Ocena brak

Górnictwo głębinowe

Autor /roman Dodano /31.01.2012

Techniki wykorzystywane w kopalniach głębino­wych zależą od warunków geologicznych złoża, jego kształtu i wielkości. W dużych pokładach można prowadzić wydobycie na zawał. W złożu drąży się tunele w taki sposób, by po odstrzeleniu zapadały się doń skały ze stropu.
Alternatywą jest systematyczne wybieranie rudy, lub węgla, na wielu poziomach jednocześnie. Taki proces nazywamy wybieraniem ustępliwym. Niekiedy stosuje się wybieranie komorowo-filarowe, polegające na pozostawianiu filarów z rudy podtrzymujących strop w drążonych komorach. Węgiel niskiej jakości zalegający w trudnych do eksploatacji złożach bywa czasem podpalany pod ziemią. Utylizuje się wówczas gazy powstałe w wyniku jego spalenia.
Metody wypłukiwania metali są bardzo podob­ne do tych opisanych w poprzednim rozdziale, z tą różnicą, że wpierw ruda jest kruszona z uży­ciem standardowych metod górnictwa głębinowe­go. Potem przez pokruszoną rudę przepuszcza się słaby kwas, który rozpuszcza metal i jest wraz z nim wypompowywany na powierzchnię.
Jak widać istnieje wiele różnych technik górni­czych. Ta różnorodność powoduje, że przed roz­poczęciem prac należy dokładnie rozpoznać złoże, aby najkorzystniej wybrać metodę wydobycia. Niekiedy ekonomia lub warunki bezpieczeństwa wymagają kombinowania kilku metod, bądź wpro­wadzenia doń pewnych modyfikacji, gdyż złoża różnią się bardzo między sobą.

Podobne prace

Do góry