Ocena brak

Główne ograniczenia wzrostu gospodarczego

Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011

 

Czynniki ograniczające tempo wzrostu gospodarczego ujawniają się zwłaszcza w okresach radykalnych zmian programu gospodarczego, w czasie forsowania nadmiernej dynamiki rozwoju gospodarczego danego kraju lub gdy popełnione zostają radykalne błędy w zakresie polityki gospodarczej. Wśród podstawowych barier wyróżnić można: a) konsumpcję – osiągnięty poziom konsumpcji przy danym dochodzie narodowym wyznacza minimalną stopę konsumpcji. jej obniżenie umożliwia co prawda wzrost stopu inwestycji, ale jednocześnie wywołuje niezadowolenie społeczne, obniżenie tempa wydajności pracy i tempa dochodu narodowego w następnych latach. Z tego powodu maksymalna stopa inwestycji winna być określana przez minimalną stopę konsumpcji.; b) siła robocza - może wywoływać nie tylko wzrost gospodarczy, ale i hamować go. Powodem może być niedostosowanie struktury kwalifikacji do struktury stanowisk pracy w układzie sektorowym lub regionalnym. tempo wzrostu gospodarczego hamować też może nadmierne zatrudnienie bowiem uniemożliwia ono osiąganie wyższej wydajności pracy; c) handel zagraniczny – może on handlować tego wzrostu gospodarczego wówczas kiedy import niezbędny jest ograniczony możliwościami eksportowymi gospodarki. Kiedy istnieje blokada danej gospodarki, bądź też kiedy korzyści z wymiany przechwytują partnerzy zagraniczni. Natomiast jeżeli handel zagraniczny jest efektywny to jest on najbardziej uniwersalnym czynnikiem przełamywania wszelkich ograniczeń wzrostu; d) wymogi ekologiczne – przekroczenie stanu norm ochronnych ogólnie pogarsza warunki życia ludności, warunki produkcji i konsumpcji. W konsekwencji wpływa to na obniżenie wzrostu gospodarczego, poprzez pogorszenie stanu zdrowotnego społeczeństwa i spadek bądź niewielką dynamikę wydajności pracy. Do innych czynników ograniczających wzrost zaliczamy: zła organizacje pracy, niewłaściwą organizację produkcji, niewłaściwe rozwiązania instytucjonalne itp. Czynniki ograniczające wzrost występują z różnym natężeniem. Zależą one od poziomu rozwoju ekonomicznego kraju i same ten rozwój warunkują.

Podobne prace

Do góry