Ocena brak

Gmina (związki, porozumienia i stowarzyszenia międzygminne)

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym wyróżnia związki międzygminne oraz porozumienia międzygminne. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne.

Rady zainteresowanych podejmują uchwały o utworzeniu związku. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazywanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu. Utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu przez rady zainteresowanych gmin. Związek nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu, z data ogłoszenia statutu w trybie i na zasadach ustalonych przez Prezesa RM. Po nowelizacji z 2001r. ustawy o samorządzie gminnym rejestr związków międzygminnych prowadzi minister do spraw administracji publicznej.

Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie związku, organem wykonawczym – zarząd związku. W skład zgromadzenia związku wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin uczestniczących w związku. za zgodą rady gmina może być reprezentowana w zgromadzeniu związku przez innego członka organu gminy. Statut związku może przyznawać nie którym gminom więcej niż jeden głos w zgromadzeniu. Uchwały zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia. Zarząd związku jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenia związku spośród jego członków.

Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami. Gminy powierzające swoje zadania mają obowiązek udział w kosztach realizacji powierzonego zadania. Takie powierzenie zadań ma charakter porozumienia. Przedmiotem porozumienia może być tylko przekazanie zadań publicznych.  

Stowarzyszenia gmin o których mówi art.84 ustawy o samorządzie gminnym. Te stowarzyszenia mają status stowarzyszeń w rozumieniu ustawy z 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach. Ustawa przewiduje wielość form organizacyjno-prawnych. Ustawa nie przewiduje ogólnopolskiej reprezentacji gmin. Mimo to 28 września 1990r. w Poznaniu powołano Krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego, który ma stanowić ogólnokrajową reprezentacje gmin. Obecnie obowiązująca ustawa z 26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 stanowi, że gdy w ustawie jest mowa o reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego to rozumieć przez to należy stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego.

Podobne prace

Do góry