianie tabelek i wykresów utworzonych w programie Excel.
Tabelki b d wstawiane na dwa sposoby:
a. Graficznie - tabelka jako obiekt (Przykład 3a),
b. Tekstowo (Przykład 3b).
ą

ę

4. Tworzenie wzorów i równa matematycznych.
ń

Tworzenie ozdobnych napisów

Do tworzenia interesuj cych wizualnie efektów tekstowych słu y
opcja Wstaw | Rysunek | WordArt. Kolejno czynno ci jest
nast puj ca:
ą

Ŝ

ś

ć

ś

ą

ęWywołanie opcji Wstaw | Rysunek | WordArt.Wpisanie tekstu."Upi kszenie" tekstu za pomoc odpowiednich ikon z paska
narz dzi (jak na zał czonym rysunku) programu WordArt, który
wówczas si pojawi.
Zako czenie pracy - klikni cie poza tekstem.
ą

ę

ą

ę

ę

ę

ń

Galeria

Formatuj

Obrót

Kształt Otaczanie tekstem
- 66 -

Odst py
ęMicrosoft Word 2000

W zał czonym pasku narz dzi
wyró nione nast puj ce ikony:

programu

WordArt

zostały

ę

ą

ą

ę

Ŝ

− Galeria słu y do wybrania stylu tekstu, np. Łuk, Fala, itd.
Ŝ

− Kształt pozwala zmieni kształt tekstu,
wygi ty,

np. na

Łuk inaczej

ć

ę

− Formatuj obiekt daje du e mo liwo ci zmiany kolorów
wypełniania tekstu poprzez opcje Kolory i linie | Kolor, a tak e
Wi cej kolorów lub Efekty wypełnienia,
ś

Ŝ

Ŝ

Ŝ

ę

− Otaczanie tekstem umo liwia m. in. utworzenie znaku wodnego
(Przykład 1b),
Ŝ

− Odst py - wi ksze odst py mi dzy znakami.
ę

ę

ę

ę

Uwaga: przed edycj ozdobnego tekstu nale y klikn
wówczas stanie si on aktywny - znajdzie si
charakterystycznych – w małych kwadracikach.

w ten tekst,
w punktach

ą

ć

ą

Ŝ

ę

ę

Aktywny tekst mo na przeci gn myszk (z wci ni tym lewym
klawiszem) w inne miejsce, a tak e w takim tek cie mo na
wprowadzi dowolne zmiany:
ę

ą

ą

ś

Ŝ

ą

ć

ś

Ŝ

Ŝ

ć

− zwi kszy / zmniejszy rozmiary tekstu - ci gn c w odpowiedni
stron za odpowiedni mały kwadracik - uchwyt,
ą

ą

ą

ę

ć

ć

ę

za mały

Ŝ

− zmieni nachylenie tekstu - poci gn
widoczny w czasie edycji,

ółty romb

ą

ć

ą

ć

− zmieni wygl d tekstu za pomoc odpowiedniej ikony z paska
narz dzi.
ą

ą

ć

ę

Po zako czeniu pracy nad tekstem, nale y klikn poza tekstem (tekst
przestanie by aktywny, zgin punkty charakterystyczne – małe
kwadraciki).
ą

ć

Ŝ

ń

ą

ć

- 67 -

Microsoft Word 2000

Przykład 1a Poni sza grafika zawiera dwa ozdobne teksty i wklejony obrazek (o
wklejaniu obrazków szerzej zostanie napisane dalej).
Ŝ

W celu uzyskania zał czonego efektu nale y:
ą

Ŝ

• Wywoła opcje Wstaw | Rysunek | WordArt | OK (styl zostanie
wybrany pó niej).
ć

ź

ć

ć

• Ustali wła ciwy kształt tekstu i kolor wypełnienia:
ś

- 68 -

ę

• Wpisa tekst I N O R M A T Y K A I R O K, wybra czcionk
Arial Black 24, OK.
ć

Microsoft Word 2000

ikona Galeria - wybra styl tekstu - Łuk (trzeci na li cie),
klikn w przycisk OK, rozci gn Łuk (w gór i w dół) za
pomoc rodkowych kwadracików i rombu,
ś

ć

ę

ą

ą

ą

ć

ć

ą

ś

− ikona Formatuj obiekt
- zmiana koloru wypełnienia:
Kolory i linie | Kolor (w Wypełnieniu) | Efekty wypełnienia
| Gradient | np. Wst pnie ustawione | Paw | OK | OK,
zako czy – klikn poza napisem;
ę

ą

ć

ć

ń

• Wklei rysunek: Wstaw | Rysunek | ClipArt | np. Biuro | klikn
w Komputer, a nast pnie we Wstawianie klipu i zamkn okno;
zmniejszy rysunek.
ą

