Ocena brak

Główne płaszczyzny globalizacji - Geografia polityczna

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

Rewolucja informacyjna i komunikacyjna umożliwiła powstanie tzw. „nowej geografii” społecznej. Odległość ma charakter względny, kurczy się ona w miarę jak ulega zmniejszaniu ilość jednostek czasu w podróży między danymi punktami. Zjawisko to wzmacniane jest efektem niemal jednoczesnego przekazu i odbioru informacji.

Dzięki technologiom informacyjnym i telekomunikacyjnym ma miejsce proces transformacji geografii społecznej polegający na rozwoju przestrzeni ponadterytorialnych.

Do niedawna geografia społeczna i polityczna miała charakter terytorialny, jednak obecnie na skutek globalizacji mamy do czynienia z powstawaniem nowej geografii społecznej i politycznej, która odchodzi od logiki wyłącznie terytorialnej. zawierającej takie przymiotniki, jak : globalny, ponadterytorialny, trans-graniczny i trans-światowy.

Dzięki rozwojowi telekomunikacji coraz większa ilość transakcji ekonomicznych i innych przybiera charakter ponadterytorialny, nie wymaga fizycznego przekraczania granic i pokonywania odległości. Globalne systemy komunikacyjne pozwalają ludziom na całym świecie nawiązywać kontakty i tworzyć sieci powiązań niezależnie od odległości i granic, jakie ich dzielą w wymiarze geograficznym.

Intensywność stosunków ponadterytorialnych jest jednak zbyt słaba, aby można mówić o całkowitym zerwaniu z „terytorialnością” stosunków społecznych, gospodarczych i politycznych.

Rewolucja informacyjna tworzy społeczności wirtualne i sieci powiązań, które przechodzą ponad granicami państwowymi. Coraz większą rolę w światowej polityce będą odgrywać transnarodowe korporacje i organizacje pozarządowe, łącznie z terrorystycznymi. Wiele z nich będzie posiadać zasoby miękkiej władzy, tworząc koalicje ponadnarodowe, mające coraz więcej do powiedzenia w różnych kwestiach.

Podobne prace

Do góry