Ocena brak

Główne podmioty międzynarodowej polityki ekonomicznej

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

  • Państwa – ich wpływ na MPE jest funkcją wielu czynników: polit, gosp, społ, militarnych, demograficznych. Dominujący wpływ na MPE mają kraje o stabilnych systemach politycznych i liczącym się potencjale gospodarczym. Kraje małe i słabsze muszą dostosować narzędzia swej polityki do parametrów ustalanych przez kraje o dominującej roli w MPE. Wyrazem zróżnicowanej pozycji tych grup państw jest rola w kształtowaniu porozumień, w oddzialywaniu na działalność międzynarodowych org gosp, na pozycję ich przeds narodowych w stosunkach międzynarod. Państwa mogą brać udział w prowadzeniu MPE – bezpośrednio (przez zawieranie przez rządy porozumień i umów międzynarodowych) i pośrednio (przez oddz na prdzeds uczestniczące we współpracy międzynarodowej i dział org międzynar)

  • Międzynarodowe Organizacje Gospodarcze – możemy je podzielić na 2 grupy: org powszechne i grupowe. Org powszechne – obejmują wszystkie lub prawie wszystkie kraje świata. Uczestnictwo w nich jest dobrowolne i wynika z potrzeby rozw problemów wymagających współpracy wielu Państw, np.: wyżywienie, rozwój gosp, ochrona środowiska naturalnego, postęp techniczny. Org grupowe – mają ograniczony zakres członkowstwa, należą do nich tylko niektóre Państwa, odpowiadające specjalnym wymaganiom. Org te kierują się przy wyborze kryterium regionalnym, poziomem rozwoju gosp, komplementarnością struktur. Wchodzenie do tych organizacji jest procesem długotrwałym i wiąże się ze spełnieniem szeregu warunków i odbywa się etapowo.

  • Korporacje transnarodowe – przeds prowadzące działalność produkcyjną lub inną co najmniej w dwóch krajach oraz posiadające swoje filie bądź oddziały co najmniej w dwóch krajach, będące w całości lub w części własnością przeds macierzystego i dział pod jego kontrolą.

Podobne prace

Do góry