ć

ć

ą

ę

ć

ć

eby rysunek móc umie ci we wn trzu Łuku nale y najpierw
zmodyfikowa jego styl otaczania. W tym celu mo na klikn
kolejno w opcje Format | Rysunek | Układ | Zaawansowane |
wybra
Na
wskro
|
OK
|
OK.
Teraz mo na przeci gn rysunek w dane miejsce i zako czy
prac - klikn poza rysunkiem.
ę

Ŝ

ć

ś

śą

ć

Ŝ

ć

ś

ć

ą

ć

ń

ą

Ŝ

ą

ć

Ŝ

ą

ę

ć

• Wstawi napis drugi - S E M E S T R I
(podobnie jak
pierwszy), wykorzystane opcje: czcionka Tahoma 32, ikona
Galeria - Fala, Kształt - Fala 2, kolor wypełnienia - Efekty
wypełnienia | Tekstura | Zielony marmur; przeci gn napis jak
w zał czonym przykładzie, rozci gn do odpowiedniej wielko ci.
Po zako czeniu pracy - klikn poza tekstem.
ć

ą

ą

ć

ą

ś

ą

ą

ć

ą

ć

ń

• Mo na zapami ta , np. jako grafika1 i wyj z tego dokumentu Plik | Zamknij, a dla dalszych potrzeb wiczeniowych utworzy
nowy dokument Plik | Nowy | OK.
ę

ć

ć

ś

ć

Ŝ

ć

Do dokumentu mo na doda ozdobny tekst, np. Poufne, Sprzedane,
itp. wygl daj cy jak przyło ony na stronie stempel, na którym
widnieje wła ciwy tekst. Jest to tzw. znak wodny. W przykładzie 1b
jako znak wodny został wstawiony ozdobny tekst - TO ŁATWE!
ć

Ŝ

ą

ą

Ŝ

ś

- 69 -

Microsoft Word 2000

Przykład 1b –
Ozdobny tekst jako znak wodny (mo na najpierw wczyta plik z
dowolnym tekstem lub napisa jaki fragment tekstu).
ć

Ŝ

ś

ćWywoła
opcj
Wstaw
|
Rysunek
i tym razem najpierw z Galerii stylów wywoła
drugi na li cie - tekst uko ny, wcisn OK.Wpisa tekst, np. T O Ł A T W E ! i wybra czcionk , np. Arial
Black 36, OK.Sformatowa tekst:

|

WordArt
dany styl, np.

ę

ć

ą
Ŝ

ć

ą

ć

ś

ś

ę

ć

ć

ć

− zmieni kolor na jasny - ikona Formatuj obiekt i wybra ,
kolor dla wypełnienia, np. szary 50 %, a kontury - dla
kontrastu - linia ółta, mo na wybra opcj Półprzezroczysty,
ć

ć

ę

ć

Ŝ

Ŝ

− zmieni styl Otaczania – ikona Otaczanie tekstem | Pod
tekstem.
ć

Tak uzyskany znak wodny mo na jeszcze, np.
Ŝ

− obróci - ikona Obrót i poci gn
symbol obrotu,
ą

ć

Ŝ

ą

ć
ą

ć

ą

Na koniec klikn

ąw

ą

− przeci gn

ćza małe zielone kółeczko -

dane miejsce.

poza tekstem znaku wodnego.

- 70 -

Microsoft Word 2000

Wstawianie obrazków, tzw. ClipArtów

W tym rozdziale zostanie pokazane (na przykładach):
a. Wstawianie gotowych obrazków.
b. Otaczanie obrazków tekstem, tzw. oblewanie.
c. Obrazek (drzewo) jako znak wodny.
Przykład 2a - wstawianie obrazka
W celu wstawienia poni szego obrazka nale y wykona nast puj ce
czynno ci:
ą

ę

ć

Ŝ

Ŝ

śUstawi kursor wWybra opcje Wstaw | Rysunek | ClipArtKlikn w kategori i z zał czonej listy wybra
dany rysunek
(tu: kategoria - Uczelnia, rysunek - Ksi ki); wcisn przycisk
Wstawianie klipu i zamkn okno. Po poprawnym wykonaniu
powy szych czynno ci uka e si rysunek w postaci jak wida
ni ej.

danym miejscu.

ą
Ŝ

ć

ć

ą

ą

Ŝ

ę

ą

ć

ć

ą

Ŝ

ć

ą

ą

ć

ę

ć

Ŝ

ś

Ŝ

Ŝ

Mo na zmieni wymiary rysunku – zwi kszy lub zmniejszy .
ę

ć

ć

ą

ć

Ŝ

Na koniec - klikn

poza rysunkiem.
- 71 -

ćMicrosoft Word 2000

Przykładowe inne rysunki:
Przyroda | Drzewa czy Góry;
Nauka i technologia | Zebrania;
Komunikacja | Korespondencja.
Po yteczn funkcj (przy wstawianiu rysunków) jest opcja Wyszukaj
klipy. Je li nie mo emy znale
danego rysunku nale y – w oknie
Wyszukaj klipy wpisa nazw , np. komputery i wcisn Enter,
pojawi si wówczas rysunki na dany temat (w tym wypadku –
mi dzy innymi komputer jak w przykładzie 1a).
ą

