Ocena brak

Głownia palm

Autor /desuk Dodano /28.02.2013

Głownia palm — choroba grzybowa p a lm ,szkodliwa zwłaszcza dla młodych siewek, któremogą zasychać. O b j a w y : na liściach palm,zwłaszcza daktylowej i Chamaerops, występujążółtawe plamki, na których wyrastają brodaweczklo średnicy ok. 2 cm, najpierw zamknięte, czarne,potem po pęknięciu odsłaniające brązową lubrudą włóknistą i pylącą zawartość (zarodniki i wyrastającewśród nich strzępki płonne); po opróżnieniusię pozostają przez długi czas na liściachjak o małe, wypukłe kraterki. C z y n n i k c h o ro b o t w ó r c z y : grzyb podstawczak Graphiolaphocnicis; połączone w sznury -► chlamidosporykiełkują w miejscu pow stania, tj. w brodawkowatychsorusach, wydając bezpośrednio kulistelub elipsoidalne, drobniutkie sporidia; te z koleikiełkują, wydając bądź strzępkę, która wnika bezpośredniodo liścia, bądź też wtórne, nitkowatesporidia.Z w a l c z a n i e : niedostatecznie opracow ane;opryskiwanie cieczą bordoską z dodatkiem szaregomydła skuteczne tylko częściowo; opryskiwaćnajpierw co tydzień, potem w odstępachdwutygodniowych; zarażone miejsca sm arować0 ,1%-owym roztworem sublim atu lub 10%-owymroztw orem nadm anganianu potasu.

Podobne prace

Do góry