Ocena brak

Gmina (Zarząd gminy i jego przewodniczący)

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

Zarząd gminy jest kolegialnym organem wykonawczym zarząd gminy składa się z 3 do 5 osób, a w gminach do 20000 mieszkańców 3 osoby. Przewodniczący zarządu jest wójt lub burmistrz lub prezydent miasta. Rada gminy wybiera zarząd spośród radnych lub spoza składu rady w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów. Jeżeli rada gminy nie dokona wyboru zarządu w terminie, to ulega rozwiązaniu z mocy prawa i przeprowadza się wybory przedterminowe. Rada gminy wybiera wójta i burmistrza bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Zastępca lub zastępcy wójta lub burmistrza oraz pozostali członkowie zarządu wybierani są na wniosek wójta lub burmistrza. Po upływie kadencji rady gminy zarząd działa do dnia wyboru nowego zarządu. W czasie kadencji zarząd może być odwołany w różnych sytuacjach i z różnych powodów. Uchwała rady gminy w sprawie nie udzielenia zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu. Uchwała rady gminy w sprawie odwołania zarządu gminy podejmowana jest co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Odwołanie wójta lub burmistrza lub złożenie przez niego rezygnacji jest równoznaczne z odwołaniem całego zarządu gminy albo złożeniem rezygnacji przez cały zarząd gminy. Rada gminy może na uzasadniony wniosek wójta lub burmistrza odwołać poszczególnych członków zarządu. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego zarządu rada gminy dokonuje wyboru nowego zarządu w ciągu 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji. W przypadku odwołania członka zarządu rada gminy dokonuje wyboru nowego członka zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania. Członkowie zarządu nie mogą być jednocześnie zatrudnieni w administracji rządowej.  

Kompetencje zarządu w sposób generalny normuje art.30 ustawy o samorządzie gminnym. Z przepisu tego wynika, że zarząd jest organem wykonawczym rady. Nie jest to wykonawstwo w sensie technicznym, z reguły chodzi o organizowanie wykonania uchwał rady również w formie odpowiednich aktów prawnych. Ustawa stanowi, że zarząd „wykonuje” uchwały rady gminy, ale również przygotowuje projekty uchwał rady. Do zarządu należy określenie sposobów wykonywania uchwał rady. Do zarządu należy wykonywanie zadań gminy określonych przepisami prawa. Z art.30 ust.3 wynika, że w zakresie realizacji zadań własnych gminy zarząd podlega wyłącznie radzie. Rada gminy może podejmować uchwały zawierające wytyczne dla organów wykonawczych gminy.

Przewodniczący zarządu spełnia nie tylko funkcje przewodniczącego organu kolegialnego, posiada też „własne” kompetencje. Jest organem monokratycznym o własnych kompetencjach. W sprawach nie cierpiących zwłoki wójt i burmistrz mogą realizować kompetencje zarządu. Akty podjęte w tym trybie wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu. Wójt nie może wydawać przepisów porządkowych.

Wójt lub burmistrz organizują pracę zarządu, kierują bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz. W szczególny sposób ustawa reguluje składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem. Do własnych kompetencji wójta lub burmistrza należy wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Kompetencje wójta lub burmistrza mogą wynikać z ustawy z 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej, jak i innych ustaw.

Podobne prace

Do góry