ą

Ŝ

ą

Ŝ

Ŝ

ć

ą

ź

Ŝ

ś

ę

ć

ć

ę

ą

ę

Nale y wówczas klikn w wybrany rysunek, a potem w przycisk
Podgl d klipu – dla zobaczenia rysunku (zamkn podgl d) oraz w
przycisk Wstawianie klipu − dla wstawienia rysunku do dokumentu.
Na koniec zamkn okno.
ą

ć

ą

Ŝ

ą

ą

ć

ą

ć

Uwaga: jak wida na zał czonym wcze niej rysunku, importowane
standardowo rysunki rozsuwaj tekst w pionie (ustawiaj si mi dzy
liniami). S one wstawiane z opcj Równo z tekstem (w stylu
otaczania). Nie daj si jednak przeci ga po tek cie i nie mo na ich
ustawi (bez zmiany opcji Format | Rysunek | Układ) tak, eby tekst
był umieszczony wokół rysunku.
ą

ś

ę

ę

ć

ą

ą

ą

ą

ą

Ŝ

ś

ę

ą

ć

Ŝ

ć

Przykład 2b - oblewanie rysunku tekstem, czyli pisanie wokół
rysunku
W tym celu nale y wykona poni sze czynno ci:
ś

Ŝ

ć

Ŝ

• Klikn w rysunek − rysunek musi by aktywny, czyli musi
znajdowa si w "uchwytach" − małych kwadracikach.
ą

ć

ć

ę

ć

• Wybra opcje Format | Rysunek.
ć

- 72 -

Microsoft Word 2000

• W karcie Układ | wybra Styl otaczania, np. Ramka | OK; taki
obrazek znajdzie si w niewidocznej ramce - zawsze b dzie
zajmował obszar prostok tny i da
si otoczy tekstem (jak wida to
obok).
ć

ę

ę

ą

ę

ć

ć

• W
omawianym
przykładzie
obrazek
został
dodatkowo
ubarwiony - ma zmieniony kolor
wypełniania, a tak e dodatkow
kraw d podwójn : Format |
Rysunek | Kolory i linie wybrano: Kolor linii i jej Styl - niebieska, podwójna oraz
Wypełnienie - kolor ółty | OK.
ą

Ŝ

ą

ę

ź

Ŝ

rysunek we wła ciwe miejsce i
ś

• Na zako czenie – przeci gn
klikn poza rysunkiem.
ą

ć

ą

ń

ą

ć

Wokół tak sformatowanego rysunku b dzie mo na umie ci tekst
obok.
Inn mo liwo Otaczania tekstem ilustruje rysunek nast pny –
Przyroda | Drzewa.
ę

ć

ś

Ŝ

ę

ą

ć

wskro .

ś

Ŝ

Jest to tzw. Otaczanie | Na

ś

• Wstawi rysunek za
Wstaw | Rysunek |
Drzewa
|
klipu, zamkn

pomoc
opcji:
Przyroda
|
Wstawienie
okno.
ą

ć

ą

ć

• Zmieni
opcje
Format | Rysunek |
Zaawansowane |
wybra
wskro ,
Kierunek
np. Obie strony | OK

Otaczania

Układ
|
Styl otaczania - Na
zawijania
tekstu,
|
OK.

ć

ć

ś

• Taki rysunek zajmuje nieregularny obszar, przeci gaj c ten
rysunek po tek cie (w poprzek), zobaczymy jak tekst oblewa
ą

ą

ś

- 73 -

Microsoft Word 2000

rysunek.
Po odpowiednim ustawieniu rysunku - klikn

poza rysunkiem.

ą

ć

Przykład 2c – ten sam rysunek (drzewo) jako znak wodny
• Wstawi rysunek - wywoła opcje Wstaw | Rysunek | ClipArt |
Ro liny | Drzewa | Wstawianie klipu, zamkn okno;
ć

ć

ą

ś

ćUstali rysunek jako znak wodny: Format | Rysunek | Obraz, w
opcji Sterowanie obrazem - klikn w okienko Kolor i z listy
wybra Znak wodny | OK.Zmieni styl Otaczania - Format | Rysunek | Układ | wybra
Za tekstem.Ustali jasno rysunku - Format | Rysunek | Obraz, w opcji
Sterowanie obrazem - za pomoc suwaków ustawi Jasno (tu
85%) i Kontrast (30%).Tak uzyskany znak wodny mo na jeszcze przeci gn
miejsce i rozci gn do wła ciwych rozmiarów.Na koniec kliknmo na w ka dej chwili
Oczywi cie taki znak wodny
zmodyfikowa - klikn w rysunek i np. zmieni jego wymiary,
przeci gn w inne miejsce, itp.

