Ocena brak

GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BANKU

Autor /Tara Dodano /07.04.2011

 

Bank jest przedsiębiorstwem, więc jego głównym celem jest maksymalizacja zysku. Podporządkowuje mu całą swą działalność i dąży do pozyskiwania i utrzymywania klientów dostarczających najwyższe dochody, jednocześnie wnoszących ze sobą najmniejsze ryzyko.

W strukturze przychodów z działalności bankowej zwiększył się udział przychodów z tytułu operacji finansowych i wymiany walut (o 35,1 pkt) i wyniósł 72,5%, a zmniejszył się udział przychodów z tytułu odsetek, stanowiących w poprzednich okresach podstawowe źródło przychodów banków, który wyniósł 23,8% (przed rokiem 55,4%),

Jak widać w rachunku zysków i strat banków ogółem, głównymi przychodami banków stają się obecnie nie odsetki od udzielanych kredytów. oraz większe znaczenie zyskują przychody z tytułu prowizji. Mimo ,iż głównym źródłem przychodów są odsetki od kredytów, to ich wartościowy przyrost w odniesieniu do lat poprzednich wykazuje tendencję spadkowa, w przeciwieństwie do prowizji.

Dlatego też banki skupiają się na pozyskaniu klienta angażującego wielkie kwoty w operacje oferowane przez bank, jak transakcje papierami wartościowymi, poręczenia, gwarancje, obsługa transakcji w walutach wymienialnych itp., a to one przecież obarczone są najwyższymi prowizjami. Największy popyt na tego typu operacje zgłaszają właśnie wielkie korporacje, dlatego jest to dla banków tak cenny klient. Poza tym transakcje związane z opłatą prowizyjną obarczone są nieporównywalnie niższym ryzykiem niż przeprowadzanie akcji kredytowych.

Postęp techniczny stwarza instytucjom bankowym możliwość kreowania nowych produktów finansowych. Współczesna bankowość, a także cała gospodarka w coraz większym stopniu uzależnia się od technologii informatycznej. Wykorzystanie usług bankowości elektronicznej służy m.in. do zmiany struktury dochodów, na rzecz dochodów pozaodsetkowych, głównie w postaci opłat i prowizji. Pomimo dużych nakładów w formie wdrożeniowej jest to opłacalne w dłuższym okresie, gdyż powoduje obniżenie kosztów jednostkowych, zwiększa przychody i poprawia jakość usług bankowych przez co zwiększa się ich konkurencyjność w stosunku do polskich instytucji finansowych, a przede wszystkim wchodzących na polski rynek banków zagranicznych.

Podobne prace

Do góry