Ocena brak

GOEBBELS JOSEPH (1897-1945) - polityk

Autor /guzik Dodano /24.02.2011

Jeden z najbliższych współpracow­ników Adolfa Hitlera i szef niemie­ckiej propagandy. Absolwent Uni­wersytetu w Heidelbergu z 1922 r.,doktor filologii niemieckiej, wstąpiłdo nazistowskiej partii NSDAP w 1924 r., od listopada 1928 r. kie­rował propagandą partii. W 1927 r.założył czasopismo „Der Angriffbędące organem partii nazistowskiejw Berlinie. Wydawał je do 1933 r.,a później, od 1940 do 1945 r. - pi­smo „Das Reich". W wyniku jegosugestii Hitler zaczął używać tytułu*Fuhrer, obowiązkową zaś formązwracania się do przywódcy partiistało się „Mein Fiihrer" zamiast„Herr Hitler". Po przejęciu władzyprzez Hitlera w 1933 r. Goebbels objął urząd ministra propagandy i oświecenia publicznego. Z ogrom­ną zręcznością i wyczuciem tworzył obraz Wodza i upowszechniał idee nazistowskie, zjednując Hitlerowi uznanie i posłuszeństwo społeczeń­stwa. Po mistrzowsku wykorzysty­wał środki masowego przekazu, a zwłaszcza nowoczesną tech­nikę: radio, film dźwiękowy. Całość niemieckiego życia kulturalnego starał się podporządkować ideolo­gii nazistowskiej, czemu służyła utworzona w 1933 r. Izba Kultury Rzeszy.

W 1943 r. objeżdżał zbom­bardowane miasta (czego Hitler nie robił), organizował pomoc dla po­szkodowanych wskutek alianckich nalotów. W końcowym okresie wojny opowiadał się za kontynuo­waniem walki bez względu na ofia­ry wśród ludności cywilnej. Miano­wany przez Hitlera 25 sierpnia 1944 r. pełnomocnikiem Rzeszy ds. wojny totalnej, stał się trzecim, po Fuhrerze i Heinrichu *Himmlerze, najpotężniejszym człowiekiem w pań­stwie. Wprowadził 60-godzinny ty­dzień pracy, zakazał wszelkich form rozrywki oraz zaczął tworzyć spe­cjalne bataliony z oddziałów służby medycznej. W kwietniu 1945 r. przeniósł się wraz z rodziną do bunkra Hitlera. W testamencie po­litycznym Fiihrer nadał mu stano­wisko kanclerza Rzeszy. 1 maja 1945 r. zabił żonę (po uprzednim za­mordowaniu przez nią i dr. Ludwi­ga Stumpffegera sześciorga dzieci Goebbelsów, których imiona zaczy­nały się literą H na cześć Hitlera),po czym popełnił samobójstwo.

Podobne prace

Do góry