ć

ą

ć

ć

ć

ć

ć

ś

ć

ą

ś

ć

ć

w

dane

ą
Ŝ

ą
ć

ą

Ŝ

ą

ś

Ŝ

ą

ć

poza rysunkiem.

ą

ć

Ŝ

ś

ą

ć

ć

ć

ą

ą

ć

Znak wodny mo e zosta wstawiony do Nagłówka i wówczas b dzie
przewijał si przez wszystkie strony dokumentu. Bardzo dobrze ta
operacja została opisana w Pomocy. W celu zapoznania si z t
informacj nale y wywoła kolejno opcje Pomoc | Microsoft Word
Pomoc | wpisa słowa szukanej pomocy, czyli tu - znak wodny |
Wyszukaj | wybra , np. Tworzenie znaku wodnego | Doda znak
wodny do dokumentu drukowanego, itd.
ę

ć

Ŝ

ę

ą

ę

ą

ć

Ŝ

ć

ć

ć

Na koniec zamkn okno pomocy ikon Zamknij. Ikon z asystentem
mo na ukry za pomoc prawego klawisza myszki (naprowadzi
myszk na asystenta i klikn prawym klawiszem myszki; w menu
lokalnym klikn lewym klawiszem myszki w opcj Ukryj).
ę

ą

ą

ć

ą

ć

ć

ą

Ŝ

ę

ć

ę

ą

ć

- 74 -

Microsoft Word 2000

Wklejanie tabelek i wykresów z pliku z Excela
Przykład 3a - wstawianie tabeli (sposób 1 - tabela jako obiekt) i
wykresu z pliku z Excela
1. Uruchomi program Excel, np. Start | Programy | Microsoft
Office 2000 | Microsoft Excel.
ć

2. Wczyta plik z tabelk i wykresem, np. plik dochody.xls.
ą

ć

3. Wstawianie tabelki jako obiektu:
− zaznaczy tabelk jako blok i odesła do schowka - Edycja |
Kopiuj lub ikona Kopiuj (na kraw dziach tabelki zobaczymy
pochód mrówek, tzn. e tabelka jest w schowku),
ę

ć

ć

ę

Ŝ

− przeł czy si na Pasku zada do WORDa,
ę

ą

ń

dokumencie)

ustawi
ć

ć

− (w
danym
wstawienia,

kursor

w

miejscu

ą

Ŝ

− wywoła z menu Edycja | Wklej specjalnie i z proponowanej
listy koniecznie wybra Arkusz Microsoft Excel - obiekt
(aktywna opcja - Wklej) | OK. Tabelka zostanie wklejona
graficznie - jako obiekt.
ć

ć

Tak tabelk mo na:
ę

ą

Ŝ

− przeci gn przyci ni t myszk (tzn. z wci ni tym lewym
klawiszem) we wła ciwe miejsce w dokumencie (uwaga:
nie działaj ikony do wyrównania), na koniec klikn poza
tabelk ;
ę

ą

ą

ę

ś

ć

ś

ą

ą

ś

ą

ą

ć

ą

− poprawia - zmienia dane, czy formuły: dwukrotne
klikni cie na tabelce spowoduje przej cie do Excela - w
celu poprawy, po poprawie – powrót do pisma – klikni cie
poza tabelk ;
ć

ć

ę

ś

ę

ą

− upi ksza , np. doda dodatkowy obrys – klikn w tabelk
i wywoła opcje Format | Obramowanie i cieniowanie |
Kolory i linie, wybra rodzaj Linii (np. Kolor - czarny,
ę

ą

ę

ć

ć

ć

ć

ć

- 75 -

Microsoft Word 2000

Styl - linia podwójna - 3pt.) | OK, na koniec klikn
tabelk ;

poza

ą

ć

ą

w tabelk
ę

− bł dn tabelk mo na łatwo skasowa - klikn
i wcisn klawisz Delete.
ą

ć

ę

ć

ą

ę

Ŝ

ą

ć

L.p.

Przychód

1

stycze

1 000,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

18,52%

2

luty

1 500,00 zł

600,00 zł

900,00 zł

33,33%

3

marzec

2 000,00 zł

700,00 zł

1 300,00 zł

48,15%

4 500,00 zł

1 800,00 zł

2 700,00 zł

100,00%

ą

ń

Razem:

Koszty

Dochód

Dochód w
%

Miesi c

Przykładowa tabelka (z dodatkowym obrysem):
4. Wklejanie wykresu:
− przeł czy si na Pasku zada do Excela,
ę

ń

ą

ć

− zaznaczy wykres jako blok (klikn w obszar wykresu –
wykres znajdzie si w czarnych kwadracikach) i odesła do
schowka - Edycja | Kopiuj lub ikona Kopiuj,
ą

ć

ć

ę

ć

− przeł czy si na Pasku zada do WORDa,
ę

ń

ą

ć

− ustawi kursor w miejscu wstawienia,
ć

− wywoła
Edycja | Wklej specjalnie i wybra Wykres
Microsoft Excel - obiekt (aktywna opcja - Wklej) | OK lub
wcisn ikon Wklej.
ć

ć

ę

ą

ć

ą
ć

ą

Ŝ

ę

- 76 -

we wła ciwe miejsce
ś

Tak wklejony wykres mo na przeci gn
(jak tabelk ).

