Ocena brak

Główne ugrupowania integracyjne we współczesnej gospodarce światowej

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

Ugrupowania integracyjne w krajach rozwiniętych gospodarczo:

UNIA EUROPEJSKA (d. Europejska Wspólnota Gospodarcza).Traktat ustanawiający EWG został podpisany jednocześnie z traktatem powołującym do życia Euroatom, tj. 25 III 1957 r. w Rzymie. W skład EWG pierwotnie weszły: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy. W 1973 r. do EWG przystąpiły: Wielka Brytania, Dania i Irlandia, w 1981 r. – Grecja, w 1986 r. – Hiszpania i Portugalia, w 1995 r. zaś – Austria, Finlandia i Szwecja.

UNIA EKONOMICZNA BENELUKSU –układ został podpisany 3 II 1958 r. w Hadze na 50 lat. Unia zapewnia wolny przepływ towarów i usług oraz czynników produkcji w obrębie Belgii, Holandii i Luksemburga. Jednocześnie jest koordynowana polityka ekonomiczna i społeczna.

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI – układ w sprawie utworzenia EWG został podpisany przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN i włochy 19 IV 1951 r. w Paryżu. Miał obowiązywać przez 50 lat. Oznaczał on utworzenie wspólnego rynku węgla, rud żelaza i złomu.

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ (Euroatom) – układ został podpisany 25 III 1957 r. w Rzymie, na czas nieokreślony, przez te same kraje, które utworzyły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Euroatom jest ugrupowaniem o charakterze koordynacyjnym (koordynuje badania naukowe, politykę inwestycyjną, zaopatrzenie surowcowe). Jego głównym celem jest utworzenie wspólnego rynku atomowego.

EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE WOLNEGO HANDLU (EFTA) – zostało powołane 20 XI 1959 r. w Sztokholmie przez 7 państw: Austrię, Danię, Norwegię, Portugalię, Szwajcarię, Szwecję i Wielką Brytanię. Głównym celem EFTA stała się liberalizacja handlu wzajemnego wyrobami przemysłowymi. W 1967 r. członkiem EFTA została Finlandia, w 1970 r. Islandia, w 1991 r. Lichtenstein. Obecnie członkami EFTA są: Norwegia, Szwajcaria, Islandia i Lichtenstein.

PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKI UKŁAD WOLNEGO HANDLU (NAFTA) – układ powstał 1 I 1994 r. Obejmuje on Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk. Celem NAFTA jest liberalizacja handlu wzajemnego towarami, a w efekcie przyspieszenie tempa jego rozwoju.

Ugrupowania w Europie Środkowej i Wschodniej.

RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ – powstała w 1949 r. z udziałem Bułgarii, Czechosłowacji, Polski, Rumunii, Węgier i ZSRR. W 1949 r. przystąpiła Albania, w 1950 r. NRD, w 1962 r. Mongolia a w 1972 r. Kuba. Początkowo RWPG miała cele ściśle polityczne, później gospodarcze a pod koniec lat 60-tych integracyjne. W 1990 r. RWPG została formalnie rozwiązana.

ŚRODKOWOEUROPEJSKIE POROZUMIENIE O WOLNYM HANDLU weszło w życie 1 I 1994 r. Przewiduje ono utworzenie strefy wolnego handlu wyrobami przemysłowymi oraz selektywną liberalizację handlu wzajemnego artykułami rolno-spożywczumi. Strefa ma być tworzona etapami. Porozumienie przewiduje także liberalizację barier parataryfowych i pozataryfowych. W skład CEFTA wchodzą Polska, Węgry, Czech i Słowacja, Słowenia, Rumunia, Bułgaria.

Ugrupowania krajów słabo rozwiniętych:

Wspólny Rynek Ameryki Środkowej (CACM), Stowarzyszenie Integracyjne Ameryki Środkowej (LAIA), Andyjski Wspólny Rynek (AMC), Wspólny Rynek Ameryki Południowej (MERCOSOUR), Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Wspólnota Karaibska (CARICOM), Regionalne Porozumienie o Handlu i Współpracy między Krajami Południowego Pacyfiku (SPARTEGA), Wspólnota Gospodarcza Afryki Zachodniej (CEAO) itp.

Podobne prace

Do góry