Ocena brak

GÓRING HERMANN (1893-1946) - marszałek Rzeszy

Autor /guzik Dodano /24.02.2011

Niemiecki as myśliwski z I wojny światowej (odniósł wówczas 22 zwycięstwa powietrzne), wyróżnio­ny najwyższym niemieckim odzna­czeniem Pour le Merite, zakończył wojnę jako dowódca słynnej eska­dry Richthofena. W 1922 r. wstąpił do nazistowskiej partii NSDAP i ob­jął stanowisko szefa ochrony Adolfa Hitlera. W 1923 r. brał udział w nie­udanym puczu w Monachium. Zra­niła go wówczas policyjna kula,gdy maszerował obok Hitlera na Odeonsplatz. Wywieziony przez żonę Carin von Kantzow (zmar­ła w 1931 r., w 1935 r. ożenił sięz aktorką Emmy Sonnemann) doAustrii, przebywał tam do momentuogłoszenia amnestii w 1926 r.W tym czasie, trapiony bólami, za­czął używać morfiny.

Od maja1928 r. był posłem do Reichstagu,a od 1932 r. jego przewodniczącym.Pierwszoplanowa rola, jaką odegrałw tworzeniu władzy dyktatorskiej w Niemczech, zapewniła mu wiele zaszczytów i pobłażliwość Fuhrera, który nie reagował na zamiłowanie Góringa do wystawnego życia, połą­czone z niekompetencją i kardy­nalnymi błędami w wykonywaniu obowiązków. W kwietniu 1933 r. objął urząd premiera Prus; stworzył wówczas tajną policję *Gestapo oraz dwa pierwsze obozy koncentra­cyjne w Oranienburgu i Papen-burgu.

Przyczynił się walnie do wy­mordowania przeciwników Adolfa Hitlera („noc długich noży" 30 czer­wca 1934 r.). Minister lotnictwa (od stycznia 1933 r. był komisarzem ds. lotnictwa, od maja 1933 r. - mini­strem), przystąpił do organizowania lotnictwa wojskowego, którego posiadania zabraniał Niemcom trak­tat wersalski z 1919 r. Mianowany w 1935 r. naczelnym dowódcą lot­nictwa stworzył potężne siły powie­trzne * Luftwaffe. Od 1936 r. pełno­mocnik ds. planu czteroletniego, rok później objął kierownictwo pań­stwowego Koncernu Przemysłowe­go nazwanego jego imieniem („Hermann Góring Werke").

Szczy­towy okres kariery i wpływów Góringa przypadł na rok 1940, gdy samoloty Luftwaffe przyczyniły się do zwycięstw armii hitlerowskiej w Europie. Po zajęciu Francji otrzy­mał w lipcu 1940 r. specjalnie dla niego utworzony stopień marszałka Rzeszy (Reichsmarschall) i jako je­dyny odznaczony został Wielkim Krzyżem Krzyża Żelaznego. Klęska w bitwie o * Anglię, brak należytego wsparcia powietrznego dla armii niemieckiej okrążonej pod *Stalin-gradem i nasilające się naloty alianckie na Niemcy, którym Luft-waffe nie była w stanie przeciw­działać, osłabiły jego pozycję. 20 kwietnia 1945 r. po raz ostatni widział się z Hitlerem w bunkrze w Berlinie.

Trzy dni później przeka­zał wiadomość, że gotów jest dzia­łać jako następca Fiihrera, co Hitler uznał za akt zdrady; Góring, po­zbawiony wszelkich stopni wojsko­wych i usunięty z partii, został are­sztowany przez SS. 8 maja oddał się w ręce Amerykanów. Wyrokiem Międzynarodowego Trybunału Woj­skowego w Norymberdze został skazany na śmierć za zbrodnie wy­mienione we wszystkich punktach aktu oskarżenia, ale 15 październi­ka, na dwie godziny przed egzeku­cją, popełnił samobójstwo, przegry­zając kapsułkę z trucizną ukrytą w ustach.

Podobne prace

Do góry