Microsoft Word 2000

Przykładowy wykres:
stycze

ń

I kwartał 2000 rok

luty
marzec

2 000,00 zł
1 800,00 zł
1 600,00 zł
1 400,00 zł

PLN

1 200,00 zł
1 000,00 zł
800,00 zł
600,00 zł
400,00 zł
200,00 zł
- zł

marzec
luty
Koszty

ń

Przychód

stycze
Dochód

5. Zako czenie pracy:
ń

− przeł czy si na Pasku zada do Excela i wyj
– Plik | Zako cz,

z programu

ę

ć

ń

ś

ą

ć

ń

− zako czy prac w programie Word (najpierw zapami ta
dokument w pliku).
ę

ę

ć

ć

ń

Przykład 3b - wstawienie tabelki (sposób 2 - tekstowo) z pliku z
Excela
1. Uruchomi program Excel, np. Start | Programy Microsoft
Office 2000 | Microsoft Excel.
ć

2. Wczyta plik z tabelk , np. plik dochody.xls.
ą

ć

3. Wstawianie tabelki jako tekstu:
− zaznaczy tabelk jako blok i odesła do schowka - Edycja |
Kopiuj lub ikona Kopiuj,
ę

ć

ć

- 77 -

Microsoft Word 2000

− przeł czy si na Pasku zada do WORDa,
ę

ą

ń

ć

− (w
danym
wstawienia,

dokumencie)

ustawi

kursor

w

miejscu

ć

ą

Ŝ

− wywoła ikon Wklej lub opcje Edycja | Wklej (Edycja |
Wklej komórki).
ę

ć

W takiej tabeli mo na: poszerzy / zw zi kolumny, poprawi
dane w ka dej komórce, a tak e sformatowa cał tabel (po
zaznaczeniu tabeli jako bloku - myszk lub Tabela | Zaznacz |
Tabela), np.
ę

ć

ć

ę

ć

Ŝ

ą

ć

Ŝ

Ŝ

ą

− ustawi na rodku - Tabela | Wła ciwo ci tabeli | Tabela |
Wy rodkuj | OK,
ś

ś

ś

ć

ś

− rozlu ni w pionie – Format | Akapit | Przed - 6 pt | Po 6pt | OK,
ź

ć

− zmieni czcionk , np. na Arial 10,
ę

ć

− doło y podwójne kraw dzie zewn trzne - Format |
Obramowanie i cieniowanie | Siatka, wybra rodzaj linii |
OK,
ę

ę

ć

Ŝ

ć

klikn

poza

ą

ć

-

tabelk .
ą

− na koniec odwoła
blok
Przykładowa posta tabelki
ć

ć

(po wykonaniu opisanych wcze niej czynno ci):
ś

Miesi c
ą

stycze

2
3
Razem:

Koszty

Dochód

Dochód w
%

1 000,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

18,52%

luty

1 500,00 zł

600,00 zł

900,00 zł

33,33%

marzec

2 000,00 zł

700,00 zł

1 300,00 zł

48,15%

4 500,00 zł

1 800,00 zł

2 700,00 zł

100,00%

ń

1

Przychód

ś

L.p.

- 78 -

Microsoft Word 2000

tekstowo tabelk
mo na te
sformatowa
Wstawion
automatycznie, jest to tzw. autoformatowanie. W tym celu nale y:
ę

ć

Ŝ

ą

Ŝ

Ŝ

− zaznaczy tabel jako blok - myszk lub za pomoc opcji
Tabela | Zaznacz | Tabela,
ą

ą

ę

ć

− wywoła opcje - Tabela | Autoformatowanie i wybra
rodzaj formatowania (na podgl dzie b dzie wida efekt
wybranego formatu) i wcisn OK,
ć

ć

ę

ą

ć

ą

ć

poza tabel .
ą

− odwoła blok - klikn
ą

ć

ć

W zał czonej dalej tabeli - w Autoformatowaniu - został
wybrany
trzeci
format z
Efektów trójwymiarowych.
ą

Przykładowa tabela (w formacie
L.p.

