Ocena brak

Gospodarstwo domowe

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011

Charakterystyka

Ludzie są uczestnikami procesów gospodarczych takich jak: produkcja, podział, wymiana oraz konsumpcja. Tworzą oni w ten sposób podmioty gospodarcze, między którymi występują różne powiązania.


Do podstawowych podmiotów gospodarczych należą: przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe oraz państwo. Sektor gospodarstw domowych, definiuje się jako jednostki gospodarujące, których celem jest zaspokojenie wspólnych oraz osobistych potrzeb ich członków. Pełnią funkcje konsumpcyjne, jak i produkcyjne.


Obecne systemy ekonomiczne mają charakter zmonetaryzowany, zatem podmioty sfery realnej, między innymi gospodarstwa domowe, prowadzą gospodarkę finansową. Oznacza to, że kumulują i wydają środki pieniężne a także lokują ich nadwyżki, zaciągają pożyczki lub w inny sposób gromadzą potrzebne fundusze. Do analizy ich finansów korzysta się ze źródeł rachunków narodowych, gdzie do sektora gospodarstw domowych zalicza się gospodarstwa prywatne i zbiorowe.


Gospodarstwo prywatne to zespół osób mieszkających razem wspólnie utrzymujących się lub pojedyncza osoba utrzymująca się samodzielnie. Utrzymywaniem się określamy łączenie w części lub całości dochodów, wydatków i majątku. Przynależność do danego gospodarstwa determinuje wspólne zamieszkanie, zarządzanie dochodami i majątkiem, a także decydowanie o wydatkach.


Zgodnie z ustaleniami Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych gospodarstwa domowe, jako sektor instytucjonalny, są uczestnikami rynku dóbr konsumpcyjnych jak i produkcyjnych. Zatem gospodarstwa domowe będące jedynie konsumentami jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (zakłady prowadzące działalność gospodarczą, mniemające osobowości prawnej, niesklasyfikowane jako przedsiębiorstwo) zaliczane są do sektora gospodarstw domowych.


Sektory gospodarstw domowych

Wyodrębniono podsektory. Początkowo sektor podzielony był na podstawie źródeł dochodów gospodarstw domowych jednak zasady klasyfikacji sektorowej podmiotów zostały zmodyfikowane wraz z wdrożeniem Standardów Europejskiego Banku Centralnego. Zgodnie z wymogami ESA95 ( European System of Accounts 1995) sektor gospodarstw domowych został podzielony na następujące podsektory:

  • rolnicy indywidualni - osoby fizyczne, których głównym źródłem dochodów jest produkcja rolnicza, a ich działalność nie jest zarejestrowana w formie przedsiębiorstwa, spółki, spółdzielni ani grup producenckich
  • przedsiębiorcy indywidualni - osoby fizyczne prowadzące działalność na własny rachunek, zatrudniające do 9 osób, którym bank sprawozdający świadczy usługi związane z ich działalnością
  • osoby prawne - osoby fizyczne, z wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą, zakwalifikowanych do grupy przedsiębiorców indywidualnych lub rolników indywidualnych.

  • Autor: Małgorzata Pstuś
    Źródło: Encyklopedia Zarządzania
    Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry