Ocena brak

Główne kierunki, zakres i fale migracji w Europie po zakończeniu II wojny światowej

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

 • W czasie wojny miliony osób różnych narodowości zostały objęte deportacjami lub przymusowymi przesiedleniami.

 • Szukano ratunku przed nadciągającym frontem.

 • Jedną z największych liczebnie grup deportowanych przez ZSRR i Niemcy do pracy w obozach byli Polacy.

 • Państwa osi głównie III Rzesza i Japonia prowadziły zakrojone na szeroką skalę akcje osiedleńcze na przyłączonych lub okupowanych terenach.

 • Po wojnie rozpoczęły się wielkie powroty a w związku ze zmianą granic także przesiedlenia.

 • Najbardziej dotknięte były narody niemiecki, polski i japoński.

 • Zanim rozpoczęto wysiedlanie Niemców z terenów Polski Zachodniej, wielu z nich uciekło przed frontem ( prawdopodobnie 5 mln osób).

 • Poza tym ZSRR deportował w głąb własnego terytorium, głównie z Rumunii, Jugosławii i Polski ok. 874 tys. osób narodowości niemieckiej. Celem deportacji była praca przymusowa, jako forma repatriacji wojennych zgodnie z uchwałami jałtańskimi aczkolwiek nie potwierdzonymi w Poczdamie.

 • Przymusowe przesiedlenia z Polski, Czechosłowacji, Węgier i Austrii oparte na postanowieniach poczdamskich i uchwale Sojuszniczej Rady Kontroli objęły w latach 1945-50 około 6,242 mln osób. Najwięcej z Polski i Czechosłowacji.

 • Przymusowo wysiedlono też Niemców z Jugosławii, Rumunii i ZSRR.

 • Polacy wracali z kresów wschodnich, z ZSRR, z niemieckich stref okupacyjnych. Napływ ludności wynosił w 1950 r 5 mln osób.

 • Jeśli chodzi o tereny zachodnie Polski to wymieniono tam w sumie 87 % ludności.

 • Ludność Polska została dotknięta też aresztowaniami w głąb ZSRR

 • 1945-46 z Polski do ZSRR Litwini, Białorusi, Ukraińcy – ponad 500tys.

 • Repatriacje ludności Polskiej z emigracji z Niemiec ponad 2 mln osób. Ze wschodu 1,7 miliona.

 • Akcja Wisła – przesiedlenie około 150 tys. ludności ukraińskiej z Bieszczad na Ziemie odzyskane. ( bonus: można poczytać na necie, ja już i tak wystarczająco się rozpisuję)

 • Warto wspomnieć o ZSRR i repatriacjach 1945-46 ponad 5 milionów obywateli radzieckich, którzy poza wojną znaleźli się poza granicami kraju. Byli to jeńcy wojenni, robotnicy przymusowi, członkowie formacji narodowościowych walczących u boku Niemców. Co ciekawe ponad 80 % repatriantów trafiło do obozów i łagrów w myśl „ skażenia ideologicznego, bakcyla zachodu”.

 • W czasie deportacji i przesiedleń życie straciło wielu ludzi, poza tym deportacje zrodziły konflikty, które długo kształtowały stosunki polityczne.

 • Sami Niemcy nieco upraszczali to zjawisko, które w sumie sami rozpoczęli. Eksponowano problem „przepędzonych” Niemców, mówiono o 12 milionach ( włączano liczbę osób uciekających przed frontem i osobami wysiedlonymi po konf. Poczdamskiej).

 • Warto znać pojęcie: DIPISI: określenie stosowane przez Aliantów wobec osób, które w wyniku wojny znalazły się poza swoim państwem i chcą albo wrócić do kraju, albo znaleźć nową ojczyznę, lecz bez pomocy uczynić tego nie mogą. W okresie bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej dipisi były to osoby wywiezione na roboty przymusowe na teren hitlerowskich Niemiec, przede wszystkim z terenów Europy Wschodniej oraz uwolnione z obozów koncentracyjnych.

Warto też o tym powiedzieć: Ocaleni z Holocaustu Żydzi decydowali się na nielegalną imigrację do Palestyny. Tam też zaczęli tworzyć swoje państwo.  W 1948 roku proklamowano państwo Izrael ale Arabowie nie uznali tego. Konflikty na tym tle do dziś.

Podobne prace

Do góry