Miesi c

Przychód

ą

stycze

2
3

Koszty

Dochód

Dochód
w%

1 000,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

18,52%

luty

1 500,00 zł

600,00 zł

900,00 zł

33,33%

marzec

2 000,00 zł

700,00 zł

1 300,00 zł

48,15%

4 500,00 zł

1 800,00 zł

2 700,00 zł

100,00%

ń

1

Efekty trójwymiarowe):

Razem:

4. Zako czenie pracy:
ń

− przeł czy si na Pasku zada do Excela i wyj
– Plik | Zako cz,

z programu

ę

ć

ś

ń

ą

ć

ń

− zako czy prac w programie Word (najpierw zapami ta
dokument w pliku).
ę

ę

ć

ć

- 79 -

ń

Microsoft Word 2000

Tworzenie wzorów i równa matematycznych

W celu napisania wzoru / równania matematycznego nale y:
Ŝ

Wywoła opcje Wstaw | Obiekt | Microsoft Equation 3.0.
Na ekranie zostanie zaznaczone miejsce - ramka - do
wprowadzania wzoru. Ramka ta b dzie si rozszerzała wraz z
wpisywaniem
kolejnych
elementów
wzoru.
Pojawi si te pasek narz dzi Równanie (jak wida ni ej). Górny
wiersz tego paska zawiera przyciski z symbolami, za dolny przyciski z szablonami (kilka szablonów - na zał czonym pasku
- zostało opisanych).
ć

ę

ę

ę

Ŝę

ć

Ŝ

ś

ą

Nawiasy Iloraz Pierwiastek Indeksy SigmaZ paska narz dzi nale y wybra odpowiedni przycisk (np. Iloraz)
i z rozwini tego menu tego przycisku wybra
dan posta
wstawianego elementu (klikn w dan ikon na li cie).Wpisa dane, niekiedy trzeba najpierw klikn
myszk we
wła ciwe miejsce dla tych danych lub przesun si kursorem.Wybra nast pny przycisk (i miejsce) i znów wprowadzi dane, a
do ko ca wzoru.

ę

ć

ą

Ŝ

ą

ę

ć

Ŝ

ć

ę

ą

ś

ą

ą

Ŝ

ą

ć

ą

ć

ć

ę

ą

ć

ś

ę

Ŝ

ć

ć

ń

- 80 -

Microsoft Word 2000Na ko cu klikn

poza wzorem.

ą

ć

ń

Utworzony wzór mo na:
Ŝ

raz we wzór i poci gn
(myszk z
− powi kszy - klikn
wci ni tym lewym klawiszem) za uchwyt, np. w prawym dolnym
rogu,
ą

ą

ą

ą

ć

ę

ć

ć

ę

ś

− poprawi - klikn
dwa razy na wzorze, klikn
myszk w
poprawiane miejsce lub przesun si klawiszami strzałkowymi w
dane miejsce i wprowadzi poprawki,
ą

ą

ą

ć

ć

ę

ć

ą

ć

ą

ć

Ŝ

− za przeci ganie myszk wzoru (z wci ni tym lewym klawiszem)
w dane miejsce lub korzystanie z ikon wyrównywania jest
uzale nione od stylu otaczania wzoru (Format | Obiekt |
Układ):
ę

ą

ą

ś

ś

ą

Ŝ

Ŝ

− opcja Ramka umo liwia przeci ganie wzoru, ale nie pozwala
korzysta z ikon do wyrównywania; za
ą

Ŝ

ś

ć

− opcja Równo z tekstem na odwrót – działaj ikony, ale nie
mo na przemie ci wzoru w gór czy w dół,
ą

ę

ć

ś

Ŝ

− po sko czonej edycji - klikn

poza wzorem,

ą

ć

ń

− niepoprawnie napisany wzór mo na skasowa - klikn
wcisn klawisz Delete.

we wzór i

ą

ć

ć

Ŝ

ą

ć

Nale y tu jeszcze zwróci uwag na opcje w górnym menu, które si
poka e w czasie pracy ze wzorem. W zał czonym przykładzie opcje
były nast puj ce:
ę

ę

ć

Ŝ

ą

Ŝ

ą

ę

Format | Odst py | Domy lne
ś

ę

Styl | Matematyka
Rozmiar | Normalny
Uwaga: Opcje
Rozmiar | Definiuj | Domy lne | OK
oraz Format | Odst py | Domy lne | OK przywracaj parametry
standardowe.
ś

ą

ś

- 81 -

ę

Microsoft Word 2000

Przykład - wiczeniowy wzór
ć

(a

+ b )⋅ c
+
2
n

nxi

i =1

W celu utworzenia zał czonego wzoru nale y wykona nast puj ce
czynno ci:
ą

ę

ą

ć

Ŝ

śWywoła opcje Wstaw | Obiekt | Microsoft Equation 3.0.Do wprowadzenia licznika nale y:

