Ocena brak

Gmina (Rada Gminy)

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

W skład rady gminy wchodzą radni w liczbie co najmniej 15 w gminie do 4000 mieszkańców. Liczba radnych wzrasta w zależności od liczby mieszkańców gminy. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Eksponowane stanowisko rady gminy wyraża się tym że należą do niej kompetencje zastrzeżone na rzecz gminy. Są to kompetencje stanowiące i kontrolne. W ramach kompetencji stanowiących rada podejmuje uchwały, które mogą mieć różny charakter prawny. Mogą to być akty prawa miejscowego, budżet gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwały o wyborze członków organów gminy, mogą dotyczyć porozumień z organami administracji rządowej w sprawie przyjęcia zadań powierzonych, aktów indywidualnych o nadaniu honorowego obywatelstwa gminy, aktów z zakresu prawa cywilnego w sprawach majątkowych gminy, apeli do mieszkańców itd.

W ramach działalności kontrolnej rada gminy kontroluje nie tylko działalność zarządu, ale również gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Rada gminy, jako organ działający na sesjach, nie może dokonywać wszechstronnej kontroli wymienionych podmiotów. W celu umożliwienia radzie sprawowania bieżącej kontroli ustaw samorząd zobowiązuje radę do powołania komisji rewizyjnej, której zasady i tryb określa statut gminy. Rada może korzystać z pomocy innych organów, a w szczególności z informacji materiałów dostarczanych prze regionalne izby obrachunkowe. Do właściwości rady należą wszystkie sprawy będące w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Art. 18 ust. ustawy zastrzega określone kompetencje „do wyłącznej właściwości rady”. Organizację wewnętrzną i tryb pracy rady i jej organów określa statut gminy. Rada obraduje na sesjach. Sesje zwołuje przewodniczący rady „w miarę potrzeby”, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. Istnieje obowiązek zwołania sesji, jeśli o to wniesie zarząd albo co najmniej ¼ ustawowej liczby radnych.

Podobne prace

Do góry