Ocena brak

Gospodarczy i polityczny podział świata

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Dwoma podstawowymi ustrojami politycznymi są;

 1. Monarchia – jest ustrojem politycznym polegającym na zwierzchnictwie jednej osoby. Może być to cesarz, król, sułtan. W dzisiejszym świecie nie ma już praktycznie monarchów absolutnych, chociaż bywają państwa , w których władza monarchy jest bardzo duża ( Arabia Saudyjska ). Najczęściej spotykana formą monarchii jest monarchia konstytucyjna lub parlamentarna. W tym systemie monarcha jest głową państwa lecz pełni raczej funkcje reprezentacyjną .Przykładem jest Szwecja, Hiszpania.

 2. Republika – ustrój polityczny w którym organy władzy pochodzą z demokratycznych wyborów. Występuje wyraźny trójpodział władzy. Głowa państwa jest prezydent . Władza ustawodawczą jest jedno lub dwu izbowy parlament.

Specyficzną odmianą republiki są republiki ludowe lub demokratyczne w komunistycznych systemach totalitarnych ( Chiny, Korea Północna, Kuba ). W państwach tych nie ma demokratycznych wyborach, a władzę sprawują grupy ludzi związanych z partią komunistyczną.

Podział gospodarczy świata

1.państwa wysoko rozwinięte gospodarcze; podstawowymi cechami tych państw są;

Do tych grup należą; kraje Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Izrael, Singapur,

2.państwa średnio rozwinięte gospodarczo;

 • produkt krajowy brutt przypadający na 1 mieszkańca miedzy 3000 a 10 000 USD

 • rosnący udział usług w strukturze zatrudnienia

 • zwiększająca się wydajność pracy

 • dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, słabiej usługowa

 • przewaga tradycyjnego przemysłu przetwórczego nad przemysłem wysokich technologii

Należą tu państwa; Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rosja, Estonia, Brazylia,

3.państwa słabo rozwinięte gospodarczo ;

 • PKB na 1 mieszkańca poniżej 3000 USD

 • Dominacja rolnictwa w strukturze zatrudnienia

 • Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna i usługowa

 • Niska wydajność pracy

 • Dominacja przemysłu wydobywczego, słabo rozwinięty przemysł przetwórczy

 • Bardzo duży przyrost naturalny

 • Wzrastające bezrobocie

 • Rosnące zadłużenie

Należą tu państwa; Sudan, Czad, Etiopia, natomiast takie państwa jak Chiny , Wietnam, Filipiny , Indonezja rozwijają się intensywnie.

Podobne prace

Do góry