ć

Ŝ

− wywoła przycisk Iloraz i z listy wybra pierwsz ikon ,
ę

ą

ć

ć

− wywoła przycisk Nawiasy i pierwsz ikon ,
ę

ą

ć

si strzałk za nawias,
ą

ę

− wpisa a + b i przesun
ą

ć

ć

− wybra przycisk z grub kropk , a z listy wybra ikon z
cienk kropk ,
ę

ą

ą

ć

ć

ą

ą

− wpisa liter c.
ę

ć

Przej do mianownika
prostok cik,

klikaj c w widoczny w mianowniku
ą

ć

śą

− wpisa liter n,
ę

ć

− wybra przycisk Indeksy i pierwsz ikon z listy (indeks
górny), wpisa cyfr 2.
ę

ą

ć

ę

ćKliknNa przycisku z Sigmami wybra drug Sigm , a z proponowanej
listy - ikon ze wska nikami sumowania - pod / nad,

za kresk ułamkow i napisa znak + (plus).
ą

ą

ć

ą

ę

ć

ę

ź

- 82 -

ą

ć

Microsoft Word 2000

− wpisa x,
ć

− wybra przycisk Indeksy
wpisa liter i,

i

indeks dolny (druga ikona),

ć

ę

ć

w prostok cik pod sigm i wpisa i=1,
ą

ą

ć

ć

w prostok cik nad sigm i wpisa liter n.
ę

ą

− klikn

ą

− klikn

ą

ą

ć

ćZako czy - kliknPowi kszy wzór - klikn we wzór i rozci gn
uchwyt do danych rozmiarów.Przeci gn
wzór we wła ciwe miejsce (pami ta o opcjach
Format | Obiekt | Układ | Ramka) i klikn poza wzorem.

poza wzorem.
za prawy dolny

ą

ć

ą

ą

ć

ć

ń

ą

ę

ć

ć

ą

Ŝ

ę

ą

ć

ś

ą

ć

ą

ć

Uwaga: Na nast pnych trzech stronach znajduj si wydruki
wiczeniowych plików. Pliki te mo na utworzy samodzielnie wg
poni szych wskazówek:
ę

ą

ę

ć

Ŝ

Ŝ

pckurier1.doc - plik nale y utworzy z pliku pckurier0.doc
ć

Ŝ− ozdobny napis: Wstaw | Rysunek | WordArt - wybra
odpowiedni styl, wpisa tekst, czcionka Arial 36; utworzony
napis rozci gn do odpowiednich rozmiarów i przeci gn
we wła ciwe miejsce;
ć

ć

ą

ą

ą

ć

ą

ć

ś

− mo na zmieni kolory: Format | WordArt | Kolory i linie |
Wypełnienie - Kolor | Efekty wypełnienia | Gradient |Dwa
kolory: np. br zowy i ółty;
ć

Ŝ

ą

Ŝ

− rysunek: Wstaw | Rysunek | ClipArt | Komunikacja |
Korespondencja;
styl otaczania: Format | Rysunek | Układ | Ramka | OK.
pckurier2.doc - plik nale y utworzy z pliku pckurier0.doc
ć

Ŝ− trzy kolumny: Edycja | Zaznacz wszystko i Format |
Kolumny | 3;
- 83 -

ć

Microsoft Word 2000

− ozdobny napis: Wstaw | Rysunek | WordArt - styl poziomy,
wpisa tekst, czcionka Monotype Corsiva 36;
ć

− kolory: Format | WordArt | Kolory i linie | Wypełnienie Kolor | Efekty wypełnienia | Dwa kolory: np. ółty i szary;
Ŝ

− obrót: Format | WordArt | Rozmiar | Obrót | 270º;
− styl otaczania: Format | WordArt | Układ | Ramka | OK;
− nagłówek: Widok | Nagłówek i stopka | wpisa w nagłówku
swoje dane i wprowadzi doln kraw d .
ć

ę

ą

ź

ć

reklama.doc - ulotka reklamowa
− znak wodny: utworzy w WordArcie napis ZAPEWNIAMY
- czcionka Verdana 28, kolory: Format | WordArt | Kolory i
linie, np. kolor dla wypełnienia - szary 25 %, kontury - linia
ółta,
ć

Ŝ

− obrót: na pasku narz dzi WordArt wcisn
obróci napis za pomoc zielonego kółeczka,

ikon

Obrót,

ę

ą

ć

ę

ą

ć

− styl otaczania: Format | WordArt | Układ | Za tekstem,
− kraw d dla całej strony: Format | Obramowanie i
cieniowanie | Obramowanie strony | Ramka | wybra Wzór
obramowania.
ę

ź

ć- 84 -

cz. 2 1
Jarosław Rafał

Przeci tnego u ytkownika Internetu mniej interesuje, jak sie działa,
wiele bardziej - czego za jej pomoc mo na dokona .
ć

ć

Ŝ

Ŝ

ę

ą

Sposobów korzystania z Internetu jest wiele. Przy tworzeniu sieci Arpanet okre lone zostały trzy podstawowe
usługi, które powinny realizowa komputery wł czone do tej sieci:
ś

ą

ć

1.

telnet - usługa zdalnej pracy na wskazanym komputerze
w sieci, czyli realizuj ca podł czenie poprzez sie jako
jego terminal;

2.

ftp - słu ca do kopiowania plików pomi dzy naszym
komputerem a wskazanym komputerem w sieci;

3.

poczta elektroniczna (e-mail) - do wymiany
wiadomo ci pomi dzy dowolnymi u ytkownikami w
sieci.

