Ocena brak

Gmina (organy)

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

W gminie występują organy gminy oraz organy jednostek pomocniczych. Według art.11a ustawy o samorządzie gminnym organami gminy są:

1) rada gminy,

2) zarząd gminy.

Ustawa przyznaje określone kompetencje wójtowi lub burmistrzowi jako organowi jednoosobowemu, w szczególności do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Rada gminy jest wybierana przez mieszkańców i można ja określić jako organ uchwałodawczy i kontrolny. Rada gminy może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań i ustalać ich przedmiot działania oraz skład osobowy. Powołanie komisji rewizyjnej jest obowiązkowe, służy ona radzie pomocą przy dokonywaniu kontroli działalności zarządu gminy i podporządkowanych mu jednostek. Organem wykonawczym gminy jest zarząd gminy.

Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) jest organizatorem pracy zarządu, kieruje bieżącymi sprawami gminy, reprezentuje ją na zewnątrz oraz wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Organami jednostek samorządu terytorialnego są również wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta i marszałek województwa. Urząd gminy jest urzędem służącym pomocą zarządowi gminy i wójtowi i jest kierowany przez wójta. W miastach jest urząd miasta którym kieruje burmistrz lub prezydent miasta.

W jednostkach pomocniczych powołuje się również ich organy. W sołectwie działa zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy i sołtys jako organ wykonawczy, wspomagany przez rade sołecką. W dzielnicy lub osiedlu funkcjonuje rada o liczbie członków ustalonej według przepisów o składzie rady gminy, nie więcej jednak niż 21 członków, i zarząd w składzie liczbowym takim samym jak zarząd gminy.

Podobne prace

Do góry