Ocena brak

Gospodarka finansowa NBP

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

Najważniejszym przywilejem NBP jest zwolnienie NBP od podatków oraz opłat sądowych i skarbowych.

Wszelkie uprawnienia oraz obowiązki NBP wyznacza status centralnego banku państwa- jako szczególnego rodzaju podmiotu prawa publicznego.

Zwolnienie od podatków nie oznacza jednak zwolnienia NBP z wszelkich danin na rzecz budżetu państwa.

Zgodnie z art. 39 ust.3 ustawy o NBP część rocznego zysku bilansowego NBP podlega odprowadzeniu do budżetu państwa.

Egzekucja należności pieniężnych od NBP może być prowadzona, gdy wierzyciel złożył w NBP tytuł egzekucyjny sądowy lub administracyjny i w ciągu miesiąca od daty złożenia tytułu objęte nim świadczenie nie zostanie wykonane.

NIE MOŻNA OGŁOSIĆ UPADŁOŚCI NBP.

Gospodarka finansowa NBP oparta jest na zasadzie tworzenia określonych funduszy o ściśle określonym przeznaczeniu. Do kategorii funduszy własnych NBP zaliczono;

  • FUNDUSZE PODSTAWOWE

  • FUNDUSZE SPECJALNE

Fundusze podstawowe to:

  1. fundusz statutowy- zgodnie z postanowieniami ust. o NBP wynosi 1.5 mld. zł.

  2. fundusz rezerwowy- tworzony jest z corocznych odpisów z zysku bilansowego w wysokości 5%. Fundusz ten jest przeznaczany na pokrycie strat bilansowych NBP.

Fundusze specjalne to:

  1. fundusz premiowy- jego zasady tworzenia oraz sposób wykorzystania jego środków uchwala zarząd NBP. Przeznaczony jest na wypłatę premii dla pracowników NBP.

  2. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- jego zasady tworzenia reguluje odrębna ustawa.

Zarząd NBP może uchwalić inne fundusze specjalne za zgodą Ministra Finansów. Uzgodnienia z Min. Fin. wymaga również przyjmowana corocznie wysokość odpisów na fundusze specjalne NBP.

NBP prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez RPP.

Zasady rachunkowości NBP muszą być zgodne z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR). Standardy MSR nie mają rangi przepisów prawa. Zakres ich wykorzystania przez władze państwowe jest zróżnicowany i w sadzie dowolny.

NBP tworzy rezerwę na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych. Zasady tworzenia i rozwiązywania tej rezerwy określa RPP.

Zgodnie z art. 17 ust. o NBP jednym z wielu zadań Zarządu NBP jest uchwalanie planu finansowego NBP, w którym ustala się między innymi wielkość środków na wynagrodzenia pracowników banku centralnego, wynagrodzenia Prezesa i wiceprezesów NBP. Wynagrodzenie prezesa i wice prezesów NBP ustalane jest na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Roczne sprawozdanie finansowe NBP składa się z:

  • bilansu

  • rachunku zysków i strat

  • informacji dodatkowej

Rokiem sprawozdawczym NBP jest rok kalendarzowy!

Roczne sprawozdanie finansowe NBP podlega badaniu przez biegłego rewidenta wybranego przez RPP.

W terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku obrotowym( czyli sprawozdawczym) Prezes NBP przedstawia roczne sprawozdanie finansowe NBP Radzie Ministrów, która podejmuje decyzję w sprawie jego zatwierdzenia.

W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP część rocznego zyski NBP podlega odprowadzeniu do budżetu państwa.

Prezes NBP w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego przedstawia Sejmowi roczne sprawozdanie z działalności NBP.

Podobne prace

Do góry