ć

ą

ą

ę

ą

Ŝ

ę

Ŝ

ś

W miar rozwoju sieci Internet do tych podstawowych usług dodane zostały nast pne.
ę

ę

Najwa niejszymi s :
ą

ŜUnsenet news - system ogólno wiatowego rozsyłania komunikatów lub publicznego prowadzenia dyskusji,
obejmuj cy kilka tysi cy grup tematycznych;gopher - jedna z tzw. usług naprowadzaj cych, pozwalaj ca na łatwe "nawigowanie" w ród ró nych
zasobów informacji za pomoc prostego systemu menu;World Wide Web (WWW) - "ogólno wiatowa paj czyna" - równie usługa naprowadzaj ca, podobna nieco
do gophera, ale wykorzystuj ca do "nawigowania" w Internecie metod hipertekstu zamiast prostego menu;
przedstawia informacj w formie multimedialnej, obecnie najpopularniejsza metoda korzystania z zasobów
informacyjnych Internetu.

ś

ę

Ŝ

ś

ą

ą

ą

ą

ą

Ŝ

ę

ś

ę

ą

ę

1

W pierwszej cz ci artykułu (PCkurier 15/95, str. 83-88) omówiona została m. in. zasada działania Internetu i
sposoby poł cze z sieci wraz z adresami jej w złów w Polsce
ś

ę

ą

ę

ń

ą

Tu nale y wpisa swoje imi i nazwisko oraz numer grupy
ę

ć

Ŝ

Sie sieci, cz. 2 2
ć

W miar rozwoju sieci Internet
do tych podstawowych usług
dodane zostały nast pne.
ę

Jarosław Rafał

ę

Przeci tnego u ytkownika
Internetu mniej interesuje, jak
sie działa,
wiele bardziej - czego za jej
pomoc mo na dokona .Sposobów
korzystania
z
Internetu jest wiele. Przy
tworzeniu
sieci
Arpanet
okre lone
zostały
trzy
podstawowe usługi, które
powinny
realizowa
komputery wł czone do tej
sieci:

Unsenet news - system
ogólno wiatowego
rozsyłania komunikatów
lub
publicznego
prowadzenia
dyskusji,
obejmuj cy kilka tysi cy
grup tematycznych;1. telnet - usługa zdalnej
pracy
na
wskazanym
komputerze w sieci, czyli
realizuj ca
podł czenie
poprzez sie jako jego
terminal;

gopher - jedna z tzw. usług
naprowadzaj cych,
pozwalaj ca
na
łatwe
"nawigowanie"
w ród
ró nych
zasobów
informacji za pomoc
prostego systemu menu.World Wide Web (WWW)
"ogólno wiatowa
paj czyna"
równie
usługa
naprowadzaj ca,
podobna nieco do gophera,
ale wykorzystuj ca do
"nawigowania"
w
Internecie
metod
hipertekstu
zamiast
prostego
menu;
przedstawia informacj w
formie
multimedialnej,
obecnie najpopularniejsza
metoda
korzystania
z
zasobów informacyjnych
Internetu.

Najwa niejszymi s :
ą

Ŝ

ś

ę

Ŝ

ę

ć

ć

ą

ą

Ŝ

ą

ś

ć

ą

ą

ś

Ŝ

ą

ś

Ŝ

ę

ą

ą

ć

ą

ę

ę

ś

Ŝ

W pierwszej cz ci artykułu
(PCkurier 15/95, str. 83-88)
omówiona została m. in.
zasada działania Internetu i
sposoby poł cze z sieci wraz
z adresami jej w złów w Polsce

ę

Ŝ

2

ę

ą

3. poczta elektroniczna (email) - do wymiany
pomi dzy
wiadomo ci
dowolnymi u ytkownikami
w sieci.

ą

2. ftp
słu ca
do
kopiowania
plików
pomi dzy
naszym
komputerem a wskazanym
komputerem w sieci;

ś

ą

ę

ń

ą

ę

FIRMA BUDOWLANO - REMONTOWA
PROFESJONALNE WYKONANIE


KONKURENCYJNE CENYTERMINOWE WYKONANIE
Ś

WYSOKA JAKO

BYDGOSZCZ

MATERIAŁÓW

WŁOCŁAWEK

ul. Dworcowa 15/5

ul. Nad Wisł 1

(052) 7623456

(054) 567891

ą

Ń

(056) 6512345

USŁUG

Ć

ul. Mickiewicza 11/2

W RATACH
Ś

TORU

ŚWYSOKA JAKO

ĆPŁATNO

ĆPodobne prace

Do góry