Ocena brak

Główne regiony rolnicze świata

Autor /illishZek Dodano /05.07.2005

Głównymi kryteriami podziału świata na regiony rolnicze są warunki globowe i klimatyczne, rodzaje upraw i chowu typ gospodarki rolnej,
Wyróżnia się 10 regionów rolniczych świata:
1. Region zachodnioeuropejski - należą do niego państwa Europy Zachodniej, Północnej i Południowej. Cechuje się przewagą intensywnego, towarowego rolnictwa o mieszanej produkcji roślinno - zwierzęcej.

2. Region wschodnioeuropejsko - syberyjski - występuje w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w azjatyckiej części Rosji (w dawnych krajach komunistycznych). Przeważa w nim rolnictwo wielkoobszarowe, uspołecznione o dość dużym stopniu mechanizacji. Wyjątkiem jest Polska oraz państwa powstałe po rozpadzie Jugosławii, gdzie przeważa drobne rolnictwo indywidualne, Towarowość rolnictwa jest różna. Przeważa mieszany roślinne -zwierzęcy kierunek produkcji, a w Europie Wschodniej - kierunek roślinny.
3. Region środkowo - azjatycki - przeważa w nitu ekstensywne rolnictwo uspołecznione o mieszanym kierunku
produkcji. Na terenach nawadnianych uprawiana jest przede wszystkim bawełna.
4. Region wschodnio - azjatycki - obejmuje większość Chin, Koreę Północną i Wietnam. Przeważa tam wielkoobszarowe rolnictwo uspołecznione. Niewielka jest towarowość tego rolnictwa.
5. Region południowo- i południowo – wschodnioazjatycki - ten typ upraw występuje na Półwyspie Induchińskim, w Indiach, Bangladeszu, Korei Południowej* Indonezji i Japonii. Dominują, w nim wielkie gospodarstwa chłopskie. Jest to gospodarka intensywna, lecz niskotowarowa. Wyjątkiem jest Japonia, gdzie towarowość produkcji jest wysoka.
6. Region zachodnioazjatycko - północnoafrykański - obejmuje północna Afrykę oraz zachodnią Azję do Pakistanu włącznie. Cechuje się małą wielkością gospodarstw. Jest to rolnictwo ekstensywne. Na obszarach nawadnianych występuje gospodarka intensywna, lecą niskotowarowa. Na terenach pustynnych dominuje pasterstwo koczownicze.
7. Region afrykański - Afryka na południc od Sahary. Najczęściej jest to gospodarka prymitywna i małej produktywności. Wyjątkiem jest RPA, gdzie występuje intensywne rolnictwo wysokotowarowe,
8. Region północnoamerykański - obejmuje Kanadę i USA. Przeważa gospodarka wysokotowarowa, intensywna lub ekstensywna. Cechą charakterystyczną jest wysoki stopień specjalizacji produkcji.
9. Region Ameryki Łacińskiej - występują w nim tradycyjne gospodarstwa chłopskie oraz wielkoobszarowi gospodarstwa plantacyjne. Znaczący jest też ekstensywny chów bydła.
10. Region australijsko - Nowozelandki - posiada podobne cechy jak region północnoamerykański. jest I rolnictwo wysoko towarowe o wysokim stopniu specjalizacji.

Podobne prace

Do góry