Ocena brak

Gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Gospodarstwa pomocnicze - jest to wyodrębniona z jednostki budżetowej pod względem organizacyjnym i finansowym część jej podstawowej działalności lub działalność uboczna. Gospodarstwo pomocnicze pokrywa koszty swej działalności z przychodów własnych z tym, że gospodarstwo to może otrzymywać dotacje przedmiotowe i dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. Jest tworzone, przekształcane i likwidowane przez kierownika jednostki budżetowej po uzyskaniu zgody odpowiedniego organu tj. właściwego ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody, zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Tworząc gospodarstwo pomocnicze kierownik jednostki budżetowej określa nazwę i siedzibę gospodarstwa pomocniczego, nazwę i siedzibę jednostki budżetowej, przedmiot działalności wyodrębnionej z zakresu działalności jednostki budżetowej oraz składniki majątkowe przydzielone gospodarstwu przez jednostkę budżetową. Podstawą gospodarki finansowej gospodarstwo pomocnicze jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody własne, dotacje z budżetu, wydatki stanowiące koszty działalności, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń, stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem. Z chwilą likwidacji gospodarstwa pomocniczego jego składniki majątkowe, należności i zobowiązania przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowało przedsiębiorstwo.

Osiąga własne przychody ze sprzedaży usług z możliwością jej sprzedaży na rzecz macierzystej jednostki budżetowej, jak i na zewnątrz niej, ale dokonuje tego po kosztach własnych. Nie ma osobowości prawnej, ani zdolności sądowej i zdolności w postępowaniu administracyjnym. Gospodarstwo wpłaca do budżetu połowę osiągniętego zysku.

Podobne prace

Do góry